Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Komise výstavby, dopravy a ekologie je v Hrabové popelkou.

Komise výstavby, dopravy a ekologie je v Hrabové popelkou.

 

Myslím, že je zbytečné podrobně vysvětlovat  význam této komise jako prostředníka a spojkou  mezi občany a samosprávou. Ostatně, tyto komise pracují dlouhodobě ve prospěch občanstva ve většině  obcí, měst, městských obvodů  a městských částí  našeho státu.

U nás v Hrabové vznikla zajímavá situace, že činnost  komise výstavby, dopravy a ekologie  je radou městského obvodu zcela ignorována. Přitom byli do ní radou jmenováni zkušení a důvěryhodní občané. Předsedou je ing. Jan Dvořák, členové ing. Bedřich Chlupatý, ing. Bohumil Rundt, Robin Vašnovský, Stanislav Holiš, Libor Pilch a ing. Adam Hrabovský.

 Proč hovořím o ignoraci? Posuďte sami:

Komise se sešla 24.3. 2015 a do zápisu bylo zapsáno 11 bodů, které výše uvedení  občané předali členům Rady městského obvodu  k posouzení a k případné realizaci.

Mezi jinými bod č. 7, ve kterém komise doporučuje RMOb nechat vysypat komunikaci „ Pod Pilíky“ asfaltovým recyklátem a zaválcovat ji. Tuto komunikaci využívají turisté z širokého okolí a její špatný stav není dobrou vizitkou Hrabové.

Nebo bod, ve kterém komise doporučuje RMOb nákup tzv. fotopastí, které by byly instalovány v místech, znečisťovány odpadky.

Zápis komise byl předán radě, a co se s náměty stalo? Nic. V usneseních rady  není žádná zmínka o projednání zápisu  a o eventuálních úkolech pro úřad nebo pro členy rady, které budou nadále sledovány a snad i realizovány.

Stejná situace se opakovala i s usnesením komise, která se sešla 16. 6. 2015. Rada městského obvodu opět zcela ignorovala cca 8 námětů komise. V následných usneseních  rady opět není žádná zmínka o těchto návrzích. Na posledním zastupitelstvu se pan Dvořák tázal starosty o osudu těchto námětů a dostal odpověď, že zápis byl projednán, avšak bez usnesení. K čemu takové projednávání?

Chápu situaci předsedy komise pana Dvořáka, který se za těchto okolností snaží prezentovat náměty členů komise a připomínky občanů alespoň na jednáních zastupitelstva.

Jistěže tyto body nelze  vyřešit na  právě probíhajících jednáních. Podle jednacího řádu zastupitelstva  čl. 10, bod 3 má RMOb povinnost předložit souhnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů na příštím jednání zastupitelstva. Bohužel se tak neděje.

Zastupitel Jan Dvořák to však nevzdává a přes jeho zjevnou ignoraci současným vedením obce i  na posledním zastupitelstvu dne 16. 9. 2015 v bodě  „Různé“ opět vznesl následující podněty:

  • V rámci rekonstrukce ulice Klasná vybudovat parkovací zálivy
  • Na ulici Nešverově dát zákaz stání na jedné straně ulice
  • Umístit návěsní značku o zákazu vjezdu kamiónů na Paskovskou již před podjezd ulice Prodloužené pod Místeckou
  • Odstaňovat nepořádek v travnatém pásu za protihlukovou zdí podél ulice Prodloužené
  • Odstranit nepořádek u kotelny
  • Zpracovat metodiku odměňování členů komisí RMOb, kteří nejsou členy ZMOb.

Možná, že RMOb napraví svá dřívější opomenutí a těmto námětům, jakožto i zápisům z komise  se bude s plnou vážností věnovat. Uvidíme.

Závěr: pokud připomínky a podněty členů komise výstavby, dopravy a ekologie RMOb neprojednává a neuvažuje o jejich realizaci, pak by bylo logické tuto komisi zrušit jako nepotřebnou a nadbytečnou. Proč plýtvat osobním časem členů komise  a  financemi  městského obvodu?  Vždyť to musí být  frustrující  i pro členy komise, když  o jejich podněty se  pánové Naď, Trávníček, Balušek, Lyčka a Pospěch nezajímají a pokládají je zřejmě za zbytečné.

18. 9. 2015.   V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum