Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 27.6.2018: Komentář k dopisu M. Orkáče (2)

27.6.2018: Komentář k dopisu M. Orkáče (2)

Dopis M. Orkáče ve věci privatizace bytů (2).

Pan Orkáč ve svém dopise  pro HN ze dne 24.6.  dále píše:

Byty ve vchodech, ve kterých byl již byl alespoň jeden byt dříve zprivatizován a zbyli nájemníci ve vchodu nepožádali o odkup ostatních bytů současně do doby ukončení privatizace, byly byty po uvolnění nájemníkem následně prodány v dražbě. Podle výše zmíněného Postupu měly být z příjmů získaných za privatizaci bytů nebo z příjmů z dražeb bytů financovány opravy zbylých bytů, které zůstaly svěřeny do správy našeho městského obvodu. I přes snahu celé bytové komise, aby částky z celé provedené privatizace a z proběhlých dražeb byly zveřejněny,  včetně následných nákladů na rekonstrukci zbylých bytů, nám částky nebyly sděleny.  Z bývalého účetnictví „údajně“ částky nešlo samostatně vytáhnout.

Komentář HN:  Po přečtení tohoto odstavce prohlašuji, že je to snůška naprosto nekompetentních tvrzení. Pan Orkáč argumentuje „výše zmíněným Postupem“, který jsem v jeho dopise nikde nenašel. Pisatel  dopisu by měl vědět, že postup při privatizaci bytů v Hrabové  se řídil Obecně závaznou vyhláškou č. 1/1995, která vycházela ze zákona č. 72/1994 Sb.  V uvedené vyhlášce není žádná zmínka o údajných dražbách, ale dobře promyšlený postup pro privatizaci bytů.  Pokud bytová komise (po tolika letech!) má potřebu zveřejnit některé detaily a nebylo jí vyhověno, měla by se obrátit s touto stížnosti  na kontrolní výbor zastupitelstva , který je k tomu kompetentní. Zdá se, že náš předseda bytové komise se příliš nevyzná v legislativních normách.

V dalším odstavci uvedeného dopisu pan M. Orkáč uvádí:

Doporučuji Vám vrátit se k Vašemu článku ze dne 21.3.2015 „Má korespodence  se zastupitelem panem Milanem Orkáčem  a podívat se na přílohy. Také je potřeba se smířit s tím, že byty máme pouze ve správě.

Komentář HN: Respektoval jsem uvedené doporučení  pana  Orkáče a podíval se na přílohy, které mi tehdy zaslal. V té první je seznam tehdejších dlužníků nájemného z roku 2015, což pro rok 2018 je nepoužitelná informace. V druhé příloze jsou počty obecních bytů v jednotlivých městských obvodech Ostravy v roce 2013. Třeba namátkově v Hošťálkovicích jich bylo  24, v Martinově 1,  v Michálkovicích 100, v Polance 17, v Třebovicích  27 a v Hrabové 224.  Tedy statistika z roku 2013. Nemám tušení, proč pan Orkáč mi doporučuje k prostudování tuto statistiku.  Vždyť v roce 2018 to může být již jiné. Také jsem nepochopil, že se mám smířit s tím, „že byty máme pouze ve správě“.  

Poslední odstavec  dopisu je také velmi zajímavý. Tvrdí se v něm toto:

Informace z jednání bytové komise slouží pro potřebu Rady městského obvodu Hrabová. Dne 26.1.2017 byl radě předložen Návrh pořadníku na byty svěřené do péče ÚMOb  Hrabová z žadatelů, jejichž žádosti byly na úřad předloženy v letech 2011 až 2014 a Radou byl po malé úpravě následně schválen. Mimo pořadník pak bude přidělen  z provozních potřeb městského obvodu jeden byt o požadované velikosti přednostně k výměně. Při dalším jednání se bytová komise vyjádřila a potvrdila své dřívější rozhodnutí  a nedoporučila k realizaci návrh finanční komise na povinné složení kauce v případě sjednávání nové nájemní smlouvy. Od tohoto návrhu po vyjádření finanční komise následně upustila.

Komentář HN: Radou  městského obvodu v tomto volebním období bylo vytvořeno celkem 8 komisí, z nichž všechny, s výjimkou komise bytové, zveřejnily své pracovní náplně. Většina komisí dokonce uvádí na webových stránkách  obce i zápisy ze svých jednání.   Aby  občané věděli, „co za jejich peníze“  jimi zvoleni zástupci konají nebo nekonají.  Pouze bytová komise nemá potřebu informovat veřejnost o své činnosti. Takže, pane Orkáči, bytová komise neslouží pouze pro potřeby Rady.

Dále mi na bytové komisi vadí, že se zaměřuje pouze na bytový pořadník. Zcela ignoruje širší problematiku bytového fondu, jako na příklad: efektivnost bytového fondu,  možnosti další privatizace, vytváření startovacích bytů a sociálních bytů atd.

Také mi vadí, že pan zastupitel Orkáč nechápe rozdíl mezi výbory a komisemi. Pojem „finanční komise“  (viz text dopisu) je mi neznámý. Komise jsou pouhé poradní orgány rady, zatímco výbory mají mnohem větší pravomoci.  Pane zastupiteli  Orkáči, prostudujte si pozorně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Vždyť to je základní předpoklad  pro kvalifikovaný výkon funkce zastupitele.

27.6.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma