Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Včerejší zastupitelstvo

Včerejší zastupitelstvo

 

Včerejší jednání zastupitelstva se příliš nelišilo jak obsahem tak průběhem od těch předcházejících. Snad jen délkou. Trvalo přes osm hodin.  Stále stejné problémy, na které se nedaří nalézat účinná řešení. K těm dosavadním přibylo několik dalších.

Mezi ně patří i problém tvorby programu pro jednání zastupitelstva. Starosta je přesvědčen, že je to pouze v pravomoci rady, „protože se tak děje odjakživa“. Tento argument není příliš v souladu s celkem jasným § 94 zákona o obcích.  Pokud jsem to dobře pochopil, bude tato  záležitost předána legislativcům na magistrátu města Ostravy. Ti se budou divit nad tímto dotazem z Hrabové! 

Přes zbytečně dlouhou diskusí nad tímto „problémem“ byl nakonec schválen návrh opozičních zastupitelů na dodatečné  doplnění programu o dva body. První  pojednává  o opatřeních v souvislosti s dlouhodobými nedostatky v oblasti hospodaření a financování, opakovaně zjišťovanými auditem MMO, druhý má název  „Změna redakční rady Hrabovských listů na výbor zastupitelstva“.

Pak se projednávaly záležitosti připravovaných a již probíhajících investičních akcí na Šídlovci, které se týkají především parkovišť. I když někteří zastupitelé i přítomní občané požadovali dlouhodobější koncepci výstavby parkovišť, nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Byly vznášeny připomínky a dodatečné náměty na již „rozjeté“ akce ( Venkovní schodiště na Domovskou, Parkoviště č. 4) a opakovaně konstatována  nedostatečná komunikace s občany ještě před zahájením těchto akcí. Kupodivu nikdo v této souvislosti nepřipoměl důležitou úlohu stavební komise, která by měla především zajištovat tyto úkoly. Naše rada však tuto komisi ignoruje a neukládá ji v tomto směru žádné úkoly. Pro zlepšení informovanosti občanů o připravovaných stavbách  není využíváno ani Hrabovských listů. Opět téměř nikdo ze zastupitelů to nekomentoval a nevyžadoval nápravu. Jedinou výjimkou byl pan Dvořák, který opakovaně poukazoval na nevyužité možnosti, které v tomto směru mohou poskytnout Hrabovské listy.  Pochopitelně zcela mimo zájem zastupitelů jsou nové postupy, známé v jiných obcích pod názvem „Moje stopa“ v Praze 10 nebo „Projekt v Říčanech“ – viz informace p. Stanislava Holiše a můj článek v Hrabovských novinách s názvem „Participativní rozpočty“.

Jak jsem se již zmínil, opozice prosadila do jednání zastupitelstva přes odpor starosty  bod o auditu MMO. Zde se musím  především zmínit o závažném zjištění členky finančního výboru Vlaďky Kopitzové, která opakovaně  upozornila zastupitelstvo, že se nepodařilo odstranit  hlavní příčiny  zjišťovaných nedostatků, které mohou mít pro Hrabovou vážné finanční následky při dalším auditu v příštím roce.  Především zdůraznila  nutnost spolupráce  všech příslušníků úřadu. Za další konkrétní podnět k této záležitosti  považuji poznámku pana Šumbery ve smyslu „když to umí jinde, proč se nepoučit u sousedů“. Naznačil možnost navázat styk s jinými městskými obvody a získat potřebné zkušenosti.  Oceňuji  v této diskusi postoj pana Dvořáka, který jako jediný zastupitel zdůraznil, že podle § 109 zákona o obcích tvoří obecní úřad starosta, místostarosta a tajemník.  V čele obecního úřadu je Rostislav Naď, který však není ochoten přiznat svůj podíl na dnešní situaci. Zarážející byla skutečnost, že k celé této debatě neměli co říci koaliční zastupitelé. Jakoby se jich to vůbec netýkalo.

Druhým bodem, zařazeným dodatečně do programu, byl návrh na přechod zodpovědnosti  za  Hrabovské listy z rady na zastupitelstvo. Opozice požaduje zřízení výboru, kde by měly zastoupení všechny volební strany a hnutí. Autoři a zastánci tohoto návrhu argumentovali problémy, které vznikly v činnosti dosavadní redakční rady a  nakonec vedly k jejímu rozpadu. Očekával jsem, že v diskusi bude vznesen požadavek na zrušení usnesení rady městského obvodu s názvem „Základní principy Hrabovských listů“, ve kterých se proklamují názory, odporující současnému tiskovému zákonu. Nikdo z diskutujících se tomuto problému nevěnoval a tak toto usnesení rady je nadále platné a současný redaktor pan Pavelka, najatý starostou bez výběrového řízení  a pocházející  z Frýdku- Místku, bude nadále ovlivňovat obsah časopisu v souladu s příslovím „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.  Překvapilo mě i to, že nikdo ze zastupitelů se nezmínil o nedostatečné kapacitě časopisu ( pouhé 4 listy  6x ročně). Srovnatelné obce vydávají měsíčníky, což je výhodné jak pro aktuálnost zpráv, tak především pro vytvoření  dostatečného prostoru, umožňujícího zveřejňování i názorů  opozičních zastupitelů a pro jiné důležité informace. Třeba z oblasti připravované investiční výstavby.

V diskusi k problematice Hrabovských listů vystoupil i pan Petr Žižka, který před časem měl zájem o funkci redaktora, ale pak to vzdal. Naprosto souhlasím s jeho prohlášením, že hlavním činitelem všech novin je redaktor. Tento profesionál se musí řídit propozicemi, které jsou obsaženy v platném kodexu nebo v jiných směrnicích, schválených příslušným orgánem vydavatele. V našem případě již zmiňovaným kodexem „Základní proncipy Hrabovských listů“, schváleným radou 24.6. 2015. Opět musím vyjádřit své nepochopení nad konáním opozičních zastupitelů, kteří mají výhrady k Hrabovským listům a přitom jim nevadí tento  kodex.  Míním tím tzv. Základní principy HL, které popírají svobodu slova a jsou v rozporu s platným tiskovým zákonem. Formálně je „z obliga“ jak starosta tak redaktor a zdánlivě je vše v pořádku. K této problematice nevystoupil ani předseda kontrolního výboru, i když na zasedání tohoto orgánu dne 5.8. bylo přijato usnesení, kritizující tento dokument. Žádný ohlas nenašla mezi zastupiteli ani další poznámka pana Žižky, že mezi významné komunikační prostředky patří i webové stránky a místní rozhlas.

Za poslední  závažný moment jednání považuji návrh pana Milana Orkáče na doplnění jednacího řádu o povinnost uvádět jména zastupitelů při hlasování, aby bylo zcela zřejmé, jak kdo u jednotlivých usnesení hlasoval. Toto opatření vyvolalo u zastupitelů celkem kladný ohlas.

Jistě, že by bylo možné komentovat i další události, jako je odstoupení z funkce tajemníka, nezodpovězené dotazy z pléna vznesené Šárkou Tomisovou, Mirkem Houžvičkou, Radkem Orkáčem a dalšími. Ale musím si znovu klást otázku o smyslu všech těchto aktivit včetně té moji  na stránkách Hrabovských novin.

   17. 9. 2015   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum