Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Nový jednací řád zastupitelstva

Nový jednací řád zastupitelstva

         

Od 15. 4. 2015 platí v městském obvodě Hrabová nový jednací řád zastupitelstva.

Jaké jsou nejvýznamnější změny ve srovnání s tím dřívějším?

Za nejvýznamnější považuji informaci v článku 15 bod (5), podle kterého bude zápis z jednání zastupitelstva po nezbytných úpravách osobních údajů zveřejněn na „webových stránkách ÚMOb Hrabová“. Až na malou chybičku v textu (Úřad nemá webové stránky, ty má městský obvod) je to velký pokrok v oblasti informování občanů o jednáních zastupitelstva.

Poznámka: Některé městské obvody zveřejňují kromě usnesení a zápisů i výsledky hlasování, a to jmenovitě podle jednotlivých zastupitelů a podle jednotlivých bodů usnesení. Některé obvody zveřejňují i zvukové a obrazové záznamy. Velmi dobře to mají vyřešeno např. v městském obvodě Moravská Ostrava-Přívoz.

Nyní k jednotlivým kapitolám nového jednacího řádu:

Článek 4 – Příprava zasedání zastupitelstva městského obvodu.

(1) Přípravu zasedání organizuje starosta podle programu stanoveného radou městského obvodu.

V jednacích řádech některých městských obvodů mají formulaci „ Přípravu zasedání organizuje Rada v součinnosti s výbory, komisemi a členy zastupitelstva“. Tato formulace se mi jeví jako výhodnější, protože zapojuje formálně do přípravy jednání zastupitelstva i orgány zastupitelstva a orgány rady a navíc i jednotlivé zastupitele, kteří pak mohou na zastupitelstvu podat kvalifikovanou informaci o úkolu, kterým byli pověřeni a případně podat kvalifikovaný návrh na usnesení. Komentáře k jednotlivým bodům programu pak nemusí mít pouze pan starosta a jednotliví zastupitele se do diskuse zapojují jen sporadicky.

Článek 7 – Průběh jednání zastupitelstva městského obvodu.

V bodě (9) se uvádí, že předsedající udělí slovo všem přihlášeným občanům majícím na zastupitelstvu podle zákona o obcích právo vystoupit, avšak pouze k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu a závěrečnému účtu. U těchto občanů se nevyžaduje souhlas členů zastupitelstva s jejich vystoupením. Předsedající nemá povinnost vyzývat zastupitelstvo, zda souhlasí s vystoupením občana Hrabové, který má potřebu se vyjádřit v souladu s podmínkami dle jednacího řádu.

Není zřejmé, kdo jsou „ostatní účastníci zasedání“ dle bodu (11). Vždyť všichni možní účastníci jednání byli již vyjmenováni v bodě (9). Snad to jsou občané, kteří nebydlí nebo nemají nemovitost v Hrabové. Nebo to jsou občané Hrabové, kteří mají potřebu se vyjádřit k něčemu mimo program zasedání zastupitelstva?

 

Článek 14 – Výbory a pracovní komise.

V bodě (3) je uvedeno, že jednání výborů a pracovních komisí se řídí jednacím řádem. Jednací řád výborů a pracovních komisí však není zveřejněn a pravděpodobně neexistuje. Pokud existuje, měl by být přílohou jednacího řádu zastupitelstva.

 V dřívějším jednacím řádu zastupitelstva z r. 2001 bylo v bodě (6) uvedeno, že výbory a pracovní komise předkládají 1x za půl roku zastupitelstvu písemnou zprávu o své činnosti. V novém jednacím řádu zastupitelstva byl tento bod vypuštěn a výbory již tuto povinnost nemají.

Článek 17 – Další povinnosti členů zastupitelstva městského obvodu a tajemníka ÚMOb.

V rozporu s názvem nejsou zde stanoveny žádné povinnosti tajemníka ÚMOb.

Článek 19 – Další ustanovení.

V bodě (3) je uveden způsob komunikace mezi občany a zastupiteli. Občané Hrabové tak mají možnost prostřednictvím sekretariátu starosty oficiálně komunikovat se svými zastupiteli.

Shrnutí:

Za významný přínos nového jednacího řádu považuji povinnost zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva na webových stránkách městského obvodu.

Za jeho nedostatek považuji především absenci jednacích řádů výborů a pracovních komisí zastupitelstva. Pro tyto důležité orgány tak nejsou v jednacím řádu zastupitelstva Hrabové upřesněny konkrétní práva a povinnosti a jejich činnost je regulována pouze několika stručnými větami v zákonu o obcích.

Na posledních jednáních zastupitelstva bylo přípravě nového jednacího řádu věnováno mnoho času. Ne všechny náměty a připomínky byly do konečného znění promítnuty. Jelikož konečné znění bylo schváleno většinou v zastupitelstvu, je nutno nový jednací řád respektovat a dodržovat všechna jeho ustanovení.

29. 4. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma