Navigace: Vladimír Slavík > Zápisy z jednání zastupitelstva

Zápisy z jednání zastupitelstva

 

Článek v Hrabovských novinách  z 19.11.2020 o stále neexistujícím zápise z jednání předposledního  zastupitelstva doplňuji o následující skutečnosti.

Zastupitelstvo  na svých zasedáních rozhoduje o důležitých záležitostech obce, mimo jiné o rozpočtech, výsledcích  výběrových řízení,  finančních výdajích,  o zřizování a rušení příspěvkových organizací,  o  personálních záležitostech včetně určování počtu zaměstnanců obecního úřadu atd. Tato rozhodování musí být jednoznačná a legislativně bezchybná.  Důležitým dokladem o  výsledcích těchto jednání  je zápis.

V zákoně o obcích je o tom  v § 95 napsáno:

„O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce“.

Zákon o obcích se nezmiňuje, že v zápise musí být uvedeno vše, co bylo během jednání jednotlivými řečníky  „slovo od slova“ řečeno.  Vždy se musí zapsat  to, co  je uvedeno v § 95 zákona o obcích. Zejména musí být přesně formulována přijatá unesení. V zápise lze uvést i další  skutečnosti, a to dle posouzení jejich aktuálního  významu zapisovatelem a ověřovateli zápisu.

Od zapisovatelů a od ověřovatelů se očekává, že mají schopnost  oddělit to důležité  od toho nedůležitého. Ne každý je toho schopen. Proto by měli být do funkce  zapisovatelů a ověřovatelů navrhovány pouze ty osoby,  které k tomu mají předpoklady. Míním tím především schopnost objektivního a logického myšlení.  Pokud  navržený zastupitel má pochybnosti o svých schopnostech  vykonat  funkci ověřovatele, má právo ji odmítnout. Prozatím se to stalo v Hrabové pouze jednou.

Zákon o obcích má zde  i pojistku. Je to právo zastupitele vznést na nejbližším zasedání zastupitelstva námitku proti znění zápisu. O námitce se rozhodne hlasováním. Ostatní občané  toto právo nemají.

Všichni zastupitelé složili slib, že budou dodržovat platné  zákony.  Mezi nimi je také  zákon o obcích. Mám nepříjemný pocit, že někteří  naši zastupitelé si tento zákon  doposud podrobně neprostudovali. Svědčí o tom i komplikace se zveřejněním zápisu z jednání zastupitelstva dne 23.9.2020.

21.11.2020        V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma