Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Dopis zastupitele M. Orkáče.

Dopis zastupitele M. Orkáče.

 

Pan Milan Orkáč poslal pro Hrabovské noviny v souvislosti s probíhající diskusi na webových stránkách Hrabova.info následující dopis:

______________________________________________________________________

Dobrý den, pokud by nedošlo k posunu času začátku příštího jednání ZMOb Hrabová novým starostou na pozdější hodinu (doporučuji 16.30 -17.00 hod), pak tuto změnu navrhnu zastupitelstvu ke schválení. Pokud by zastupitelstvo nesouhlasilo, pak zbývá místní referendum k této otázce. Alespoň by se vidělo, kolik občanů má o dění v Hrabové zájem a zda se „nejedná jen o málo početnou skupinku nespokojených občanů Hrabové." Jak je to tedy s místním referendem?

Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo přípravný výbor, minimálně tříčlenný, který podá návrh na jeho konání a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení. Podle zákona musí být připojen k návrhu přípravného výboru určitý počet podpisů, pro obvod Hrabová je to v případě počtu 3 048 oprávněných osob (při volbách v roce 2014) 20 % podpisů oprávněných osob, tj. 610 podpisů. Návrh se předloží obecnímu úřadu, který ho ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho podání posoudí. Splňuje-li návrh zákonné náležitosti, předloží se k rozhodnutí zastupitelstvu obce, v opačném případě je zmocněnec vyzván k odstranění nedostatků, a to ve lhůtě minimálně 7 dní. O náležitě sestaveném návrhu zastupitelstvo rozhoduje na svém nejbližším zasedání usnesením. Buď referendum vyhlásí, nebo – jestliže o navržené otázce referendum nelze konat – nikoli. Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, neuvádí-li návrh přípravného výboru dobu pozdější.

 K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (rozhoduje-li se v místním referendu o oddělení nebo spojení obce či jeho části, platí jiné pravidlo). Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce a orgány obce závazné. Pak tedy, pokud bude následující jednání ZMOb Hrabová svoláno opět v nevyhovujícím čase, vzhůru do referenda!

Milan Orkáč, nezávislý kandidát zvolený za KSČM

 

Poznámka po občany:

svůj příspěvek jsem zaslal i místostarostovi Igoru Trávničkovi a občanům sděluji: referendum nebude zapotřebí! 

Z odpovědi místostarosty cituji nejdůležitější část k posunu začátku jednání zastupitelstva na pozdější hodinu: ...."Mi to nedělá nejmenší problém a většina zast. i radních bude pro !"

 

Komentář Hrabovských novin k dopisu M. Orkáče:

Podrobné informace o postupu při vyhlašování referenda chápu jako osvětovou činnost pana zastupitele. Určitě si je vědom, že o době  konání zastupitelstva (jestli v 15 nebo v 17 hod)  by vypisování referenda bylo poněkud zvláštní.  Důvody nevypisovat referendum k tomuto tématu vysvětlil  na Hrabova.info Martin Slepička (účast, náklady). Můj odhad účasti na případném referendu je cca 20 – 30 občanů. Asi tolik jich dlouhodobě projevuje v Hrabové  zájem o tato jednání.  Při patřičné propagaci možná 100 občanů, což je stále zoufale málo.

Myslím, že referenda se u nás příliš neosvědčila. Jsou o tom zprávy v televizi a obvykle se nedostaví  potřebný počet občanů. Přitom jde většinou  o podstatně důležitější záležitosti.

23. 12. 2015.  V.S.

 

 

_

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum