Řeč čísel

                                      

Podrobné údaje, zveřejněné v závěrečných účtech MOb Hrabová za r. 2013 a 2014 umožňují vzájemným porovnáním postihnout i  vývojové  tendence, které mohou vypovědět leccos zajímavého. Následující údaje jsou uváděny v tis. Kč, první údaj za r. 2013, druhý za r. 2014.

Příjmy:

Daňové příjmy (13 601 – 13 756) se téměř nezměnily. Položka je výrazně ovlivněna daní z nemovitostí, která přináší Hrabové ročně asi 13 mil. Kč. Částka v porovnání s jinými srovnatelnými městskými obvody je výrazně vyšší, a to vlivem existence rozsáhlých nemovitostí v průmyslových a obchodních zonách Hrabové. Výtěžek daně jde přímo do obecní pokladny.

Nedaňové příjmy (3 002 – 2 163) výrazně poklesly, a to především v položce příjmů z pronájmu pozemků (889 – 306) a u příjmů z uzavřených smluv a věcných břemen (620 – 268).

Kapitálové příjmy (1 326 – 169) poklesly velmi výrazně, jelikož se neuskutečnil žádný prodej obecní nemovitosti o větší hodnotě.

Přijaté dotace a převody (45 264 – 50 779): Tyto příjmy jsou zcela závislé na platné legislativě a na rozpočtové politice městských a krajských orgánů.

Příjmy celkem po konsolidaci (33 084 -  35 076): Konsolidace odstraňuje zkreslení, které vzniká přesuny peněz mezi jednotlivými fondy a účty v průběhu roku.

Výdaje podle rozpočtové skladby:

Pozemní komunikace: (9 225 – 7 600): Pokles nákladů na stavbu, opravy a udržování místních komunikací je ovlivněn vysokou aktivitou v této   oblasti v minulých letech.

Předškolní zařízení: (2 028 – 2 379): Zvýšení nákladů je způsobeno jednorázovými náklady na opravy střechy a  zdravotechniky mateřské školy.

Základní škola: (3 824 – 4 375): Zvýšení nákladů způsobeno náklady na úpravy sociálního zařízení v tělocvičně ve výši 466 tis. Kč.

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: (2 345 – 2 669): Do této položky jsou započítány i náklady na zaměstnance z úřadu práce, kteří zajišťují úklid a drobnou údržbu (cca 1 mil. Kč.) Na kosení trávníku a údržbu zeleně se ročně vynakládá rovněž cca 1 mil. Kč.

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži:  (606 – 987): Výdaje na sociálně-právní ochranu dětí včetně platů a odvodů pro příslušné zaměstnance.

Požární ochrana: (422 – 529): Výdaje na nákup, opravy a údržbu techniky a provoz hasičské zbrojnice. Navýšení nákladů vzniklo v položce oprav (232 tis. Kč).  Ve veřejně přístupných dokumentech se mi však nepodařilo najít příslušnou stavební akci.

Zastupitelstvo: (1 187 –1 191): Náklady jsou srovnatelné s jinými městskými obvody s patnáctičlenným zastupitelstvem.

Místní správa:  (7 109 – 6 592): Pokles nákladů způsoben minimální aktivitou v pol. Opravy a udržování. Náklady jsou poněkud vyšší v porovnání se srovnatelnými městskými obvody.

Celkové výdaje činily v r. 2014  30 897 tis. Kč, z toho běžné 22 474 tis. Kč a kapitálové 8 423 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou prostředky pro zajištění každodenního provozu obce.

Kapitálové výdaje jsou investice do majetku obce, ze kterého bude resp. měl by být užitek v budoucnu.

Struktura výdajů z hlediska užití byla v r. 2014 následující (v tis. Kč a v %):

Pozemní komunikace:  7  600  -   24 %

Mateřská a základní škola:   6 754 - 22%

Péče o vzhled obce: 2 669 – 8 %

Zastupitelstvo a místní správa: 7 783 – 25 %

Kultura a sport: 522 – 2 %

Ostatní: 5 569 – 19 %

Vzhledem k tomu, že městský obvod vlastní neobvykle vysoký počet bytů (v současnosti 242), je na místě věnovat zvýšenou pozornost bytovému hospodářství. To je bohužel v posledních letech ztrátové, a to v r. 2013 částkou 1 769 tis. Kč a v loňském roce částkou 1 001 tis. Kč. Příčiny jsou v náročné a nákladné údržbě, na kterou nestačí současná výše nájemného, která je v průměru 3 065 Kč měsíčně na jeden byt.

Závěr: Pravidelné každoroční zveřejňování závěrečných účtů umožňuje provádět analýzu těchto údajů a zjišťovat případné nedostatky v činnosti obce při utrácení finančních prostředků. Některé poznatky a materiály by mohly být zajímavé i pro veřejnost.

            26. 5. 2015.  V. S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum