Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 2. pokračování

Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 2. pokračování

 

Protože zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva je v nedohlednu, budou se  Hrabovské noviny  věnovat i  připomínkám, podnětům a návrhům zastupitelů. O významném návrhu pana Milana Orkáče ve věci hlasování podle jmen jsem již psal. Pan Orkáč, na rozdíl od jiných zastupitelů, „dotáhl“ svůj návrh až k hlasování.

Svého práva zastupitele předkládat  zastupitelstvu návrhy  na projednání  využil i Jan Dvořák a předložil následující návrhy a podněty:

1. Na webu ÚMO by měl být zveřejňován i zápis z RMOb.

       2. Přestože tržní řád zakazuje podomní prodej, proběhla minulý týden na Šídlovci prodejní akce tohoto typu a MP ani ÚMO nezasáhli, i když byla akce předem avizována letáky.

       3. V Hrabovských listech zavést rubriku „Dopisy čtenářů“ pro zveřejňování názorů čtenářů.

       4. Kritika záměru RMOb, aby redakční rada Hrabovských listů nerozhodovala o obsahu vydávaného čísla- popření smyslu redakční rady a snaha starosty rozhodovat autokraticky o obsahu Hrabovských listů.

       5. Potřeba opravit lavičky v parku na Příborské.

       6. Obnovit plnou čáru na ul. Šrobárově u kříž. s Paskovskou- zde stojící auta blokují vjezd a výjezd.

       7. Řešit urbanistickou studií jiné napojení rozvojové lokality na ulicí Na Farském  na ulici Paskovskou než ulicí Na farském, která je pro zvýšený provoz nevhodná (úzká, 2 nepřehledné zatáčky, nepřehledný výjezd na Paskovskou) a zavázat budoucího developera toto napojení vybudovat.

Předpokládám, že rada městského obvodu se bude připomínkami pana Jana Dvořáka zabývat a o rozhodnutí tohoto orgánu bude pan zastupitel informován.

Jako angažovaný občan si dovolím k některým v uvedených připomínek následující komentář:

K bodu 1: Byla  by to jistě jak pro zastupitelé - nečleny rady - tak pro všechny občany velmi dobrá informace o činnosti rady jako celku a hlavně o činnosti a aktivitě jednotlivých radních. Veřejnost by to určitě uvítala a byl by to cenný impuls při snaze o zvýšení zájmu občanů o veřejné dění. Problém vidím v praktické rovině: nelze jednání rady „od slova ke slovu“ převést do podoby zápisu. O konečném znění, určeném pro širokou veřejnost, může rozhodnout pouze osoba znalá zdejší problematiky ( a i právních předpisů co lze a co nelze zveřejnit),  která zcela objektivně  oddělí to významné od nepodstatných maličkostí. Kdo to bude? Pravděpodobně tajemník. Ne všichni tajemníci mají tuto schopnost. Protože jde o záležitost s s vysokým stupněm důležitosti, měli by se nad tímto problémem zamyslet nejenom radní, ale všichni zastupitelé. Případná realizace tohoto námětu  by byla velkým přínosem.

K bodu 3: Rubrika „Dopisy čtenářů“ v Hrabovských listech je zásadní problém. Z principu věci by občané měli mít možnost zasílat do svého časopisu své připomínky. Vždyť časopis je financován z veřejných prostředků a není soukromým majetkem starosty. Problém je opět v praktické rovině: Z mě nepochopitelných důvodů redakční rada odmítá urychlený  přechod z občasníku na měsíčník. Mimo jiné výhody byl by prostor i na „Dopisy čtenářů“. Praktické, reálné a okamžité řešení vidím ve spolupráci Hrabovských listů s webovými stránkami Hrabova. Info, které by dočasně převzaly na svá bedra tuto rubriku. Podrobnosti jsou uvedeny v mém článku „Výzva ke spolupráci“ z 13.6. 2015.

K bodu 5: Situaci v parku na Šídlovci popsala podrobně na zastupitelstvu  paní Šárka Tomisová. Poškozené lavičky byly odvezeny z parku k opravě a park je bez laviček. Podle mého názoru typický příklad byrokratického a necitlivého přístupu zodpovědné osoby. Podle „selského“ rozumu by měly být k dispozici náhradní lavičky, které by po dobu opravy plnily svou funkci v tomto parku.  Jistě, že jde o peníze navíc, ale o peníze vhodně investované. Mně  na této záležitosti zaujala skutečnost, že ze všech zastupitelů, kteří bydlí na Šídlovci, si toho povšiml pouze pan Dvořák,  ostatním to asi příliš nevadí.

Další zastupitelkou, která měla potřebu vznést své připomínky, byla paní Vlaďka Kopitzová.

1. Požádala pana tajemníka, aby vytvořil systém, který by umožnil 10 dnů po jednání zastupitelstva vyhotovit zápis a tento zveřejnit na webových stránkách obce.

2. Rovněž u „stošestky“ vytvořit systém, který by umožnil i v Hrabové realizovat platný zákon. A to i za cenu další pracovní síly 1x týdně na pár hodin, která to zajistí.

Můj komentář:

Se vší úctou k panu tajemníkovi je pro mne nepochopitelné, že nerespektuje usnesení zastupitelstva, na základě kterého vstoupil v platnost současný jednací řád zastupitelstva. A že mu to toleruje nejenom jeho nadřízený, ale i členové rady a kontrolní komise, která má být „hlídacím psem“ nad usneseními zastupitelstva. Horší jak v pověstném „Kocourkově“.

Je s podivem, že této situace patřičně nevyužívá opozice. Třeba návrhem usnesení na uložení důtky tajemníkovi, starostovi a předsedovi kontrolní komise.  Vždyť volební boj začíná prvním dnem po posledních volbách.

Pokud jde o „stošestku“, současná situace zasluhuje samostatný článek, který se chystám v Hrabovských novinách v příštích dnech zveřejnit.

    26. 6. 2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum