Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co píší naši sousedé - září 2015

Co píší naši sousedé - září 2015

 

Nebudu zastírat, že v komentování obsahů místních časopisů okolních obcí se snažím záměrně poukázat na  témata, která  pokládám za hodny  pozornosti a které obvykle chybí v Hrabovských listech.

Vratimovské noviny.

Hned první věty v úvodním článku s názvem „Stavby v našem městě v 2. pololetí“ by mohly být inspirující i pro Hrabovské listy. Posuďte sami pravdivost těchto slov: „Jednou z věcí, které občany zajímá, je stavební činnost na území města. Je to logické, každá stavba se dotkne větší části obyvatel, ať už kladně nebo záporně“ píše starostka Vratimova paní Dagmar Hrudová. Pak následuje výčet připravovaných staveb.

Dále mou pozornost upoutal článek „Přírodní zahrada mateřské školy ve Vratimově“. Již jsem o této pozoruhodné iniciativě v Hrabovských novinách psal. Z dnešního článku cituji: „Děti se mohou vzdělávat v novém altánku – altán jako venkovní přírodní učebna – využívat sáňkovací kopec, 7 pěstebních záhonků, vrbové tunely s chýšemi, vodní tůňku, vodní korýtka. Sledují výstavku minerálů, vzdělávací panely a informační tabule“. Zahrada je otevřena v odpoledních hodinách i veřejnosti.

Na jiném místě Vratimovských novin je článek o besedě s dětmi MŠ na téma „Rýžování zlata“, při které se imitovala práce s příslušným nářadím. O svých zážitcích z cest za zlatem vyprávěl dětem místní občan pan Pěčonka. Pokud tyto řádky bode číst někdo z vedení naší mateřské školy, doporučuji návštěvu Vratimova. Může to být i inspirace pro Hrabovou.

 Jak obvykle, je zveřejněn další díl z obecní kroniky Vratimova, tentokrát o událostech z r. 1935. Kéž by se konečně tímto způsobem angažoval i kronikář Hrabové, pan Michalkovič. Předpokládám, že je stále na výplatní listině městského úřadu.

Ve společenské rubrice vzpomínají  občané na své zemřelé příbuzné a jsou připomenuta významná  životní jubilea.

V inzertní části se místním občanům nabízí k prodeji garáž, zařízený  byt,  a hledá se paní na úklid oční ambulance.

Vratimovské noviny vychází každý měsíc a mají (pro Hrabovské listy) neuvěřitelných 18 stránek.

 Jižní listy č. 8.

Jelikož tento časopis je doručován i občanům Hrabové, omezím se na to nejzajímavější.

Je to bezesporu opět „Slovo starosty“, a to pasáž o sousedských setkáních. Na 19.9. 2015 zve starosta občany k finančnímu úřadu do Hrabůvky k přátelské besedě o problémech obvodu a o starostech občanů. Dále se ve svém sloupku  starosta zmiňuje o tom, že se podařilo uskutečnit záměr na transparentní zadávání veřejných zakázek, čímž vznikly dodatečné finanční prostředky na další potřebné investice.

Členka rady paní Markéta Langrová informuje o využití podnětů z auditu Magistrátu města Ostravy na zlepšení hospodaření s bytovým fondem. Zjišťěné nedostatky byly odstraněny a tím i hrozící  ztráta finačních prostředků až 10 mil. Kč.

Jižní listy jsou měsíčníkem a vychází v rozsahu 24 stránek.

Paskovský zpravodaj.

V posledním čísle Paskovského zpravodaje je v úvodu článek s názvem „Z činnosti zastupitelstva města Paskova“. Občané i tímto způsobem jsou seznamováni o tom, co se děje v jejich místním parlamentě. Za zmínku stojí skutečnost, že v r. 2014 se učetřilo  17 mil. Kč., které byly převedeny do rezervy pro r. 2015. Je na co šetřit, paskovští se pustili do náročné rekonstrukce rámku a zámecké zahrady.

Následuje článek „Zprávy z Rady města Paskov“. Občané i prostřednictvím místního  časopisu se dozví, co rada schválila, čím se zabývala a co neschválila.

Následují informace z výborů a komisí. V tomto čísle Zpravodaje podává zprávu o své činnosti finanční výbor a komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů.

Za pozornost stojí článek s názvem „Protihluková vyhláška – má ji Paskov přijmout?“ Uvádí se argumenty pro i proti.

Jako vždy je v závěru časpisu výčet všech akcí, konaných místními organizacemi a vlastním městem  v příštích měsících.

Časopis vychází 6x rčně a má (pro Hrabovou nepředstavitelných)   24 stránek. Pochopitelně  má i placenou inzerci.

  25.9.2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum