Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Plnění volebních programů

Plnění volebních programů

 

Možná bude některé občany zajímat, jak plní místní politické strany a hnutí v Hrabové po roce od posledních voleb své volební sliby. Vzhledem k velké obsáhlosti volebních programů uvedu pouze některé body. Můj komentář  se nemusí shodovat s názory ostatních občanů.

ODS Hrabová.

Volební program je k dispozici na webových stránkách ODS Hrabová.

Bod 2: Budeme pokračovat v budování a opravách komunikací a chodníků, zvýšíme počet parkovacích míst na Šídlovci.                                                                                                          

Komentář: Závazek je plněn, během realizace však vznikly komlikace, vyplývající ze skutečnosti, že neexistuje dlouhodobější koncepce parkování aut na Šídlovci.

Bod 3: Podstatně navýšíme počet míst ve školce.                                                                       

Komentář:  Předpokládám, že tento požadavek vznikl na základě obav z převisu poptávky nad nabídkou.  Podobný úkol je i ve volebním programu ČSSD. Bude to těžké prosadit, protože v nedaleké Ostravě je stále dostatek volných míst.

Bod 4: Lávka přes Ostravici u Starého splavu                                                                                                             

Komentář: V těchto dnech se začalo se stavbou této lávky. Do jaké míry se na financování podílí rozpočet Hrabové, není zcela jasné. Stavba není zmíněna ani na webových stránkách obce ani v usneseních rady a zastupitelstva.

 

ČSSD Hrabová.

Volební program je občanům k dispozici za webových stránkách ČSSD Hrabová.

Bod 1: Prodloužení ulice Mostní, zrušení zpoplatnění Místecké, zrychlení průjezdu u Makra.                                                       

Komentář: I při maximální snaze nemá Hrabová velké možnosti tyto záležitosti zásadním způsobem ovlivnit. Potřebné by  bylo průběžně občany informovat o vývoji těchto záležitostí. Třeba na webových stránkách ČSSD nebo prostřednictvím Hrabova.info.

Bod 4: Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce Hrabové.                             

Komentář: Je potěšitelné, že ČSSD chápe potřebnost  důstojného  kulturního stánku. Avšak prozatím v tomto směru nebyla vyvinuta účinná konkrétní  aktivita.

Bod 7: Lávka přes Ostravici u Starého splavu.                                                                           

 Komentář: ČSSD, především  předseda Jan Dvořák byli a jsou dlouhodobými  propagátory této lávky, která je nyní ve výstavbě. Doufejme, že tato investice za 12 mil. Kč bude dobře sloužit svému účelu.

Bod 10: Zlepšení práce úřadu městského obvodu, lepší informovanost občanů, zlepšení Hrabovských listů a webových stránek obce.                                                                             

Komentář: Společným úsilím všech opozičních zastupitelů  včetně ČSSD a za pomoci dalších aktivních občanů byly zde dosaženy výrazné úspěchy. Hrabovské listy zvýšily po mnoha letech  počet stránek ze 4 na 8 a zlepšily se i obsahově. I v Hrabové začal fungovat zákon č. 106/1999 Sb.  Ze zasedání zastupitelstev se pořizují zápisy. Hlasování zastupitelů bude v zápisech uváděno jmenovitě. Zlepšila se informovanost občanů o činnosti výborů a komisí. Zásluhou několika aktivních občanů vznikly nezávislé webové stránky Hrabova.info, do kterých přispívají i opoziční zastupitelé.  Očekává se, že nový tajemník (nebo tajemnice) bude nápomocný (nápomocná)  i při dalším zlepšování webových stránek obce a při úplné realizaci zákona č. 106/1999 Sb.

Hnutí „Ostravak“ Hrabová.

Volební program v současné době  není k dispozici na webových stránkách hnutí, je však na webových stránkách Hrabova.info.

Bod 1: Lepší informovanost prostřednictvím webových stránek a Hrabovských listů.  

Komentář: Při  budoucím zlepšování obsahu webových stránek bude určitě úzce spolupracováno s novým tajemníkem (nebo tajemnicí). Na rozšíření kapacity HL a zlepšení obsahu je výrazně podílel předseda hnutí pan Jan Šumbera, který až donedávna působil jako předseda redakční rady.

Bod 2: Zprůhledníme finacování obce.                                                                                          

Komentář: Iniciativa paní Květoslavy Hrabovské ve finančním výboru přinesla své ovoce. Informace, zveřejněné v závěrečném účtu za r. 2014 umožňují všem občanům získat přehled o použití veřejných prostředků obce. Ve srovnání s ostatními městskými obvody můžeme  býti v této oblasti  vzorem.

KDU – ČSL Hrabová.

Tato strana, která prostřednictvím svých dvou zastupitelů vytvořila s ODS většinovou koalici, volební program nevytvořila.

Hnutí „Změna pro Hrabovou“.

Volební program není v současné době k dispozici na příslušných webových stránkách hnutí, je však na webových stránkách Hrabova.info.

Bod 1: Zlepšení činnosti obce v kulturní oblasti.                                                                             

Komentář: Členové nově vytvořené  kulturní komise v čele s Vlaďkou Kopitzovou realizovali řadu akcí, navazující na dávné tradice Hrabové, která byla v minulosti v čele kulturních aktivit a ovlivňovala v této oblasti  široké okolí. Zásadní problém Hrabové, vlastní kulturní dům, však stále čeká na zahájení diskuse o možné realizaci.  

Bod 3: Zlepšit informovanost občanů.                                                                                             

Komentář: Velice oceňuji iniciativu předsedy hnutí pana Mirka Houžvičky, která se projevala v uplynulém roce jednak na zasedáních zastupitelstva, jednak na stránkách Hrabova.info. Díky jeho připomínkám se modernizovaly informační tabule obce. Jeho častá a adresní kritika na nedodržování zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupi k informacím, pomohla  za pomocí dalších občanů Hrabové  ke sjednání nápravy. Zastupitelka Vlaďka Kopitzová svou činností ve finančním výboru a svým vystupováním na jednáních zastupitelstva přispěla k pojmenování příčin některých problémů v souvislosti s auditem finančního hospodaření obce.

KSČM Hrabová.

Volební program této strany je k dispozici na příslušných webových stránkách.

1. Řešení bytové situace občanů Hrabové.                                                                                   

Komentář: Základním předpokladem úspěšného splnění tohoto volebního slibu je vypracování objektivní a kvalifikované studie o současné situaci. Struktura žadatelů, jejich motivace k podání žádosti, sociální situace, posouzení současné výše nájmu, příčiny  ztrátovosti bytového hospodářství atd. Bez těchto základních informací je obtížné vytvoření budoucí strategie v této oblasti.

7. Realizace připomínek a námětů občanů, vedoucí ke zlepšení života v obci.                                                                                  

Komentář: Tento volební bod je určitě velmi důležitý, není však uvedeno, jakým způsobem budou připomínky a náměty získávány a následně pak realizovány.  Prozatím to neumožňují ani webové stránky, ani Hrabovské listy, ani jiné další možné způsoby zpětné vazby mezi radnicí a občany.

Tolik několik poznámek  k plnění volebních programů za první rok činnosti nového zastupitelstva. Když uvážíme stagnaci a velmi formální fungování veřejně správy Hrabové v minulých letech, jsou výsledky práce zastupitelstva jako celku v prvém roce nového funkčního období nadějné.

6. 11. 2015     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma