Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Co se děje v Hrabové

Co se děje v Hrabové

V letošním roce budou v Hrabovských novinách čas od času zveřejňovány informace, které nebudí velkou pozornost veřejnosti, a přesto mají svůj význam. Bude zde čerpáno ze dvou zdrojů – jednak z webových stránek městského obvodu a jednak z Hrabovských listů.

Na webových stránkách jsou cenným zdrojem informací usnesení Rady.

Ze starších z r. 2014 stojí za pozornost usnesení č. 80/1803 z února 2014, ve kterých je uvedeno /zkráceně/: „Rada bere na vědomí dokumentaci stavby „Revitalizace ploch Šídlovec – Šrobárova-V.Huga“ a nesouhlasí s odvodem dešťových vod do Šídloveckého potoka“. Kam asi dešťové vody byly odvedeny?

Zajímavé je i usnesení č. 82/1885  z března 2014 : /Zkráceně:/ „Rada bere na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 10. 2. 2014 a souhlasí se změnou účelu užívání RD č. p. 21 pouze na administrativní objekt firmy Cabride Moravia, s.r.o., ul. Paskovská 243“.  Je to ten bývalý statek Olšákových s modře nalíčenou fasádou, kde na nádvoří je sklad hutnického materiálu. Pro Hrabovou žádná okrasa. Proč se asi změnilo rozhodnutí rady?

Nebo usnesení č. 78/1779 z 15. 1. 2014 /zkráceně/: Rada souhlasí se záměrem stavby autoservisu (křižovatka ulic Paskovská s ul. Na Honech) s podmínkou, že veškeré parkování vozidel bude na pozemcích žadatele“. Ještě nedávno parkovala vozidla mimo tento pozemek.

Z letošních usnesení Rady mě zaujala následující:

Rada 14.1.: Byla uzavřena nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor pro dětské zdravotní středisko na Šídlovci bez udání cenových údajů. Taktéž u nájemní smlouvy se společností Rehabilitace nejsou uvedeny cenové záležitosti.

Rada 21. 1. : Byla zadána zakázka na projektovou dokumentaci pro stavbu chodníku podél Paskovské v úseku Perunova – Jezerní za 139 tis. Kč.

U nájemní smlouvy pro zdravotní středisko pro dospělé na Šídlovci nejsou uvedeny cenové záležitosti, stejně jako u nájemních smluv na byty ve vlastnictví městského obvodu. V jiných městských obvodech se tyto údaje běžně zveřejňují.

Rada 4. 2. : Bere se na vědomí informace o přípravě dokumentace pro stavbu chodníku u ul. Paskovská v úseku Kolumbova – Slínová.

Rada schválila čtyři rozpočtová opatření, mezi kterými je i přesun 30 tis. Kč na občerstvení z položky Místní správa na položku Zastupitelstvo. Dobrou chuť!

Rada souhlasí s projektovou dokumentaci a s vydáním stavebního povolení na stavbu „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“.

Rada 18.2.: Usnesení doposud nebylo zveřejněno.

 

Veřejné zakázky:

Na webových stránkách městského obvodu je poslední záznam o zadaných zakázkách z 25.11. 2014 s názvem „Oprava chodníku podél ul. Krmelínská“ s cenou vč. DPH 1.558.383 Kč. Údaje o ukončených, neukončených a zrušených zakázkách nejsou zveřejněny.

Na úřední desce byla v těchto dnech zveřejněna zpráva o žádostech o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014. Celkem bylo podáno 12 těchto žádostí, na všechny byla žadatelům zaslána písemná odpověď. V rozporu se zákonem však texty všech žádostí a odpovědí nebyly zveřejněny na webových stránkách městského obvodu.

Hrabovské listy:

V lednovém čísle u informací o rozpočtu na r. 2015 je uveden na rozdíl od minulých let komentář, vysvětlující některé pojmy a skutečnosti. Je zde i zmínka, že na webových stránkách je zveřejněn rozpočet v plném členění. Ve srovnání s dřívějšími lety je to velký pokrok.

  21. 2. 2015.   V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum