Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence s vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí paní Jiřinou Kelnarovou

Má korespondence s vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí paní Jiřinou Kelnarovou

Vážená paní,

 

již mnoho let jste vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí našeho městského obvodu. Já v současné době vydávám internetové noviny, přinášející různé informace o Hrabové, které by mohly zajímat naše občany. Nyní na stránkách Hrabovských novin probíhá anketa otázek a odpovědí, kladeným  našim zastupitelům a pracovníkům místní správy.

Pro Vás jsem si připravil následující:

1. Prostudoval jsem si náplň činnosti vašeho odboru. Zajímalo by mě, co je z hlediska časového nejnáročnější při řešení sociální problematiky v oblasti samostatné působnosti a v oblasti působnosti přenesené.

2. Váš odbor rovněž zajišťuje projednávání přestupků. Jak je na tom Hrabová s přestupky? Kolik jich bylo vloni proti majetku a proti občanskému soužití? Jaký je vývoj  počtu přestupků v posledních letech?

3. Váš odbor má rozsáhlou a složitou pracovní náplň. Co pokládáte za nejdůležitější z hlediska praktických každodenních potřeb občanů?

 

Na své otázky jsem obdržel následující obsáhlou odpověď /zkráceně/:

Odbor zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • poskytuje občanům odborné sociální poradenství,
 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti dospělých,
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení, pomáhá při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy), při hospodaření s finančními prostředky, při řešení bytové situace,
 • pomáhá při řešení domácího násilí,
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami,
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,
 • spolupracuje s Charitou Ostrava, která v městském obvodě zajišťuje pečovatelskou službu,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištěn,
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání svéprávnosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka),
 • vede evidenci žadatelů o umístění občanů v Domě s pečovatelskou službou na ul. Bělská 28 a Domě zvláštního určení na ul. Šrobárova 22.

 

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

 • spolupráce na zajišťování sociálních služeb pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v rámci agendy SPOD s nestátními, neziskovými a církevními organizacemi – sanace rodiny
 • provádí sociální depistáž – terénní sociální práci v rodinách, školských a zdravotnických zařízeních apod. ve věci týkající se výchovy, výživy, chování dětí
 • poskytuje sociálně právní poradenství, vykonává sociální práci s problémovými rodinami
 • zastupuje nezletilé děti u notářství, soudu v postavení opatrovníka
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem těhotným ženám v jejich obtížných rodinných, sociálních i osobních situacích
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných osob, do ústavní výchovy, sleduje dodržování práv dítěte, provádí kontroly v ústavu

 

Kurátor pro mládež:

 • vykonává sociální práci s problémovými dětmi, jednotlivci a rodinami
 • provádí sociální depistáž, spolupráce se školskými zařízeními, Policií ČR, zprostředkovává odborná vyšetření,
 • působí na zlepšení podmínek v rodinách a v případě nutnosti ukládá rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení

 

K přestupkům byly podány následující informace:

V loňském roce bylo na přestupkové oddělení doručeno celkem 111 přestupků, 54 přestupků přešlo z roku 2013. Takže zdejší správní orgán měl k vyřízení celkem 165 přestupků v roce 2014. Z toho bylo projednáno ve správním řízení 10, blokově bylo vyřízeno 17 přestupků, v příkazním řízení bylo vyřízeno 13 přestupků, z toho bylo 26 přestupků proti majetku, 7 proti občanskému soužití, 3 proti veřejnému pořádku, 3 podle zvláštních právních předpisů (jiné zákony) a 1 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi. V tomto výčtu jsou však uvedeny pouze ty přestupky, které byly ukončeny pravomocným rozhodnutím, příkazem nebo uložením blokové pokuty. Nejsou zde započteny přestupky, které byly z nějakého důvodu odloženy nebo postoupeny orgánům činným v trestním řízení. 

Vzhledem k tomu, že složky policie (jak PČR, tak městské policie) přestupky neobjasňují, ale pouze zdokumentují, je na správním orgánu, aby zajistil všechny důkazy, provedl výpovědi podezřelých a svědků. Teprve až jsou zajištěny všechny nutné skutečnosti k posouzení, zda se jedná o přestupek nebo ne, je rozhodnuto, zda bude využito zkrácené formy přestupkového řízení nebo proběhne klasické přestupkové řízení.

K tomuto je nutné uvést, že více než 95% přestupků spáchali občané z jiných obvodů. Tedy lidé, kteří nejsou občany zdejšího obvodu. V těchto případech jde ve velké míře o tzv. bezdomovce, kdy tito sice mají uvedenou nějakou adresu trvalého pobytu, ale na této nebydlí, nezdržují se tam, nebo se jedná o adresu ohlašovny daného úřadu. V podstatě jejich pobyt není znám. V tom případě se správní orgán pokouší o jejich „dostižení“ rok od doby, kdy se skutek stal (dotazy na úřady práce, vězeňskou službu, pakované předvolání či výzvy). Poté se věc odkládá pro prekluzi (odpovědnost za přestupek zanikla). 

Z toho vyplývá, že odpovědi na otázku „jak je na tom Hrabová s přestupky“ je velmi zavádějící. Pokud se bude p. Slavík ptát, kolik přestupků spáchali občané Hrabové a jaké, tak odpověď zní, málo a jde především o přestupky proti občanskému soužití. Statistika přestupců podle místa bydliště se nevede.

Na otázku, kolik jich bylo vloni proti majetku a proti občanskému soužití zní odpověď tak, jak je uvedeno výše. Projednáno a ukončeno bylo celkem 40 přestupků, jejich výčet je uveden výše.

Co se týká vývoje počtu přestupků v posledních létech, jejich výskyt je více méně stabilní. 

27. 2. 2015. V. S.   

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum