Navigace: Vladimír Slavík > Připomínky k jednání komise VDE ze dne 26.8.2019

Připomínky k jednání komise VDE ze dne 26.8.2019

 

Dovolím si jako občan Hrabové  připojit  k tomuto zápisu několik následujících poznámek.

K bodu 2 – Nová výstavba RD na ulici Poplužní

Bylo by určitě prospěšné uskutečnit pracovní  poradu vedení Hrabové s odborníky na územní plán magistrátu města Ostravy. Za Hrabovou by se měli zúčastnit radní, členové komise VDE a úřednice stavebního úřadu. Za MMO  odborník z  Útvaru hlavního architekta. Projednala  by se metodika tvorby územního plánu a  představy  města o budoucím architektonickém i jiném   rozvoji Hrabové. Jakož i připomínky Hrabové  k nové výstavbě RD, a to nejen v lokalitě  ulice  Poplužní, ale i jinde.

K bodu 4 – Pilíky

Konečně si členové komise  uvědomili  důležitost  EIA, zpracované  pro Pilíky v roce 2018.  Soudím tak podle věty „Budeme tlačit na vypracování příslušného projektu tak, jak předpokládají závěry EIA“. Tímto "projektem" jsou asi míněny úkoly, uložené společnosti OKD v souvislosti s Pilíky. Jsou podrobně popsány v  "Závazném stanovisku", kterým byl ukončen proces EIA. 

V  tomto  „ Závazném stanovisku“  z května 2018 uložilo MŽP společnosti OKD povinnost zajistit zpracování odborného posudku, ze kterého by vyplynulo:

a) zda lze zajistit dostatečný přítok vody do Pilíků pouze prostřednictvím předčištěných odpadních vod z firem, které nadále působí v areálu bývalého Dolu Paskov a jeho okolí,

b) zda lze vyřadit z provozu čerpací stanici Pilík 3,

c) zda je nutno zajistit dostatečný přítok vod z dalšího zdroje, například z Lesního potoka.

Do dnešního dne tento odborný posudek nebyl zpracován!

Kupodivu to v Hrabové nikomu nevadilo a nikdo to u OKD neurgoval. Přitom jde evidentně o základ pro všechna další opatření. Bez tohoto odborného posudku nelze uskutečnit revitalizaci Pilíků.

Podle mého názoru je nezbytná schůzka s představiteli OKD, na které by se projednaly závěry, uvedené  v EIA. Vyžaduje to důkladnou  odbornou přípravu představitelů Hrabové. Potřebné materiály jsou k dispozici i na internetu, stačí zadat heslo  „EIA“ a kód  OV9187. K prostudování příslušné dokumentace EIA je zapotřebí  cca 2 hodin.

K bodu 6 – Zkapacitnění  odlehčovacího kanálu Ščučí

 Význam tohoto vodního kanálu je značný, a to nejen pro jižní konec  Hrabové. Z obsahu zápisů z komise  VDE soudím, že v této oblasti jsou určitá nedorozumění,  která mohou mít pro Hrabovou nepříjemné důsledky. V rámci svých možností se budu snažit prostřednictvím HN  v příštích dnech své obavy zdůvodnit.

Na závěr mám ještě následující poznámku:  Nechci podceňovat odbornost členů komise, ale chybí mi v ní kvalifikovaný legislativec, stavbař, vodohospodář a odborník na dopravu. Jsem přesvědčen, že tito lidé existují i v Hrabové a pouze čekají, že budou osloveni. Vycházím přitom z následující úvahy: mezi námi žije asi 500 občanů s vysokoškolským vzděláním a určitě jsou  mezi nimi i takoví, kteří by rádi  svými znalostmi posloužili veřejnosti. Ale nechtěji se vnucovat. Prozatím jsem nezaznamenal žádnou snahu  naší samosprávy  vyzvat  tyto spoluobčany ke spolupráci. 

4.9.2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum