Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (83)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (83)

 

Zasedání obecního výboru 17. března 1912.

Přítomno 16 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr.Bartoník.

-Varhaník Studenský žádá opravu varhan, výměnu píšťal  a opravu pedálů. Pan starosta vysvětluje, že je nutné zajistit celkovou opravu kostela a fary. Taková žádost byla podána na c.k. hejtmanství a zažádáno o vyslání znalce, jež by sepsal všechny nutné práce  a  sestavil rozpočet. Na tyto opravy  by byla povinna přispět i Hrabůvka. Do těchto oprav se pojme i oprava varhan.

-Frant. Němec z Vítkovic požaduje, aby byla podpořena jeho žádost na udělení koncese pro hostinec, který hodlá zřídit na rozhraní mezi Hrabůvkou a Hrabovou. Obecní výbor se usnesl, že tato žádost nebude podpořena. Hostinců je v obci dostatek.

-Arnošt Řeha ze Závodí žádá o podporu jeho žádosti o koncesi hostinskou, kterou by provozoval na Závodí v nově postaveném hostinci. Pan starosta vysvětluje, že dosavadní tovární restaurace je na počet obyvatel Závodí (450 osob) dostačující. Obecní výbor se usnáší, aby se tato koncese nedoporučila.

-Pan starosta podává zprávu o výsledcích nouzové akce, vzniklé na základě loňského špatného  počasí. Seno, došlé ve vagoně do Svinova bylo černé, plesnivé, plevelné, jakosti nejhorší. Seno nebylo odebráno a posláno zpět do Brna Ústřední jednotě hospodářských společenstev pro Moravu a Slezsko. Odeslán byl i protest Zemědělské radě se vzorky sena a se znaleckým posudkem od okr. zvěrolékaře.

-Obecní policista podal žádost o zvýšení služného. Usneseno služné ve výši 300 K ročně nezvyšovat, ale udělit příplatek na drahotu 65 K, a to od 1. ledna 1912.

-Usneseno opatřit studnu u fary příklopem a opravit studnu u domku č. 93. Studna u fary budiž v budoucnu zasypána. Majitel studny u č. 66 p. Gerold bude úředně vyzván, aby svou studnu lépe zabezpečil.

Komentář HN: Byla projednávána tehdejší operativa. Dlouhodobým problémem byl  napjatý  vztah mezi obecním výborem a místním farářem Antonínem Hamplem, který působil v Hrabové v letech 1905 až 1912. Podle dochovaných záznamů to byl člověk  arogantní, konzervativní, nekomunikativní a vznikaly proto i komplikace při údržbě kostela a fary.  

Za zmínku stojí i udělování hostinských koncesí. Tehdejší místní samospráva si byla dobře vědoma důsledků neúměrné konzumace alkoholických nápojů. Velikým „bojovníkem“ proti alkoholu byl pan nadučitel Fr. Bartoník.  Na straně druhé byl daňový výnos z prodeje lihových nápojů významným přínosem do obecní pokladny.

14.11.2020             V.S.

 

 

-

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma