Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Leták : Souvislosti se správou obce Ostrava – Hrabová

Leták : Souvislosti se správou obce Ostrava – Hrabová

Před 2 měsíci, 4.11. 2014 byl na webu Hrabova.info zveřejněn materiál s názvem, uvedeným v titulku tohoto článku. Jeho autorem byl ing. Zdeněk Novotný.

             Přestože leták obsahoval závažné skutečnosti o údajných nedostatcích veřejné správy Hrabové, nereagoval doposud nikdo ze čtenářů webu Hrabová info.na informace, obsažené v tomto letáku. Budu tedy prvním, komu nejsou skutečnosti uváděné v letáku lhostejné.

První připomínka pana Novotného se vztahuje k problematice nákladů na údržbu bytů, vlastněných městským obvodem.

             V Hrabovských listech nebyly nikdy zveřejněny informace o bytovém fondu a o jeho postupné privatizaci,o rentabilitě vložených prostředků, o ziskovosti nebo ztrátě nebo  o kvalitě práce a nákladech realitní kanceláře, pověřené správou bytového fondu.

            Nedostatečná informovanost občanů o bytovém fondu je zarážející. Je to úmysl nebo pouhé nedopatření zodpovědných pracovníků? Vždyť na počátku své existence vlastnil městský obvod více jak 600 bytů, což byl obrovský majetek. Jak s ním bylo a je zacházeno? Dozvíme se to někdy? Obávám se, že občany Hrabové to ani příliš nezajímá. Jinak by na připomínky p. Novotného bylo alespoň několik reakcí.

Druhá připomínka pana Novotného se vztahuje k neobvykle vysokému počtu úředníků /12/, kteří pracují na místním městském úřadě. Dále upozorňuje na vysoké náklady, spojené se stavebním dozorem nad investičními akcemi, prováděnými městským obvodem.

            Také mi se jeví počet úředníků místní správy v Hrabové, ve srovnání s podobnými městskými obvody, jako vysoký. S tím jsou pak spojeny i vysoké náklady na místní správu. Ve svém článku v Hrabovských novinách z 29.12. 2014 „Srovnání rozpočtů dvou městských obvodů“ jsem upozornil, že se srovnatelné Staré Bělé plánovali v r. 2014 na místní správu 4,7 mil. Kč, zatímco v Hrabové 7,5 mil. Kč. Žádná reakce čtenářů Hrabovských novin na tuto alarmující skutečnost se však nekonala. Asi je to občanům jedno, jak jsou utráceny jejich peníze.

Třetí připomínka pana Novotného se týkaly investiční politiky. Soudě podle podrobného popisu realizovaných investicí a srovnávání nákladů na ně je  pan Novotný v tomto oboru velmi dobře informovaný a odborně zdatný. Doposud však nikdo, ani pan Novotný, nepřinesl takové argumenty, které by mohly konkrétně prokázat konkrétní  odpovědnost pracovníků veřejné správy Hrabové za údajnou nehospodárnost.

Další, čtvrtý bod kritiky p. Novotného se týká přístupu k informacím, které souvisí s  financemi obce. Jmenovaný prosazuje zásadu, že  občané mají právo se ptát, proč některé akce jsou tak drahé, a úřad má povinnost zveřejnit dotaz a odpověď. Konkrétně pak poněkud mimo tyto souvislosti je zmíněna prodloužená Mostní s otázkou, proč se již nestaví.

            Jedině k tomuto bodu se vyjádřil pan starosta s vysvětlením, že realizace se doposud neuskutečnila pro odpor dvou spoluvlastníků příslušných pozemků.

V posledním bodě letáku se  pan Novotný se ptá, kdo najde někde v některé části Ostravy škaredší a nepovedenější periodikum než jsou Hrabovské listy, obdrží odměnu ve výši 300 Kč.

Závěr: Přes některé dílčí výhrady k textu pana Novotného  oceňuji jeho otevřenost a kritický přístup k některým negativním jevům, které zřejmě v našem městském obvodě existují.

             Ještě několik podrobností k autorovi: pan Novotný byl v období 2006-2010 zastupitelem za ODS a vykonával funkci člena finančního výboru a člena komise výstavby, dopravy a ekologie. Ve volebním období 2010-2014 byl opět zvolen do zastupitelstva a vykonával funkci člena kontrolní komise. 26.6. 2013 byl z této komise odvolán a brzy nato rezignoval na funkci zastupitele. Je to tedy zkušený politik a asi ví, o čem píše.

 

            7.1. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum