Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence se zastupitelkou Mgr. Alici Strnišťovou

Má korespondence se zastupitelkou Mgr. Alici Strnišťovou

Před několika dny jsem jménem Hrabovských novin zaslal paní zastupitelce Mgr.  Alici Strnišťové  tři otázky, které souvisí jednak s jejím povoláním ředitelky mateřské školy  jednak s funkcí předsedkyně komise pro občanské záležitosti.  Odpovědi na tyto otázky jsou následující:

Vážený pane Slavíku, zasílám Vám odpovědi na vaše otázky:

1. Byla jste zvolena do zastupitelstva městského obvodu Hrabová na kandidátce ODS. Ve volebním programu této strany je uvedeno: Podstatně navýšíme počet míst ve školce.

Otázka: jak toho chcete dosáhnout? Výstavbou nové školky?

 

 Odpověď: Realizace navýšení kapacity MŠ má jasně stanovenou koncepci. Chtěli bychom využít stávající půdní prostory v MŠ na ulici budově Příborská. V půdních prostorech by mohla vzniknout jedna třída, která by měla kapacitu pro 28 dětí. Tato realizace je však vázána nejen na finanční prostředky, ale i na stavební úpravy a následně i na zajištění stravování těchto dětí. Jedním z pilířů finanční podpory by mohla být i evropská dotace.  Do budoucna tedy vidím navýšení kapacity MŠ v součinnosti s vyhlášením dotačního programu na tuhle akci a možností Mob Hrabová finančně tuto realizaci podpořit.

2. V minulém volebním období jste byla předsedkyní komise pro občanské záležitosti. Podařilo se realizovat něco nového? Když ano, co to bylo?

Odpověď: Náplň komise pro občanské záležitosti je velice pestrá. Ve spolupráci s Mob Hrabová byly v roce 2014 realizovány tyto akce:

  1. Vítání občánků
  2. Oslava jubilantů – posezení s důchodci 70 a 75 let,
  3. Důchodci, životní jubilea  –  osobní návštěva jubilantů 80, 85, 90 a výše let.
  4. Organizace obecního plesu
  5. Návštěva seniorů v domech pečovatelské služby – 2x ročně, společné posezení s kulturním programem – vystoupení dětí
  6. Zveme občany na akce (vánoční strom, vystoupení dechovky, výlety)
  7. Schůzky komise ( 1x za 2 měsíce) – porady, přípravy akcí, rozdělování úkolů, hodnocení.

 

Členky komise pracují zodpovědně v rámci svého osobního volna, všechny uskutečněné akce měly u občanů pozitivní ohlas.

 

V letošním roce již proběhlo v lednu vítání občánků, které mělo dva cykly. Přivítali jsme dvanáct nových dětí v Hrabové. Také jubilantů přibylo. V roce 2015 rozneseme osobní návštěvou 65 balíčků. Komise úzce spolupracuje s paní Bořutovou, která je pracovnice zajišťující volný čas seniorů a rozšířili jsme možností dalších akcí. Např. uspořádáme výstavku ručních prací našich babiček v MŠ nebo v místní knihovně. Děti z MŠ také navštíví pečovatelský dům na Bělské a vystoupí v rámci Dni matek a Vánoc.  Celoročně je již realizována výstavka dětských prací v knihovně. Jinak činnost této komise není izolována. Spolupracujeme s oběma komisemi (pro děti a mládež a kulturní). Již v prosinci 2014 nám u Vánočního stromu Komise pro děti a mládež zajistila mikulášskou nadílku a v dubnu 2015 chystáme ve spolupráci s touto komisí, bezpečností akci na dopravním hřišti. Této akce se zúčastní i městská policie. Veškeré akce komisí, které se konají, jsou propagovány ve školských zařízeních. V tomto volebním období vznikla na základě požadavků některých zastupitelů nová kulturní komise. Jejím vznikem naše komise přišla o realizaci obecního plesu, neboť je to akce kulturní, přesto věřím, že se obecní ples v příštích letech uskuteční, a ve spolupráci těchto komisí, bude mít velký ohlas. Do budoucna vidím spolupráci těchto komisí jako přínosnou pro naše občany.

3. V některých místních časopisech různých měst a obcí jsou zveřejňovány kromě jubilantů i další společenské a občanské události, jako: narození dětí, svatby, úmrtí, přivítání nových občanů, v soukromé inzerci i gratulace k různým událostem a výročím občanů nebo vzpomínky na zemřelé. Proč to nejde v Hrabové?

 

Odpověď: Nejsem si jista, zda máte správné informace, že by to u nás nešlo. Do dnešní doby, žádný občan neoslovil ani úřad, ani redakční radu s jakýmkoliv Vámi výše uvedeným požadavkem na zveřejnění. Úřad ani redakční rada nemají možnost, ani právo, dle zákona č. 106/1999Sb., o ochraně osobních dat, tyto události zveřejňovat bez vědomí občana, kterého se to týká. Náš úřad nemá oddělení matriky, a proto tato data nejsou k dispozici u žádného úředníka. Data jako jsou svatby, narození, úmrtí má k dispozici jen matriční úřad, kde se událost stala. Vysvětlím to na příkladu: občan s trvalým bydlištěm v Hrabové se narodil v Kladně a svatbu měl v Praze, tato událost je zapsána na matričním úřadu v těchto městech a není k dispozici žádnému úředníkovi v Hrabové. Pokud by občan projevil zájem o zveřejnění těchto skutečností, musela by se tím zabývat redakční rada a posoudit, zda je možné uveřejnění dle všech právních předpisů – vyjádření souhlasu. Již několikrát na žádost občanů úřad Hrabová realizoval akce, jako jsou např. zlaté svatby, ale ani tato jubilea nemohl zveřejnit bez souhlasu občana.

V poslední době mnohé časopisy měst a obcí z výše jmenovaných důvodu od těchto rubrik opouštějí. Záleží na potřebě občana, zda chce, aby tyto data byly zveřejněny.

Komentář Hrabovských novin k dopisu paní Strnišťové.

Vážená paní, jménem Hrabovských novin a jejich čtenářů Vám děkuji za podrobné a konkrétní odpovědi na mé otázky. Snad se nám tímto způsobem podařilo do jisté míry nahradit dočasné omezené kapacitní možnosti Hrabovských listů a seznámit alespoň určitý okruh našich občanů s Vaší koncepci  na rozšíření kapacity mateřské školy a s činností komise pro občanské záležitosti.

            17.2. 2015.   V.S

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum