Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Kauza "Revitalizace vnitrobloku"

Kauza "Revitalizace vnitrobloku"

I když se nepokládám za odborníka v oblasti veřejných zakázek, přesto  si neodpustím několik poznámek ze kauze „Revitalizace vnitrobloku“, která se stala součástí několika jednání zastupitelstva a dokonce pronikla i do regionálního televizního vysílání.

Především k systému zadávání veřejných zakázek, tak jak je praktikován v Hrabové.  Z vystoupení některých zastupitelů jsem vyrozuměl, že hlavní slovo ve výběru zhotovitele má Rada, která posuzuje dle platného zákona o veřejných zakázkách jednotlivé nabídky a vybere tu nejvýhodnější. Významná je cena, což je pochopitelné. Vždyť ostatní důležité předpoklady zdárné realizace zakázky, především odborná způsobilost, je samozřejmý a zákonný požadavek a musí ho splňovat všichni účastníci soutěže. Těžko Radě vyčítat, že vybrala firmu s cenově nejvýhodnější nabídkou.  Jistě existují firmy, které pracují kvalitně, dodržují termíny a díky dobrému technickému vybavení a dobré organizaci práce mají nízké náklady.  Návrh na automatické vyloučení nejlevnější nabídky pokládám za nevhodný s výjimkou nabídek až nápadně a neuvěřitelně levných. A to snad současní členové Rady dovedou posoudit.

Druhá má poznámka směřuje k informování občanů o veřejných zakázkách. Na webových stránkách všech městských obvodů v Ostravě lze si přečíst záložku „Veřejné zakázky“ a základní informace o zadaných, zrušených, neukončených a ukončených zakázkách. Jsou zde “Smlouvy o dílo“ a v některých případech i další dokumenty.   Občané tak mají teoreticky možnost si materiály prostudovat a v případě potřeby projevit svůj názor. Jediným problémem v Hrabovém je skutečnost, že nejsou zveřejňovány všechny zakázky. Horší je to se zveřejňováním výdajů na projektovou dokumentaci. Svého času tehdejší zastupitel  ing. Novotný kritizoval vysoké náklady na studii a projektovou dokumentaci právě k „Revitalizaci“, za kterou se údajně utratilo skoro 1 mil. Kč.

 Ve „Smlouvě o dílo“ na „Revitalizaci vnitrobloku“, podepsanou za Hrabovou starostou se uvádí, že „Dodavatel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění“. K odborné způsobilosti bezesporu náleží i schopnost dodržení termínu prováděných prací.  

Zajímavé jsou dílčí náklady: Komunikace – 48.500 Kč, Parkoviště – 817.328 Kč, Chodníky – 130.987 Kč, Veř. Osvětlení – 79. 722Kč, Vegetační úpravy – 546. 585 Kč, vše bez DPH. Vysoká cena za vegetační úpravy by vyžadovala bližší vysvětlení.

Nyní k zásadnímu problému: měla Rada právo „odpustit“ zhotoviteli pokutu za nedodržení termínu? Členové Rady argumentovali, že to učinili v zájmu občanů, jelikož v případě uložení sankcí by dílo zůstalo delší dobu nedokončeno se všemi nepříjemnými důsledky pro občany vnitrobloku. Blíže to vysvětlil místostarosta Igor Trávníček, který zjistil, že zhotovitel po udělení vysoké pokuty by možná zkrachoval a zakázku by nedokončil. Firma  Elspol není v Hrabové nováček.  V r. 2011 zde realizovali 2 a v r. 2012 dokonce 4 zakázky. Roční obrat firmy v posledních letech činí 120 – 200 mil. Kč.

V souvislosti s touto kauzou vzniká také ožehavá otázka: je kauza „vnitroblok“ ojedinělá a zcela výjimečná?  Pan starosta na mimořádném zastupitelstvu položil tuto otázku dřívějšímu starostovi panu Rundtovi a ten odpověděl v tom smyslu, že dříve žádné problémy nebyly. Možná proto, že se ani občané a ani mnozí zastupitelé o tyto záležitosti příliš nezajímali.

Nakonec k tomu, jak dál. Zřejmě by mělo následovat projednání této kauzy v kontrolním a finančním výboru se zjišťováním, zda byly nebo nebyly porušeny platné zákony a zda městskému obvodu vznikla nebo nevznikla škoda.

 Pokud jde o zastupitelstvo, to prozatím nezpochybnilo svým hlasováním  postoje  a rozhodnutí starosty a Rady.

I jako laik jsem pochopil, že dosavadní systém při přípravě a realizaci veřejných zakázek v Hrabové má své problémy a je nutno promyslet možnosti jeho zlepšení. Je to úkol především pro zastupitele za hnutí „Ostravak“ a „Změna pro Hrabovou“, kteří mají o zlepšení v této oblasti zmínky ve svých volebních programech. 

5. 4. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum