Navigace: Vladimír Slavík > Činnost komise VDE ve volebním období 2018 - 2022

Činnost komise VDE ve volebním období 2018 - 2022

 

 Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii  (komise VDE) může svými doporučeními odborně pomoci radním při řešení problémů v uvedených oborech. Také  proto, že nikdo ze současných radních nemá v těchto oblastech  patřičné vzdělání. Původní povolání p. Trávníčka je OSVČ, p. Kopitzová byla  úřednicí na magistrátu, p. Dolejška je vedoucím servisu, p. Kelnarová byla úřednicí  a p. Balušek je mistrem uzenářské výroby. Jako místní  politici, zvolení do funkce radních, jsou tito  zodpovědní za dodržování zákona o obcích a za plnění svých volebních programů. Na to je jejich vzdělání dostatečné, důležitá je důvěra voličů.  V záležitostech odborných mají „k ruce“ odbornou komisi.

Předsedou této komise byl po celé funkční období Ing. Skalský a postupně se v ní vystřídalo 10 více či méně erudovaných místních občanů.  Jádro tvořili Ing. Skalský, Ing. Rundt, Ing. Dvořák, p. Holiš, p. Batelková a p. Krejčíček. Metodickou pomoc poskytovala Ing. Faicová, styk s RMOb zajišťoval  radní p. Balušek.

Komise byla velmi pilná, celkem se uskutečnilo 23 schůzek, na kterých bylo projednáno 180 různých problémů a 10 úkolů, uložených radou.

Zarážející byl poměrně značný nezájem rady o činnost komise.  Některé zápisy  radní vůbec neprojednali!  Konkrétně zápisy  z 11.11. a 11.12. 2019, zápisy  z 11.3., 17.4. a 22.7. 2020, zápisy  z 13.3., 14.4., 26.4. a  6.10. 2021. Zápisy  z 9.3., 20.4. a 11.5. 2022 rada pouze vzala na vědomí.

Nesplněno zůstalo doporučení  komise z 19.2. 2020 přesto, že bylo radou akceptováno. Jde o schůzku starosty s právníkem Mgr. Kubalou ve věci odstraňování škod na životním prostředí v areálu Pilíků. Pan starosta Trávníček  ignoroval i příslušné usnesení RMOb.  Nevytkl mu to ani Kontrolní výbor zastupitelstva, ani zastupitelstvo. Rada ignorovala i doporučení komise na opravu  Dubraviovy  ulice asfaltem. Použito bylo kamenivo s pouhým prolitím asfaltovou emulzí, což není totéž. Rada ignorovala požadavek, aby k přípravě, kontrole průběhu a k přejímce oprav místních komunikací  byl přizýván zástupce komise.

Tímto „podivným“ přístupem RMOb  k této komisi  bylo promarněno mnoho možností na zlepšení stavu v Hrabové v oblasti výstavby, dopravy a ekologie.

O čem komise jednala? Nejčastěji to byla problematika technického řešení a oprav místních komunikací (25 připomínek a návrhů), následuje včeobecná  problematika dopravní na území Hrabové  (20),  problematika Pilíků  (18), chodníků (15), životního prostředí (15), průmyslové zóny (12), územního plánu (10), veřejného osvětlení (10), parkování na Šídlovci (8), cyklostezek (8), Strategického plánu Hrabové (6), Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí (5), kanalizace na jihu Hrabové (3), ostatní záležitosti -  20 připomínek a návrhů.

Bohužel, malou  pozornost věnovala komise VDE výstavbě nové školky, přístavbě k radnici pro kulturu, dalšímu využití objektů po školkách na Šídlovci, možnostem rozšíření zeleně na území Hrabové (lesy a jednotlivé dřeviny).

Velice bych si přál, aby v nové komisi VDE byli i vystudovaní odborníci v oboru všeobecného stavitelství, dopravy, ekologie a legislativy. Jsou i v  Hrabové, a možná čekají na výzvu ke členství v komisi.  Také bych si přál, aby budoucí radní věnovali  doporučením této komise větší pozornost. 

12. 9. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma