Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové - střed obce

Budoucnost Hrabové - střed obce

 

Již asi rok probíhá v Hrabové diskuse mimo jiné i o tom, zda je možné  vytvořit centrum obce, ve kterém  by se soustředily objekty občanské vybavenosti a další objekty, které jsou ve většině obcí  obvykle  kolem náměstí. Dokonce byla pro tyto účely v listopadu 2017 vytvořena pracovní skupina.  Dostala název  „Komise pro strategický plán Hrabové“ a mimo problematiky centra obce  se věnovala i dalším úkolům.

Konkrétním výsledkem práce komise je elaborát o 39 stránkách, zveřejněný v těchto dnech.  O opatřeních, vedoucích k vytvoření  centra Hrabové se pojednává na stránce 16.

V této fázi plánování ještě nejsou vyjmenovány objekty (kromě MŠ a kulturního sálu), které by měly toto centrum tvořit. Bude se možná  uvažovat o prostorách pro spolky, kluby a zájmovou činnost všech věkových skupin občanů, možná o fitcentru, kavárně, knihovně s čítárnou, snad i o zdravotním středisku, domovu pro seniory, o startovacích bytech. A možná i o dalších objektech.

Pokud bude rozhodnuto, že toto centrum je (s ohledem na blízkost města s jeho bohatou infrastrukturou)  zbytečné, pak Hrabové není pomoci, stane se z ní pouhý „satelit“ Ostravy.

Vážným problémem je,  že se  neví nic přesnějšího o vývoji počtu obyvatel Hrabové v příštích letech. Přitom na tomto údaji závisí velikost a vybavenost  předpokládaných staveb. A nejen  staveb, ale také  technické řešení  komunikací,  parkovišť a požadavky  na energie, kanalizaci a vodovody.

Přitom jsou určité možnosti, jak tento vývoj v počtech obyvatel  (alespoň rámcově) spočítat. Jsou známy plochy, určené územním plánem pro budoucí zástavbu RD.  Předpokládám, že existují odborníci, kteří  by z těchto (a možná i z dalších) údajů  mohli vývoj počtu obyvatel  alespoň  přibližně stanovit.

Další problém vidím v tom, že prozatím není vazba našich plánů na územní plán Statutárního města Ostravy. Co když příslušné městské úřady (konkrétně útvar hlavního architekta a odbor strategického rozvoje) mají poněkud jinou představu o budoucím vývoji Hrabové?  V oblasti občanského vybavení má Hrabová  podle současného územního plánu  „nárok“ pouze na 1,1 ha pro rozšiření hřbitova. Na další plochy pro občanské vybavení  není  v platném územním plánu pamatováno.

Když se tvořila skupina pro strategické plánování, několikrát jsem doporučoval, aby o spolupráci byly požádány i výše uvedené útvary z magistrátu SMO. Proč se tak nestalo, to jsem se nedozvěděl.

Ještě je jedna možnost, jak to napravit. U tak závažné činnosti, jako je plánování rozvoje  obce na dalších osm a dokonce 22 let by bylo žádoucí podrobit tento  elaborát  oponentuře. Případným  oponentem může být  útvar  hlavního architekta SMO.  Mám vážné obavy, že budoucí realizace našich plánů se  dostane do rozporu s územním plánem města.

19. 7. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma