Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 12.8.2015: Peripetie s mandátní smlouvou

12.8.2015: Peripetie s mandátní smlouvou

            Peripetie s mandátní smlouvou.

Auditem, provedeným v letošním roce Magistrátem města Ostravy v Hrabové, bylo mimo jiné doporučeno nechat posoudit platnost mandátní smlouvy na správu domovního a bytového fondu mezi MOb Hrabová a mandatářem Petr Mokroš – CITY.

Kompetentní  orgán pro toto posouzení je  legislativní a právní odbor ( LPO) Magistrátu města Ostravy. Tento odbor po prostudování smlouvy sdělil dne 23. 4. 2015 MOb Hrabová, že mandátní smlouva „ je absolutně neplatná pro nesoulad usnesení rady MOb s obsahem mandátní smlouvy, a to pokud jde o identifikaci smluvní strany (nesprávně uvedená  smluvní strana, se kterou byla smlouva uzavřena) a vzhledem k absenci rozhodnutí rady MOb, které bylo neurčité“.

Odbor LPO poukázal na nutnost ukončení smlouvy z roku 1997 a zadání nové veřejné zakázky na správu domovního a bytového fondu v Hrabové.

Stanovisko LPO projednal na svých jednáních finanční výbor a následně rada MOb, která svým usnesením z 27.5.2015 rozhodla o ukončení smluvního vztahu s mandatářem Petr Mokroš – CITY.

V auditní „Zprávě o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků“ z 3.7. 2015 se dále řeší v kapitole „Mandátní smlouva“ neodstraněné nedostatky, zjištěné předchozími audity, a to ve věci nejasností kolem sjednané odměny mezi MOb a mandatářem, ve věci nejasné zodpovědnosti  při nakládání s veřejnými prostředky na opravy a údržbu bytů, ve věci nedostatečné kontroly údajů, předkládaných mandatářem k proplaceni, ve věci vymáhání pohledávek z bytového hospodářství, ve věci duplicitní úpravě plné moci k zastupování v soudních řízeních a ve věci  určení  advokáta bez výběrového řízení.

V závěru k mandátní smlově auditoři mimo jiné uvádí:

„Účetnictví MOb nebylo v oblasti hospodářské činnosti vedeno průkazným a srozumitelným způsobem. Mandatář měl stále dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, založenému MOb. I nadále byly mandatářem uzavírány smlouvy, a to bez předběžné řídící kontroly před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb, řídící kontrola po vzniku závazku dle § 14 uvedené vyhlášky u předávaných dodavatelských faktur byla provedena nesprávně“ .

Zajímavá byla reakce majitele firmy Petr Mokroš – CITY na vzniklou situaci. Dne 10.6. 2015 oznámil, že prodává svou firmu. Novým vlastníkem je firma CITY – správa domů, s.r.o., s jednatelkou JUDr. Jarmilou Jařabáčovou. Na nového vlastníka přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z platných smluv.

A co na to rada a zastupitelstvo MOb?

Naši zastupitelé se rozhodli převzít správu domovního a bytového majetku zcela do vlastních rukou. V souvislosti s tím byla zadána zakázka na opravu kanceláře pro správu bytového fondu na Šídlovci za 87 tis. Kč a na vybavení této kanceláře za 102 tis. Kč. Rada MOb rozhodla o zřízení dalších 2 funkčních míst pro správu domovního a bytového fondu s účinnosti od 17.8. 2015 a byla vypsána příslušná výběrová řízení.

Návrh legislativního a právního odboru  MMO na zadání nové veřejné zakázky na správu domovního a bytového fondu nebyl akceptován.

Tolik k současné situaci na úseku správy domovného a bytového fondu v Hrabové.

 Je zde na místě připomenout, že Hrabová má ve své správě extrémně ( a možná i zbytečně)  vysoký počet bytů ( 224) a bilance bytového hospodářství je vysoce ztrátová ( v r. 2013 ztráta 1.769 tis. Kč).

Při čtení výše uvedených materiálů je nápadné, že se tolik let  spolupracovalo s mandatářem na základě neplatné smlouvy! Neplatná byla již v době,  kdy funkci starosty vykonával  Bohumil Rund. Je nepochopitelné, že tak důležitý dokument, jako je mandátní smlouva, nebyl podrobněji zkoumán tehdejšími členy finačního a kontrolního výboru, kteří měli tuto zákonnou povinnost ( viz příslušné znění zákona o obcích) a kteří byli za svou činnost také  patřičně odměňováni. Je rovněž nepochopitelné, že nikdo z tehdejších předsedů těchto výborů se podrobněji nezajímal o praktickou činnost mandatáře, o kvalitu účetnictví, o  kontrolu zakázek a další záležitosti, které souvisí se správou domovního a bytového fondu.

To se muselo čekat až na rok 2014, 2015 a na  kontrolu příslušných úředníků z magistrátu. Ještě že Hrabová není samostanou obcí a podléhá kontrole kvalifikovaných pracovníků, kteří, i když se značným zpožděním,  se zasloužili o ukončení divného „hospodaření“ na úseku domovního a bytového fondu v Hrabové.

Informace pro tento článek byly čerpány z materiálu „Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků“ kterou zaslal příslušný odbor Magistrátu města Ostravy dne 3.7. 2015 městskému obvodu Hrabová a z dopisu, který poslal  Ing.  Petr Mokroš  10.6. na vědomí svým obchodním partnerům.

   12. 8. 2015     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma