Navigace: Vladimír Slavík > Pondělní mimořádné zastupitelstvo

Pondělní mimořádné zastupitelstvo

 

Průběžně sleduji dění na  „politické scéně“  v Hrabové a konstatuji, že kvalita  místních politiků postupně  roste.  Větší  pozornost než dříve je věnována  financím, vydávaným na různé účely z obecní pokladny.

Dokladem  toho  je i  svolání  mimořádného jednání  zastupitelstva, kde se bude  opět jednat  o finanční  dotaci  pro TJ Sokol Hrabová. 

Iniciátorem svolání  byl  Ing. R. Orkáč a získal podporu i dalších zastupitelů. 

Geneze  této události je následující:

1.Na začátku byl požadavek  TJ Sokol o poskytnutí dotace 600 tis. Kč na opravu WC na místním hřišti. Bylo domluveno, že opravu provede  firma pana K., která zbytek  peněz dofinancuje  ze svých vlastních prostředků.

2. Při projednávání této žádosti na zastupitelstvu dne 16.9. vznikla  rozsáhlá debata. Na určité  legislativní problémy  poukázal  zastupitel  Ing. R. Orkáč. Upozornil, že  mohou vzniknout komplikace při následné kontrole  příslušnými orgány magistrátu města Ostravy.  I zde existují pravidla, které je nutno respektovat.

3. Přes tato upozornění  odhlasovalo zastupitelstvo na návrh  zastupitele MUDr.  Gromnice pro TJ Sokol finanční dar ve výši 600 tis. Kč. Pro  se vyslovilo 10 zastupitelů, proti byl Ing. R. Orkáč, hlasování se zdrželi Ing. Rundt, Ing. Ospalíková a Jiřina Kelnarová.

Následně  požádal zastupitel Ing. Orkáč o svolání mimořádného zastupitelstva k opětnému projednání tohoto problému.  Získal podporu deseti zastupitelů včetně těch, kteří hlasovali  dne 16.9. pro poskytnutí daru.

Mimořádné zastupitelstvo se sejde v pondělí 7.10. a jsem  velmi zvědav na jeho závěry.

 Je skutečností, že  ve  Statutu města Ostravy “  není  žádná zmínka o možnostech poskytování finančních darů právnickým osobám  z pokladny městských obvodů.

  Na místě starosty bych na zastupitelstvu dne 16.9. prosadil přerušení  projednávání tohoto bodu  až do vyjasnění  celkové  situace. Následovat by měla konzultace s příslušnými  odbornými orgány magistrátu. Bohužel, zvítězil názor zastupitele  MUDr. Gromnice a došlo k hlasování o finančním daru. 

Takže uvidíme, jak se s tímto problémem „popasují“ naši zastupitelé v pondělí. Doufám, že  velmi potřebné stavební úpravy  WC  v areálu Sokola Hrabové se  podaří realizovat i s finanční podporou MOb Hrabová, a to při respektování všech platných legislativních předpisů.

Doporučoval bych, aby se na tomto mimořádném zastupitelstvu dořešily i různé resty z minula. Především  doplnění a oživení činnosti řídící a kontrolní skupiny pro dokončení projektu „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová“. A také by mohla paní místostarostka  veřejnosti Hrabové sdělit, jak to je s pravidelným  doplňováním zápisů do obecní kroniky.

6.10.2019       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum