Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (74)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (74)

 

Zasedání obecního výboru 27. srpna 1911

Přítomno 18 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Námitky na zrušení roční platby 28 K místní římskokatolické církvi nebyly doposud c.k. ministerstvem kultu vyslyšeny. Obecní výbor se usnáší nadále tyto poplatky neplatit.

-Jako  veřejné plakátovací plochy se určují tato místa: 1 Oznamovací  tabule na hasičském skladišti. 2.Stěna  hostince K. Süssera. 3. Stěna hostince S. Turadta. Na Závodí to bude stěna v síni hostince p. Řehové.

-V záležitosti stavby el. dráhy je svoláno komisionální  jednání s ředitelem drah. Zúčastní se L. Staněk, J. Chlupatý, J. Vogt a Fr. Bartoník.  Přizván bude také právník dr. Matuš.

-Vzato na vědomí, že starosta převzal poslední poplatek 1 000 K na úhradu úprav břehů Ostravice. Obnos byl uložen do místní spořitelny Rajfaizenky.

-Do svazku obecního byl přijat Josef Skarka, bydlící v obci již 19 let.

-Usneseno, aby na kancelář starosty byl vyvěšena cedule „Starostenský úřad“.

-Usneseno, aby na  úhradu nákladů za stavbu hřbitova byly vybírány poplatky takto: Na ploše AI, BI, CI, DI za 1 m čtvereční  10 K. Na ploše AII za hrob 14 K. Na ploše DII za hrob 4 K. Vše na dobu 6-ti let. Navržené sazby nutno zaslat ke schválení Zemskému výboru.

Komentář HN: Snažil jsem se zjistit, kde byla tehdy kancelář starosty. Bylo to v jeho domě č.p. 136, dnešní Paskovská 130, naproti hasičské zbrojnice. Tam se měla vyvěsit cedulka s nápisem „Starostenský úřad“. V knize obecních účtů za rok 1910 je zaznamenán i roční paušál na vytápění této kanceláře. Bylo to 60 K a topilo se koksem. Schůze obecního výboru se konaly v neděli odpoledne ve „staré škole“.  Bydlel tam i člen obecního výboru a zapisovatel pan nadučitel František Bartoník.

5.11.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma