Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 24.6.2018: Problematika bytů ve správě MOb Hrabová

24.6.2018: Problematika bytů ve správě MOb Hrabová

Problematika bytů ve správě MOb  Hrabová

Jak známo, náš městský obvod spravuje ještě 218 bytů a neví se, co s nimi bude v příštích letech. Bohužel, vedení  Hrabové doposud nevypracovalo žádnou závaznou  koncepci, ve které by se stanovil optimální počet bytů, spravovaných městským obvodem.

Proto jsem uvítal dopis, který mi zaslal zastupitel a předseda bytové komise  pan Milan Orkáč a velice rád vyhovím jeho prosbě o jeho  zveřejnění v Hrabovských novinách.  V dopise pan Orkáč uvádí toto:

Byl jsem upozorněn, že jste napsal článek o bytové komisi. Váš článek „Bytová problematika Starého Šídlovce“ ze dne 2.6.2018 mě, pane Slavíku, přesvědčil, že to neděláte úmyslně, pouze že si nechcete pamatovat či svoji pamět pomalu ztrácíte. Nejprve je potřeba si uvědomit, že ÚMOb nevlastní žádné byty, ale má je pouze ve správě. Před privatizací či dražbou bytů se vždy musel vyjádřit skutečný vlastník bytů, který je do správy našeho obvodu svěřil. Privatizace jako taková v našem městském obvodu byla ukončena.  Jednak z rozhodnutí skutečného vlastníka bytů, který stanovil počty bytů, které si jednotlivé městské obvody v Ostravě mají ve své správě ponechat , jednak na základě rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Hrabová. Upozorňuji Vás, že divoká privatizace proběhla až po roce 1991 a výše stanovené ceny za m² byla důkladně prověřována nadřízeným orgánem, trestní oznámení podáno nebylo. Po tomto prověřování  z portálu obvodu zmizel   “ Postup pro privatizací bytů svěřených do správy Městského obvodu Hrabová“ ať již původní či novelizovaný.

Byty stávajícím nájemníkům v rámci privatizace,  s ohledem na jejich údajně špatný stav, byly převáděny za nezvykle nízkou kupní cenu (výše za m² byla schválena těsnou většinou hlasujících zastupitelů). Následně však  tytéž byty ve „stejně špatném stavu“  byly o b r a t e m  prodávány novými vlastníky za ceny  o  50 a více procent vyšší.

Byty ve  vchodech, ve kterých již byl alespoň jeden byt dříve zprivatizován a zbylí nájemníci ve vchodu nepožádali o odkup ostatních bytů současně do doby ukončení privatizace, byly  byty po uvolnění nájemníkem  následně prodány v dražbě.  Podle výše zmíněného Postupu měly být z příjmů získaných za privatizaci bytů a nebo z příjmů z dražeb bytů financovány opravy zbylých bytů, které zůstaly svěřeny do správy našeho městského obvodu. I přes snahu celé  bytové komise, aby částky z celé provedené privatizace a  proběhlých dražeb byly zveřejněny, včetně následných nákladů na rekonstrukci zbylých bytů, nám částky nebyly sděleny. Z bývalého účetnictví „údajně“ částky nešly samostatně vytáhnout.

Doporučuji Vám vrátit se k Vašemu článku ze dne 21.3.2015 „ Má korespondence se zastupitelem panem Milanem Orkáčem“ a podívat se na přílohy. Také je potřeba se smířit s tím, že byty máme pouze ve správě.

Informace z jednání bytové komise slouží pro potřebu Rady městského obvodu Hrabová. Dne 26.1.2017 byl radě předložen Návrh pořadníku na byty svěřené do péče ÚMOb Hrabová z žadatelů, jejichž žádosti byly na úřad předloženy v letech 2011 až 2014 a Radou byl po malé úpravě následně schválen. Mimo pořadník pak bude přidělen z provozních potřeb městského obvodu jeden byt o požadované velikosti přednostně k výměně. Při dalším jednání se bytová komise vyjádřila a potvrdila své dřívější rozhodnutí a nedoporučila k realizaci návrh finanční komise na  povinné složení kauce v případě sjednávání nové nájemní smlouvy. Od tohoto návrhu po vyjádření bytové komise finanční komise následně upustila.

Milan Orkáč

Vyjádření HN k tomuto dopisu:

Jelikož pan zastupitel Orkáč uvedl ve věci bytové problematiky několik závažných tvrzení, bude na místě na ně reagovat. Učiním tak v příštích dnech, a to pochopitelně prostřednictvím HN.

Vzhledem k tomu, že o  obecních bytech  nebyla již mnoho let veřejně diskutováno (třeba na stránkách Hrabovských listů nebo na besedě s občany), zveřejním v Hrabovských novinách případné názory čtenářů HN.  

24.6.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma