Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (86)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (86)

 

Zasedání obecního výboru 23. června 1912.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o dětech Ant. Rašky, příslušného do Hrabové. Před čtyřmi  roky odešel do Ameriky a své děti zanechal v Děhylově. Dceru u svých rodičů, syna u manželů Klemensových. Ti nyní žádají po Hrabové příspěvek na výchovu z důvodů vysoké drahoty. Obecní výbor tuto žádost zamítá z příčiny, že dotyčný Klemens převzal dítě Ant. Rašky bez vědomí obecního výboru v Hrabové. Také není jisté, jestli otec opuštěných dětí neposílá z Ameriky příspěvek na výchovu.

-Jednáno o obnose 145,55 K, který požaduje advokát dr. Fajfrlík z Mor. Ostravy  za zprostředkování prodeje obecních pozemků Fr. Baluškovi, Karlu Olšanskému a Fr.Petrovi. Tento obnos se neuhradí, jelikož příslušné výlohy advokátovi  byli povinni zaplatit kupující, což učinili.

-Dle sdělení Zemského výboru byla obci udělena subvence 3 200 K na stavbu hřbitova. Potřebné kroky k přijetí subvence zařídí pan starosta.

-Jednáno o stavu financí za péči o plemenné býky. Především je nutné provést sčítání dobytka. Je tím pověřen p. Inocenc Raška za odměnu 10 K. Na základě toho se provede propočet příjmů a výdajů  na příští rok a výsledek se  započte do rozpočtu buď jako schodek nebo jako příjem. Zemskému výboru se oznámí, že zapsání dobytka ze Závodí do obecního seznamu Hrabové není možné, protože krávy  nelze přes řeku Ostravici vodit k plemenným býkům a poplatky ze Závodí jsou nevymahatelné.

-Okr. hejtmanství vyžaduje vyjádření k žádosti p. Felixe Dvorského na udělení hostinské licence v jeho novostavbě na rozhraní Hrabové a Nové Bělé. Žádost byla podrobně prozkoumána. Po dobu této debaty se p. Dvorský, jakožto člen obecního výboru, vzdálil z jednací místnosti. V debatě bylo připomenuto, že nový hostinec nebude konkurovat těm stávajícím a byl by zdrojem příjmů pro obec. Obecní výbor se nakonec rozhodl devíti hlasy proti pěti udělení licence  nedoporučit. Výslovně bylo řečeno, že proti osobě p. Dvorského se nic nenamítá.

-Obecní výbor se usnáší vyhostit z Hrabové následující osoby, a to do 14-ti dnů: Josefu Kopčilovou, vdovu. Vede život alkoholičky, její děti jsou úplně zanedbané a zpustlé. Jakuba Skalského – nestará se o děti, synové jsou zpustlí a rodiče neusilují o nápravu. Františku Nazgajovou, vdovu. Vede nespořádaný život, její synové byli již několikrát trestáni.

Komentář HN: Zaujal mne hlavně případ Felixe Dvorského. Byl to významný a důvěryhodný občan Hrabové, dokonce člen obecního výboru. Přesto mu hospodská licence tehdy nebyla udělena s odůvodněním, ze hospod je v Hrabové dostatek. Licenci získal  až o několik let později a hospoda vč. obchodu se smíšeným zbožím existovaly  na konci Krmelínské ulice ještě několik let po 2. sv. válce.

18.11.2020         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma