Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Pilíků je stále nejistá

Budoucnost Pilíků je stále nejistá

 

Příslušný informační systém EIA přinesl v těchto dnech nové  informace  o opatřeních, připravovaných na zahlazení ekologických a jiných důsledků činnosti Dolu Paskov, který ukončil těžbu  uhlí v roce 2016. Byl zveřejněn zápis z veřejného slyšení a také významné „Závazné stanovisko“ vydané v této záležitosti ministerstvem životního prostředí. 

Vzhledem k významu  těchto dokumentů a možných důsledků na budoucnost  jižního konce Hrabové,   budu jim  věnovat nadále zvýšenou pozornost i na stránkách Hrabovských novin. Jednak pro informaci současníků, ale také (možná) i pro záznam kronikáře o těchto událostech do obecní kroniky.

 V říjnu roku 2017 požadovala  rada MOb Hrabové v příslušném dokumentu, zaslaném na MŽP, aby byly zachovány vodní nádrže Pilík  4 a Pilík  5 jako přírodní rybníky s dostatečným přítokem, aby byl oplocen kanál průsakových vod a zachována čerpací stanice č.3. V lednu 2018 bylo dodatečně požádáno, aby z celého areálu Pilíky bylo odstraněno nefunkční technologické zařízení a obě nádrže vyčištěny od flotačních kalů.

Požadavek  na řešení nejdůležitějšího problému této oblasti,  obtížného přístupu  k vodním nádržím,  nebylo  radou v tomto důležitém dokumentu uplatněn.

Oficiální  požadavky obcí a dalších orgánů státní správy se projednávaly na veřejném slyšení  dne 6.3. 2018, konaném  v kině Panorama v Paskově. Hrabovou tam zastupoval místostarosta ing. Rundt.

Důležité informace o průběhu EIA  jsou jednak v zápise z tohoto slyšení, jednak v  „Závazném stanovisku“, které obsahuje závěry ze všech dosavadních jednání.

Nejprve se zmíním o výsledcích jednání z 6. března v kině Panorama v Paskově.

Některé informace o tomto  slyšení byly  již zveřejněny v HN 10. března 2018. Nyní je k dispozici i zápis. Jsou v něm shrnuty všechny dosavadní kroky, provedené v rámci probíhajícího procesu EIA:

- Dne 6.2.2017 obdrželo MŽP oznámení OKD o vlivech záměru ukončení hornické činnosti.

- Dne 2.3. bylo pověřeno posouzením těchto vlivů pracoviště MŽP v Ostravě.

- Příslušná dokumentace byla zaslána územním samosprávným celkům a správním úřadům 14.9. 2018.

- Dne 22.2. 2018 byly rozeslány pozvánky na veřejné projednání, které se uskutečnilo v Paskově v kině Panorama.

Program  jednání byl následující: Úvod, vystoupení zástupce oznamovatele, vystoupení zpracovatele dokumentace, diskuse, závěr. Jednání řídila Ing. Marta Lapčíková  z MŽP – Ostrava.

Stanovisko  oznamovatele (OKD) přednesl  Ing. Radim Tabášek, se stanoviskem  zpracovatele dokumentace seznámil přítomné  RNDr. Milan Macháček.

V diskusi byly projednávány záležitosti, spojené s likvidací  již nepotřebných objektů, postup při zasypávání těžních jam,  budoucnost  vodního hospodářství (včetně nádrží Pilíky),  možné úniky metanu z podzemí, rekultivace odvalů atd.

Závěr projednávání: Bylo konstatováno, že vlivy ukončení hornické činnosti Dolu Paskov na životní prostředí byly projednány v souladu s platnou legislativou. Následně bude vypracován ing.Lubošem Štanclem závěrečný  posudek. Pak vydá na základě tohoto posudku  MŽP ve lhůtě do 30 dnů závazné  stanovisko.

Poznámka  HN: Závazné stanovisko bylo MŽP vydáno dne 17.5. 2018 a výsledky budou předmětem mého zítřejšího komentáře.

21.5. 2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma