Navigace: Vladimír Slavík > Informace ze zasedání RMOb Hrabová > Usnesení Rady č. 19 ze dne 24. 6. 2015

Usnesení Rady č. 19 ze dne 24. 6. 2015

Tím, že Hrabovské listy nemají ve svém statutu povinnost poskytovat zprávy o činnosti samosprávy a jejich orgánů, vzniklo určité „informační vakuum“, které se pokusím pro své čtenáře alespoň částečně vyplnit. Budu proto v nové rubrice Hrabovských novin komentovat některá usnesení Rady městského obvodu Hrabová, která by mohla zajímat širší veřejnost.

Pro pořádek uvádím, že členové současné Rady jsou pánové Mgr. Rostislav Naď, Igor Trávníček, Petr Balušek, Libor Lyčka a Milan Pospěch.

Usnesení č. 19 ze dne 24. 6. 2015:

Veřejné zakázky:

Rada rozhodla o zadání následujících zakázek:

  • Oprava chodníků k zadním vchodům domů  Šídlovecká 30, 32 za 227 tis. Kč
  • Zpracování proj. dokumentace pro akci „Revitalizace prostranství před ZŠ" za 56 tis. Kč
  • Oprava místní komunikace  Ve Stromoví za 279 tis. Kč
  • Výstavba kolumbátoria na hřbitově za 195 tis. Kč
  • Výkon technického dozoru investora pro stavby: a) Rekonstrukce chodníku Jezdiště, b) Parkovací plochy Šídlovec, vše za 64 tis. Kč.

Komentář HN: Lze jen doufat a věřit, že systém výběru staveb z hlediska jejich potřebnosti, výběr zhotovitelů a kontrola plnění uzavřených  smluv je zcela v rukou zodpovědných odborníků a nedochází při čerpání veřejných prostředků k neodůvodněným finančním ztrátám. Členové rady zde mají velkou odpovědnost, a to jak před zákonem, tak před občany. Doufejme, že si to plně uvědomují a mají pro tuto činnost dostatečnou odbornou kvalifikaci.  Poněkud zvláštní je skutečnost, že k  jednotlivým akcím Rada nevyžaduje vyjádření svého poradního orgánu, kterým je komise výstavby, vedená ing. Janem Dvořákem. Nebo ano?

Ostatní záležitosti:

1. Rada schválila časový harmonogram pro ukončení činnosti realitní agentury CITY Petra Mokroše.

Komentář HN: Tato agentura spravovala náš bytový fond přes 20 let, zřejmě k plné spokojenosti občanů i představitelů veřejné správy.  Čím si  občané mají vysvětlit důvody vypovězení smlouvy? Ty veřejnosti prozatím nebyly sděleny. Nejlépe by se k tomu hodil článek v Hrabovských listech. Nebo to pan šéfredaktor Petr Pavelka nepovažuje za nutné? Bytový fond bude nadále spravovat ÚMOb, který pro tyto účely přijme dva další nové pracovníky.   Vzniknou tak následující nové náklady:

Na 1 úředníka připadá: Celkové náklady ÚMOb 6,6 mil. Kč : 13 úředníky = 460 tis. Kč ročně x 2 noví úředníci = 920 tis. Kč za 1 rok.

Doposud se platilo agentuře CITY pouze 400 tis. Kč. Doufejme, že ztráta cca 500 tis. Kč bude nahrazena úsporami jiného druhu.

2. Rada schválila zásady pro činnost šéfredaktora Hrabovských listů a redakční rady s názvem "Základní principy Hrabovských listů".

Komentář HN: Zdalipak si Rada vyžádala před svým rozhodnutím stanovisko své poradní komise? Tomuto tématu byl v HN věnován samostatný článek pod názvem „Základní principy Hrabovských listů“ ze dne 9. 7. 2015. Zdá se, že tyto „Základní principy“ nejsou příliš v souladu s volebními programy některých opozičních stran, které usilují o lepší informovanost občanů i prostřednictvím místního časopisu. Zastupitelé těchto stran a hnutí budou moci svůj případný nesouhlas vyjádřit na příštím zastupitelstvu mimo jiné tím, že nezvednou ruku při hlasování o pravidelném bodu programu „Informace o činnosti Rady“. Doposud na minulých zastupitelstvech všichni zastupitelé „odsouhlasili“ všechna usnesení, učiněna Radou. Jsem zvědav především na reakci předsedy redakční rady Hrabovských listů pana zastupitele Jana Šumbery.

      17. 7. 2015. V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum