Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Vyšly Hrabovské listy č. 6.

Vyšly Hrabovské listy č. 6.

 

Svým obsahem se náš časopis příliš neliší od ostatních místních časopisů. Informace o aktuálních událostech, o škole, školce, setkání jubilantů, sportovní a kulturní  události atd. Po změně redaktora se zlepšila  grafická úprava, fotky pana Pavelky časopis oživily.

Byl nejvyšší čas, že se  časopis rozšířil ze čtyř stránek na osm. Však to trvalo! I zde Hrabovští konšelé dokázali že jsou velmi konzervativní a nemají rádi změny. Ať již za starostování pana Rundta nebo Naďě. K uvedené změně musela  být rada  donucena nespokojenými občany a opozičními zastupiteli.

 I pro současné vedení obce (radu) je prozatím nepředstavitelné, že obecní časopis by mohl vycházet měsíčně v rozsahu třeba 16-ti stran a mohl by obsahovat i inzeráty místních obchodníků a řemeslníků nebo dokonce názory opozičních zastupitelů.

Myslím si, že stejně jako v jiných případech, i  při vzniku dobrého  obecního  časopisu musí být iniciátorem jednotlivec. Buď starosta, tajemník, někdo ze zastupitelů nebo samotný redaktor. Ti si pak vyberou své spolupracovníky a vznikne redakční rada.  Pokud tato osobnost není, pak občané mají smůlu. Hrabová je toho příkladem.

Představa, že kvalita časopisu  závisí od  jasnozřivosti kolektivního orgánu (komise, výbor)  je naivní. Členové těchto orgánů se obvykle pohádají, protože každý má jiný názor, který hlava nehlava se snaží prosadit. Pokud by snad v Hrabové byl pro Hrabovské listy zřízen dokonce výbor zastupitelstva, pak vězte, že budeme asi jediná obec v republice s tímto orgánem. Alespoň v něčem jedinečni.

Podle mého dlouhodobého pozorování lze rozdělit občany ve vztahu k místnímu časopisu do tří  skupin. Tu první časopis nezajímá a je odhazován společně s obchodními reklamami bez přečtení do popelnice. Druhá skupina časopis přečte, ale příliš neuvažuje o obsahu a kvalitě článků. Třetí skupinu tvoří nároční čtenáři, kteří se zajímají o věci veřejné a od místního časopisu vyžadují maximum informací.

Hlásím se do třetí skupiny čtenářů a v této souvislosti sděluji, co mi v současných Hrabovských listech chybí.

Především informace o vývoji a změnách. Staví se nové domy, komunikace,  vznikají (nebo zanikají) nové provozovny, připravují se nové investice a občané o tom nic nevědí. Stručně řečeno – žádné informace o územním plánu a o jeho realizaci, žádné informace o investiční aktivitě obce. Funkce, vzhled obce  i struktura  jejich  obyvatel se mění a je žádoucí a prospěšné to průběžně sledovat.

Za druhé – informace o zásadních finančních problémech obce. Vždyť my všichni jsme jejími spolumajiteli.  Konkrétně: proč je naše bytové hospodářství prodělečné částkou cca 1 mil. Kč? Kdo za to může? Proč mají všichni občané doplácet na tyto ztráty? Jsou i další problémy, o kterých se mlčí. A nevznikly za poslední období, kdy byl starostou pan Naď. Mají své kořeny mnohem dříve.

Za třetí – informace o našich spoluobčanech. V dřívějších dobách se všichni osobně znali. Z kostela, z hospody, ze společenských akcí. Dnes je doba, kdy soused nezná souseda. Chápu důvody a vím, že jde o složité společenské procesy, které nelze zastavit. Možná, že alespoň zmírnit. Třeba tím, že časopis podpoří tendence, které přispívají k dobrým sousedským vztahům. Dozvěděl jsem se, že občané jedné z našich ulic pořádají každoročně setkání v místní restauraci, aby utužili tyto vztahy. Možná, že reportáž z tohoto setkání by mohla inspirovat i jiné. Nebo rozhovor redaktora s některými zdejšími podnikateli – příkladně s majitelem farmy panem Emilem Moudrým nebo s představitelem firmy Equicentrum nebo s majiteli autoservisů, jejichž počet v Hrabové je výjimečný. Jak se jim daří, jaké mají plány do budoucna apod. Nebo rozhovor s jinými místními osobnostmi a lidmi, kteří jsou něčím výjimeční.

Za čtvrté – více informací o činnosti samosprávy. Zápisy z jednání zastupitelstva, více informací o činnosti výborů a komisí. Názory koalice i opozice. Plnění volebních programů. Rozhovor se zastupiteli  atd.

Snad  současné změny ve vedení obce se časem projeví i na úrovni Hrabovských listů a budou spokojeni i ti náročnější čtenáři.

  10. 12. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma