Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (79)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (79)

 

Zasedání obecního výboru 10. prosince 1911.

Přítomno 14 členů. Schůzi řídil pan starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta oznamuje, že následkem živelních pohrom se mění odpis státních daní, následkem čehož se krátí i příjmy pro obce. Vzniká tím  schodek, na jehož  uhrazení poskytl starosta půjčku. Obecní výbor pro tuto půjčku povoluje starostovi  úrok ve výši 4,5 %.

-Jednáno o dani výčepní z lihovin. Obecní výbor je ochoten ponechati i pro příští rok současné dávky za podmínky, že výběr výčepného se pronajme jedné osobě.  Podmínkou je, aby s tímto návrhem souhlasili všichni výčepníci. Výběrčího určí  obecní výbor konkursem.  Vyloučeny budou osoby, neposkytující důvěru.

-Advokát dr. Matuš žádá za právní pomoc při jednáních o el. dráze odměnu 50 K. Usneseno, aby starosta jednal s dr. Matušem o snížení této částky.

-Obecní výbor se usnáší, aby z obce vykázána byla Anna Skibiková z příčin veřejné mravopočestnosti a pro žebrotu, kterou provozuje se svým synem. Jmenovaná je příslušná do Vysoké u Trenčína.

-Usneseno, aby vdova Geronová z pruské vesnice Kaňovice byla z obce vykázána z příčiny žebroty a tělesné nečistoty. Jest churavá, bez přístřeší a bez průvodního listu. Domovská obec se k ní nehlásí.

- Magdaleně Vlčkové se nepovoluje další finanční podpora. Veřejnou vyhláškou bude obyvatelstvo vyzváno, aby se přihlásili zájemci, kteří převezmou nezletilé dítky M. Vlčkové za smluvenou odměnu  do výchovné péče. Jmenovaná a její starší děti se musí postarati  sami o svou obživu.

-Obecnímu policistovi bude zakoupen nový plášť a čepice.

Komentář HN: Opět obecní výbor věnoval hodně času místním sociálním problémům. Sociální zabezpečení chudých a  jinak znevýhodněných občanů bylo na počátku 20. velmi nedokonalé. Všechny  místní problémy musel řešit obecní výbor. V dnešní době na to má Hrabová úřednický aparát, kde je zaměstnáno pět kvalifikovaných úřednic. Mimo to existují starobní a invalidní důchody, zdravotní pojištění a další  sociální vymoženosti.

10.11.2020           V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma