Navigace: Vladimír Slavík > Informace ze zasedání RMOb Hrabová > Usnesení Rady č. 22 ze dne 26.8.2015

Usnesení Rady č. 22 ze dne 26.8.2015

Některé zajímavosti z usnesení rady.

Na programu jednání byly mimo jiné následující veřejné zakázky stavebního charakteru:

1. Stavba „Parkovací plochy Šídlovec, SO 104 – Parkoviště č. 4“ za 317 tis. Kč. Zhotovitelem má být firma Poor, a. s.  Další podrobnosti nebyly zveřejněny.

2. Stavba schodiště z Domovské ulice na Příborskou za 227 tis. Kč byla svěřena firmě Dobré stavby, spol. s  r. o.  Další podrobnosti nebyly zveřejněny.

Dále se rada zabývala úpravami rozpočtu, a to mezi jinými i těmito:

-Zvyšují se běžné výdaje v § 4329, pol. 5011 o 505 tis. Kč.

Komentář HN: Jedná se o prostředky na zvýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru v oblasti „Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži“. Bližší údaje nebyly uvedeny.

-Zvyšují se běžné výdaje v § 6171, pol. 5011 o 180 tis. Kč.

Komentář HN: Jedná se  o zvýšení platů zaměstnaců v prac. poměru v oblasti „Činnost místní správy“. Může to mít souvislost se změnami ve správě bytového fondu, který přechází na MOb.

-Snižují se běžné výdaje v oblasti „Opravy a udržování silnic“ o 179 tis. Kč a v oblasti „Činnost místní správy- nespecifikované výdaje“ o 279 tis. Kč.

Komentář HN: Aby bylo možno realizovat zvýšené výdaje, (předvídané i nepředvídané) je nutno mít v rozpočtu určité rezervy.

-V souvislosti s nedávnými změnami ve správě bytového a nebytového fondu bude od 1.9. 2015 podepisovat nájemní smlouvy vedoucí odboru financí a majetku.

- Spolku TJ Sokol byla přiznána dotace 100 tis. Kč na akci „Centrální zavlažování fotbalového hřiště“.

-Rada rozhodla uzavření nájemních smluv na 4 byty.

Komentář HN:  Bližší údaje o ceně nebyly uvedeny.

-Rada rozhodla o zakoupení a montáži 8 ks plakátovacích ploch za 74 tis. Kč a 2 ks vývěsních vitrin za 19 tis. kč.

Komentář HN: Současná místa plakátovacích ploch byla určena v dobách, kdy se chodilo pěšky.  Nyní se jezdí auty a  plakátovací plochy by se měly umístit tam, kde je nejvíce pěších, tj.  především poblíž autobusových zastávek. Zamezilo by se tím  vylepování plakátů a dalších tiskovin na konstrukci čekáren, což není vždy estetické.

-Rada rozhodla o zakázce na opravu veřejného rozhlasu v oblasti ulic Na Luhu a Kolumbova za 24 tis. Kč.

Komentář HN: Je potěšitelné, že se stále počítá s veřejným rozhlasem, který je využíván zcela nedostatečně.  Po delší době posloužil v minulých dnech k propagaci některých kulturních akcí. Možná, že se časem dočkáme i zpestření těchto hlášení prostřednictvím hudebního doprovodu. Ještě žijí pamětníci této vymoženosti, kterou veřejný rozhlas může občanům i v dnešní době poskytnout. Vyžadovalo by to ale větší zájem příslušných úředníků.

-Rada odvolala z funkce členů Redakční rady Hrabovských listů Jana Šumberu a Radomíra Orkáče, a to na jejich žádost.

Komentář HN: Rada se asi nezabývala příčinami této rezignace a  usnesením kontrolního výboru zastupitelstva z 5.8., který navrhuje radě upřesnit pravidla, obsažená v tzv. Základních principech Hrabovských listů. Ty rada schválila 24.6. 2015 a kontrolnní výbor k nim má oprávněné výhrady. Snad se tímto problémem bude zabývat příští zastupitelstvo.

-Rada schválila program zasedání zastupitelstva, které je svoláno na 16.9. 2015.

            6.9. 2015.  V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum