Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Z jednání kontrolního výboru.

Z jednání kontrolního výboru.

 

Podle zákona o obcích má  tento výbor za povinnost kontrolovat plnění usnesení  Zastupitelstva a Rady obce v oblasti  dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce.

 O usnesení výboru (dle znění příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.) se vyhotovuje písemný zápis a podepisuje ho  předseda výboru. O každé provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.  Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec,  jehož činnosti se kontrola týkala. Tolik znění § 119  zákona o obcích.

Z textu je zřejmé, jak důležitou úlohu má kontrolní výbor v činnosti obce. Je to ográn, který pokud dobře funguje, může zabránit mnohým nepravostem a především může zajistit v oblasti samosprávy dodržování platných zákonů a vytvořit tak u občanstva jistotu, že žijeme v demokratickém státě, kde samospráva má své důležité místo a účast  občanů u voleb  samosprávy má svůj význam.

Jistě by bylo vhodné seznamovat průběžně občany s činnosti kontrolního výboru.

Prostřednictvím webových stránek obcí by to nemusel být problém. Ale je. Žádný zákon to doposud nenařizuje, tak proč by se příslušní pracovníci veřejné správy takto nadbytečně angažovali.

Naštěstí v Hrabové existuje web Hrabova.info a jeden člen kontrolního výboru, zastupitel  Jan Šumbera, předseda hnuti „Ostravak“ v Hrabové, pravidelně informuje občany o dění v kontrolním výboru. Obsáhlou informaci z jednání výboru o dopravní situaci v Hrabové podal svého času i  člen kontrolního výboru pan Jan Skopal, který tam zastupuje ČSSD - Hrabová.

I když tyto zápisy svou formou  zcela neodpovídají požadavkům zákona o obcích, umožňují občanům alespoň částečně si učinit představu o činnosti výboru a eventuálně reagovat na některá  jeho rozhodnutí.

A tím se dostávám k jádru dnešního článku.

Svého času jsem  poslal předsedovi kontrolního výboru panu zastupiteli za KDU-ČSL Bedřichu Chlupatému oznámení, že se porušuje usnesení rady městského obvodu č. 78/1779 z 15.1. 2014, podle kterého nesmí parkovat auta, určená na prodej v prostoru mimo pozemek autoservisu. Jedná se o prostor na křižovatce Paskovská x Na Honech. Jde o „autíčka“, parkující na trávě vedle komunikace „Na Honech“. Podle znění usnesení rady jsem usoudil, že  požadavek na zákaz parkování  aut momo areál autoservisu  vznesl útvar hlavního architekta MMO možná z ůvodů ekologických možná z důvodů estetických.                                                                            

 Kontrolní výbor však neshledal na počínání vlastníka aut nic závadného. Viz záznam z jednání kontrolního výboru z 5.8. 2015, který byl zveřejněn na webu Hrabova.info v těchto dnech.

Skutečnost, že se porušilo usnesení rady a  nedodržel se  požadavek hlavního architekta MMO  kontrolnímu výboru nevadila. Možná opravdu majitel autoservisu si vyžádal povolení majitelů ulice „Na Honech“. Jeden vlastník bydlí v Petřkovicích, druhý v O. Zábřehu. Majitel dotčeného  trávníku není totiž totožný s majitelem sousedícího rodinného domu!  Každopádně se však jedná o tzv. veřejný prostor a ne o typický soukromý pozemek.  Pro oba prostory platí jiná pravidla.

Jistěže  jde o zcela nevýznamnou záležitost, která je většině našich spoluobčanů zcela lhostejná.  Mě na tom  vadí skutečnost, že samospráva neumí zajistit dodržování svých vlastních usnesení  i v těchto maličkostech.  Co pak  můžeme očekávat u orgánů současné  samosprávy Hrabové u  skutečně významných akcí?

V záznamu z jednání tohoto kontrolního výboru je ještě jeden bod, který pokládám za nutné zmínit. Počátkem roku jsem napsal předsedovi kontrolního výboru, že v Hrabové je pravděpodobně porušován zákon č. 132 /2006 Sb. o obecních kronikách. V § 3 tohoto zákona je uvedeno, že o obsahu zápisu do kroniky rozhoduje obec. Tím zákonodárci určitě měli na mysli  samosprávný orgán, který by měl zajistit objektivitu těchto zápisů. V Hrabové rozhoduje o těchto zápisech náš pan starosta. Podle názoru kontrolní komise je to v pořádku, protože  starosta je „ statutárním“ zástupcem obce.

Můj „selský rozum“ má proti tomu názoru námitku: starosta nemůže být v tomto případě objektivním subjektem, bude se snažit, aby v kronikářských zápisech byly zdůrazněny údajné zásluhy jeho a jeho nejbližších spolupracovníků a potlačeny případné neúspěchy.Naši potomci tak budou informováni a činnosti svých předků ne zcela objektivně. 

Využiji možností, které poskytuje zákon č. 106/1999 Sb. a pokusím se zjistit stanoviska vyšších samosprávných orgánů na tento problém. O výsledku budu informovat své čtenáře.

  18. 8. 2015.  V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum