Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Zastupitelstvo 3. 6. 2015

Zastupitelstvo 3. 6. 2015

 

Následkem neočekávaných okolností musel se ujmout řízení zastupitelstva pan Igor Trávníček. Vezmeme – li v úvahu nedostatek času na přípravu, zvládl tento nelehký úkol velmi dobře. Rychle se zbavil počáteční nervozity a pak již suverénně řídil zasedání podle schváleného programu. Bylo sympatické, že nechal vstupovat do jednání zastupitelstva i přítomnou veřejnost, i když podle jednacího řádu nemusel. Veřejnost to ocenila a chovala se korektně.

První  mé překvapení se konalo, když pan Rundt podával zprávu o činnosti finančního výboru. Doplnila ho členka finančního výboru paní Hrabovská sdělením, že zjistila určité problémy na úseku bytového hospodářství, kdy dlouhodobě není prováděna kontrola faktur, podle kterých účtuje realitní kancelář CITY náklady na výdaje, spojené s opravami a údržbou bytového fondu. Zřejmě se spoléhalo na důvěru, která je mezi touto agenturou a vedením naší radnice. Vždyť tato spolupráce trvá nepřetržitě od vzniku MOb Hrabová.  Jelikož paní Hrabovská je v oblasti ekonomiky a účetnictví odborně fundovaná, nemělo by toto zjištění upadnout v zapomenutí. Doposud se ještě nikdo z členů finančního výboru od r. 1990 bytovým hospodářstvím zřejmě podrobně nezabýval. Diskuse na téma bytového hospodářství byla doplněna připomínkami pana Šumbery a pana M. Orkáče. Jelikož se jedná o mimořádně závažnou záležitost, bude tomuto tématu věnován samostatný článek v HN.

Druhé mé překvapení se konalo při projednávání bodu č. 8 – Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace ploch Šídlovec – Šrobárova – V. Huga“. Zastupitel pan Petana provedl rozbor jednotlivých částí návrhu smlouvy a uvedl mnoho odborných pochybení, které návrh obsahuje. Předsedající pak správně a rezolutně ukončil projednávání s tím, že o smlouvě se rozhodne na jednání příštího zastupitelstva po odstranění zjištěných vad. Nezodpovězena zůstala otázka, proč takto nedokonalý materiál předkládá rada zastupitelstvu.

Třetí mé překvapení nastalo po kritické připomínce Radka Orkáče k webovým stránkám obce. I když se o nutné nápravě mluví několik měsíců, doposud se nic podstatného nestalo. Pan Trávníček, od kterého se očekává, že bude hlavním iniciátorem očekávaných změn se vyslovil, že webové stránky příliš často nečte. Jistě šlo o nechtěné uřeknutí, ale svědčí to o nezájmu vedení obce na tomto důležitém sdělovacím prostředku

Čtvrté mé  překvapení se konalo u bodu „Různé“. Jako obvykle vystoupil zastupitel za ČSSD pan Dvořák s mnoha podněty a náměty na odstranění různých nedostatků, které zjišťuje jako zastupitel nebo je na ně upozorňován veřejností. Pan Trávníček správně a rezolutně upozornil na nutnost dodržování zákona o obcích, podle kterého se tyto podněty mají nejprve projednat v příslušné komisi (např. stavební), pak na jednání rady a teprve rozporné záležitosti na zastupitelstvu. I když tento postup se může jevit jako zdlouhavý, je zde určitá  záruka, že podněty se budou realizovat. Možná, že pan Dvořák si tuto záležitost s panem Trávníčkem blíže vyjasní a pak se možná uskuteční i námět pana Dvořáka na provedení kontroly, zda na Pomníku Osvobození na hřbitově jsou uvedena jména všech občanů Hrabové, kteří si to zaslouží v souvislosti s 2. Sv. válkou.

Jak se dalo očekávat, byla diskuse i o nových Hrabovských listech. Připomínky byly hlavně z řad veřejnosti. Pan Holiš dokonce předal několik svých připomínek předsedovi redakční rady p. Šumberovi písemně. Mezi nimi byl i logický, samozřejmý a oprávněný požadavek, aby v tiráži časopisu bylo uvedeno mimo jiné i jméno redaktora. Z řad zastupitelů bylo k Hrabovským listům připomínek velice málo.

Očekával jsem, že v posledním bodě jednání s názvem „Různé“ se budou zastupitelé hojně a podrobně vyjadřovat ke všem důležitým událostem posledního období. Jako např. k průběhu oslav 70. výročí Osvobození, ke  stavu  hrobu Vladislava Čermáka, k problémům, spojenými s uctění památky  Viléma Závady, k Hrabovským listům č. 3, k úrovni webových stránek obce, k jednotlivým kapitolám  závěrečnému účtu za r. 2014, k postupu při nápravě pochybení zjištěných vloni interním auditem MMO apod. Diskuse na tato témata se však v podstatě nekonala.

Z řad veřejnosti se jednání zúčastnili především členové hnutí „Změna“, zástupci ČSSD, zaměstnanci ÚMOb a několik dalších občanů. Velmi jsem postrádal přítomnost redaktora Hrabovských listů a kronikáře Hrabové, kteří s ohledem na své funkce by zde měli nejlepší možnost se seznámit s místní problematikou.  

            4. 6.  2015    V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum