Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Ještě jednou k auditnímu šetření Magistrátu města Ostravy v r. 2014

Ještě jednou k auditnímu šetření Magistrátu města Ostravy v r. 2014

 

Na Portálu statutárního města Ostravy bylo možno 22. ledna letošního roku přečíst následující zprávu:

„Hodnocení přiměřenosti a účinnosti finančních kontrol na všech 23 obvodech prokázalo, že na úřadech Ostravy-Jihu a Hrabové nebyly přes upozornění z loňského ledna nastaveny kontrolní mechanizmy způsobem, který by zaručoval nápravu nedostatků nebo přijetí opatření k jejich předcházení.

Vzhledem k tomu, že po loňských komunálních volbách jsou na radnicích noví lidé, kteří nedostatky nezpůsobili, dostaly obvody lhůtu k nápravě do 31. května. Po tomto termínu jim může Rada města krátit transfer peněz z výtěžků loterií až o dvě třetiny. V případě obvodu Ostrava – Jih by mohlo jít až o 22 749 tis. Kč, v případě Hrabové o 177 tis. Kč.“

Pokud jde o  Ostravu - Jih, vzalo tam nové vedení obvodu tuto záležitost velice vážně. O provedených opatřeních se můžeme dočíst v dubnovém čísle Jižních listů v článku pod názvem „Obvod Ostrava -  Jih podal trestní oznámení“.

V Hrabové bylo auditem zjištěno 23 závad, a to v oblasti inventarizace a evidence majetku, účetnictví, pokladních operací, objednávek, veřejných zakázek a smluvních vztahů.

Rada městského obvodu příslušnou zprávu projednala 17. 9. 2014 a uložila přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků – světe div se – vedoucí odboru financí a správy majetku Janě Ziobrové, a to do 30. 9. 2014.

Ne starosta nebo tajemník, ale zaměstnankyně úřadu je zodpovědná za všechny zjištěné nedostatky, včetně těch, které vůbec nespadají do její pracovní náplně. Jako na příklad nedostatky v oblasti veřejných zakázek, pronájmů, porušování usnesení Rady atd. Oba uvedení pánové se tak snažili zbavit své zodpovědnosti značně neférovým způsobem.

V usneseních rady pak není již žádná zmínka o této záležitosti, byla zametena tak říkajíc pod koberec. A nikomu ze zastupitelů to nevadí. Celkem významná kauza se podrobně neprojednávala ani na následujících jednáních rad a zastupitelstev.

Občané Hrabové nebyli o této záležitosti informováni doposud ani prostřednictvím Hrabovských listů. A tak se neví, jak celá záležitost dopadla, zda zjištěné nedostatky byly již odstraněny a zda byla přijata opatření, aby se v budoucnu neopakovaly. Rovněž není veřejnosti známo, zda byla Hrabové udělena pokuta ve výši 177 tis. Kč. Rovněž není známo, kdo konkrétně zjištěné chyby zavinil a jaké důsledky byly vyvozeny. Doufejme, že Hrabovské listy po provedeném „restartu“ přinesou občanům Hrabové o této záležitosti podrobné informace.

                        20. 5. 2015.  V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum