Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.1)

Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.1)

 

Včerejší  informaci  na téma budoucnost  Pilíků jsem zakončil větou , že „Závazné stanovisko“  bylo MŽP vydáno 17.5.2018.

Tento dokument o ukončení hornické činnosti Dolu Paskov má  celkem 18 stran a obsahuje mimo  jiné  i odvolávky na různá dřívější jednání.

V dokumentu jsou stanoveny následující podmínky:

  • I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
  • II. Podmínky pro fázi realizace záměru
  • III. Podmínky pro fázi ukončení záměru
  • Odůvodnění

Pochopitelně se budu zabývat pouze tím, co má souvislost s Pilíky.

I. V podmínce č. 3 je stanovena povinnost  zpracovat  posudek pro oblast Pilíků ve variantách,  ze kterých vyplyne:

a) zda je možné zajistit dostatečný přítok vody pouze prostřednictvím předčištěných odpadních vod se současného areálu firmy Green Gas DPB včetně možnosti vyřazení z provoru čerpačky Pilík 3.

b) zda je nutno nadále provozovat kanál průsakových vod s čističkou Pilík 3.

c) zda je nutno převádět  potřebné množství vody z Lesního potoka.

Až do doby zajištění konečného řešení bude zachován provoz čerpací stanice Pilík 3.

II.  V těchto podmínkách je stanovena povinnost odstranit z oblasti Pilíků nefunkční technologická  zařízení.

 III. V těchto podmínkách není o Pilicích žádná zmínka.

 Ve výčtu zpracované dokumentace (ve vztahu k Pilíkům) je uvedena studie Milana Macháčka z ledna 2018 a Hydrogeologický posudek Martina Šmolky z listopadu 2016.

 Zásadním dokumentem pro vydání závazného stanoviska MŽP je posudek, který vypracoval Ing. Luboš Štancl. Má celkem 73 stánek a  problematika Pilíků je zmíněna na str. 18, 24, 34-35 a 42.

Tento posudek obdrželo  MŽP 19.4.2018. Pro fázi přípravy záměru převzalo všechny podmínky návrhu zpracovatele, pro fázi realizace a ukončení záměru pouze některé.

Pak následuje na str.8  a 9 výčet a odůvodnění  37 přijatých podmínek. Pod číslem 24 jsou i požadavky MOb Hrabová.

V závěru tohoto dokumentu je uveden popis všech  předpokládaných dopadů likvidace Dolu Paskov na životní prostředí. Pro oblast Pilíků  je zde uvedeno:

 Na str. 11: Zastavením provozu čerpací stanice Pilík 3 dojde k úbytku vody v nádržích Pilík  4,5 a k pravděpodobnému zhoršení kvality vody. Možnost potřebného přítoku prostřednictvím průsakového kanálu je nutno prokázat za základě hydrometrického monitoringu, který je  uveden jako podmínka stanoviska.

Na str. 12: Oznamovatel  (OKD) garantuje dostatečný přítok do nádrží Pilík  4,5. Na základě podmínky č. 3 tohoto stanoviska vyplyne vhodnost té které varianty řešení. Až  do doby zajištění konečného řešení je oznamovatel povinen dle podmínky č. 4 tohoto stanoviska zachovat v provozu čerpací stanici Pilík  3 a zajistit, v případě že to bude možné, část objemu vod, potřebná pro zachování funkce rybničního hospodářství, byla i v následném období přivedena kanálem průsakových vod.

Poslední informace, mající vztah k Pilíkům  je uvedena na str. 14 a 15  a uvádí se v ní, že zpracovatel dokumentace nevyhověl požadavku MOb Hrabová na vyčištění dna nádrží „neboť odbahnění by mělo devastující účinky na funkční ekosystém stojatých vod charakteru nádrží“.

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. Připouští se však možnost přezkumu, a to pouze za určitých podmínek.

Tolik to podstatné z textu „Závazného stanoviska“. V zítřejším článku uvedu svůj  komentář k tomuto dokumentu.

22.5.2018    V.S.

  

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma