Navigace: Vladimír Slavík > Problematika Pilíků na počátku roku 2019

Problematika Pilíků na počátku roku 2019

 

Na můj  článek v HN z 31. 1. 2019 ve věci špatného stavu přístupové komunikace k Pilíkům reagoval pan radní Radomír Orkáč  takto:

„Není pravda, že by se nic neřešilo. Pověřili jsme starostu, aby  ve spolupráci s firmou  STRABAG vyjednal  opravu této cesty, včetně té kolem Pilíků. Konkrétně: zapůjčení stroje, nákup a dopravu strusky, úpravu příjezdové cesty, její  vysypání struskou, rozvoz, zhutnění. A řešila to i komise výstavby. Doufám, že sdělíte čtenářům HN tuto mou poznámku“.

Rád vyhovím přání pana radního Orkáče,  ale s následujícím komentářem:

Je to po  poprvé, kdy vedení Hrabové  věnovalo  pozornost přístupové cestě  k Pilíkům, a to konkrétním opatřením. Tedy požadavkem na firmu STRABAG, aby tuto cestu  opravila.  Mám ale určité výhrady ke  zvolenému   postupu.

V žádném případě bych neřešil  tento problém tak „revolučním“ způsobem, jak ho popisuje pan Orkáč. Tedy vysypat tuto cestu struskou se zhutněním této vrstvy  bez předchozího projednání s vlastníky  těchto komunikací a s orgány státní správy. Mohly by následně vzniknout různé nepříjemné legislativní problémy včetně majetkoprávních.  

 Na místě pana  starosty bych  si především obstaral potřebné informace. Já mu to (pokud si přečte můj článek)  usnadním.

 Cesta, vedoucí od Paskovské ulice kolem Pilíků má čtyři samostatné úseky.

Ten první v délce cca 350 m vede od závory na Paskovské ke křižovatce s ulicí „K Pilíkům“. Vlastníkem je OKD a komunikace  vyžaduje pouze některé místní opravy.

Ten druhý úsek v délce cca 300 m  je velmi problematický. Podle katastru nemovitostí je to „trvalý travní porost“  v majetku paní Dalily Zdráhalové z Pržna.  Vlastně to není komunikace, i když ji cca 40 let pro tyto účely  firma OKD  používala. Nutno  ještě upozornit, že v blízkosti vede pod zemí  potrubí  zemního plynu (středotlak), které má své ochranné pásmo.

Třetím úsekem je komunikace v délce 300 m, vedoucí po hrázi vodních nádrží Pilík 4, 5. Je  ve vlastnictví OKD a  vyžaduje celkem nenáročné opravy (zarovnání nerovností).

Čtvrtým úsekem je lesní cesta směrem k Mitrovicím o délce 250 m.  Správcem této komunikace je MOb Hrabová a  vyžaduje důkladnou opravu, a to včetně mostku přes Ščučí.

Pro úplnost ještě uvedu, že v daleké minulosti byla  důležitou místní komunikací  severní hráz rybníka „Pilík“ která stále existuje.  Nyní to je parcela č. 2545 ve vlastnictví  OKD. Vede nad nynějším sedimentačním kanálem a je stále (i když obtížně)  průchozí.

Na místě starosty bych si nejprve prostudoval příslušné podklady a teprve pak navrhl Radě řešení daného problému. Tedy jak umožnit  občanské veřejnosti  přístup k Pilíkům. Míním tím místní občany, občany z ostatních městských obvodů  a také organizované sportovní rybáře, mající krajskou nebo dokonce celostátní povolenku s rybářským právem lovit  na tomto  revíru.  

Mé doporučení je následující: Jako hlavní příjezdovou komunikaci  pro pěší, cyklisty i pro motorová vozidla k Pilíkům bych preferoval tu, vedoucí  od Místecké. Bylo by ale  nutné postavit nový mostek přes Ščučí (možná by přispělo  Povodí Odry nebo i  s.p. Diamo). Pak bychom na vlastní náklady opravili lesní cestu (parc. č. 2544/1. Vždyť je to náš majetek.  Oprava  hráze rybníka Pilík 4,5 nevyžaduje mnoho financí a určitě bychom s setkali  ze strany OKD s ochotou uhradit tyto náklady. 

Pokud jde o přístup k Pilíkům z východní strany od Paskovské, za reálné považuji využití  bývalé hráze, a to  alespoň pro pěší a cyklisty. Úprava spodní cesty kolem sedimentačního kanálu  by byla velmi nákladná. Bylo by pravděpodobně  nutno tento pozemek vykoupit od paní Dalily Zdráhalové a pak přeměnit dnešní "tankodrom" na komunikaci s příslušnými parametry. Můj laický odhad této investice je cca 5 mil. Kč. 

Pane starosto, pokud vaše nedávná pochůzka kolem Pilíků  v doprovodu zástupce firmy STRABAG vás přiměla ke konkrétním závěrům, bylo by možná  vhodné s těmito seznámit veřejnost Hrabové. Třeba i prostřednictvím Hrabovských novin. Vždyť žádný jiný místní sdělovací prostředek nevěnuje této části naší obce  takovou pozornost. 

2. 2. 2019   V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum