Navigace: Vladimír Slavík > Článek Martina Slepičky pro Hrabovské noviny

Článek Martina Slepičky pro Hrabovské noviny

 

S Martinem (přes značný věkový rozdíl) mám velmi přátelský vztah. Asi proto, že máme  stejné nebo podobné názory na různé záležitosti, týkající se morálky, kultury, životních priorit a v neposlední řadě i na současné problémy Hrabové.

  S odkazy  na příslušnou legislativu  (především to je zákon o obcích)  reaguje Martin na připomínky občana R.O., které vznesl na zasedání zastupitelstva  26.3.2018 a požádal mě o zveřejnění  jeho odpovědi, což rád činím. Martin Slepička  reaguje na připomínky R.O. takto:

Vzhledem k tomu, že na jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 26. března 2018 zazněla celá řada podivných kritických a dle vyprávění očitých svědků nepravdivých připomínek k mé osobě a činnosti Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová, jíž jsem předsedou, tudíž považuji za nutné se k nim vyjádřit.

 „Ing. Orkáč R. se pozastavuje nad tím, že letopisecká komise radě nedoporučuje vybudovat pamětní desku hrabovským legionářům kvůli vysokým nákladům. Kolik byla odhadnuta cena?“

Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová, zřízená dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122, je ze své činnosti dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 5 odpovědna Radě městského obvodu Hrabová, nikoli členu Mediální komise RMOb Hrabová a Komise kulturní RMOb Hrabová Ing. Radomíru Orkáčovi. Předmětný kolektivní orgán, tj. Komise letopisecká RMOb Hrabová, se může na svém jednání dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 4 usnášet, na čem bude chtít. Tudíž komise na svém jednání 23. 2. 2018 nedoporučila v bodě 6 RMOb Hrabová „realizovat záměr pamětní desky hrabovským legionářům/padlým v 1. světové válce z důvodu velké finanční náročnosti a jiným hrabovským akcím k 100. výročí ČSR“. Jednalo se o vyjádření kolektivního iniciativního a poradního orgánu RMOb Hrabová ke konkrétnímu návrhu Bc. Martina Slepičky ze dne 29. 12. 2017 dle závěrů a detailů usnesení RMOb Hrabová č. 84/1934.

„Ing. Orkáč R. dále připomíná, že letopisecká komise doporučuje dotisk publikace Hrabová v období II. svět. války autorů V. Slavíka, M. slepičky a M. Slívy. Kdo je vydavatelem této publikace a kdo schválil ISBN? Existují opakované stížnosti, že MOb nedodal povinné výtisky na určená místa. Nesouhlasí, že je MOb vydavatelem této publikace a není třeba dodávat povinné výtisky.“

Předmětný kolektivní orgán, tj. Komise letopisecká RMOb Hrabová, se může na svém jednání dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 4 usnášet, na čem bude chtít. Tudíž komise na svém jednání 23. 2. 2018 dle podnětů zaměstnanců ÚMOb Hrabová doporučila v bodě 15 RMOb Hrabová vzhledem k případným finančním pokutám realizovat dotisk publikace „Hrabová v období druhé světové války. Fakta a vzpomínky“ ve výši 50 ks“. Vydavatel publikace není v knize uveden, čímž byl dle zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. § 2 odstavec 1c porušen zákon, neboť publikace byla a je veřejně šířena mj. na webových stránkách MOb Hrabová. Dle textu na str. 64 vznikla publikace „za přispění městského obvodu Ostrava-Hrabová, poděkování patří zejména kulturní komisi, která zajistila financování vytištění publikace z rozpočtu obvodu“. Komise letopisecká RMOb Hrabová není zřízena k tomu, aby rozsuzovala, kdo je či není vydavatelem této publikace, pouze vzhledem k „případným“ pokutám doporučila realizovat dotisk v malém nákladu. ISBN přiděluje Národní knihovna České republiky nezávisle na MOb Hrabová. ISBN (80-238-1273-4) bylo mj. přiděleno i publikaci Sedm století obce Hrabová 1297–1997 financované rovněž z rozpočtu MOb Hrabová z roku 1997 a děje se tomu tak u statisíců publikací, které nemají v dnešní době vždy standardně přidělené ISBN.

„Ing. Orkáč R. se dále ptá, zda rada projednávala poslední zápis z letopisecké komise z 23.3.2018. V zápise je údajně uveden návrh, že se má přestat psát zápis do kroniky ručně.“

Komise letopisecká RMOb Hrabová se na svém jednání 23. 3. 2018 (zápis viz příl. č. 2) zabývala ručně vedenou kronikou MOb Hrabová, kde došlo k velkému zpoždění. Dnes již bývalá členka komise Mgr. Markéta Orkáčová, nesplnila úkol přepsat kronikářské záznamy za léta 2013, 2014 a 2015 do ručně vedené kroniky do výstavy „Hrabovské obecní a jiné kroniky“, konané ve dnech 1. – 2. 9. 2017, a následujících jednání komise dne 3. 11. 2017, 23. 2. 2018 a 23. 3. 2018 se již nezúčastnila, kde problém mohla vysvětlit, ač byla vždy řádně elektronickou komunikací pozvána, tj. přesně v 24. 10. 2017, 0.58; 17. 2. 2018, 1.22; 1. 3. 2018, 17.25. Jako předseda dotčené komise podotýkám, že záznamy měly být dle ústního slibu dopsány již do konce roku 2016 a pozastavuji se nad spolehlivostí takovéhoto jedince. Komise se tudíž na svém jednání v bodě 9 vyslovila pro přechod k jednodušší tištěné formě kroniky připravované dle zákona o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. (kronika nejsou „scvaknuté“ cáry papíru), nicméně je to v kompetenci RMOb Hrabová, což respektuji.

„Ing. R. Orkáč se podivuje nad tím, že letopisecká komise je nyní dvoučlenná a projednává závažné věci.“

V době jednání ZMOb Hrabová dne 26. 3. 2018 Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová rozhodně dvoučlenná nebyla, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 2h odvolává a jmenuje členy komise rada obce; pro činnost v rámci obecní samosprávy je dle mého názoru potřeba znát alespoň základní ustanovení zákona o obcích. Mgr. Markéta Orkáčová byla ze své funkce na vlastní žádost odvolána až 11. 4. 2018. Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová, zřízená dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122, je ze své činnosti odpovědna Radě městského obvodu Hrabová, nikoli členu Mediální komise RMOb Hrabová a Komise kulturní RMOb Hrabová Ing. Radomíru Orkáčovi. Předmětný kolektivní orgán, tj. Komise letopisecká RMOb Hrabová, se může na svém jednání dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 4 usnášet a projednávat věci jakékoli závažnosti.

„Ing. Orkáče R. zajímá, jak bylo naloženo s žádostí o dotaci na primiční mši Mgr. Jurečky. Zpochybňuje okolnosti sepsání a projednání žádosti.“

Komise letopisecká RMOb Hrabová se na svém jednání 23. 2. 2018 v bodě 1 zabývala písemným podnětem faráře P. Mgr. Adriana Wykręta na udělení finančního daru Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová ve výši 20000 Kč určeného na primiční mši Mgr. Jana Jurečky. Komise jako iniciativní a poradní orgán rady přijímá podněty od organizací, zaměstnanců ÚMOb, zastupitelů a občanů, k nimž se vyjadřuje, a není důvod, aby se letopisecká komise nemohla zabývat oceněním významných historických i současných událostí v životě obce, mj. se jistě může zabývat širšími přesahy své komise směrem ke společenským vědám, památkové péči, kultuře, církvím, školství, místnímu názvosloví a dalším. Komise poukázala na vysoké celkové náklady na akci, význam akce pro početnou skupinu místních občanů, prezentaci Hrabové po celé České republice a blízkém zahraničí prostřednictvím katolického tisku, internetu, televize či rozhlasu a na ustanovení § 143 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. („Městské části a městské obvody mohou ocenit významné životní události svých občanů“), a doporučila RMOb Hrabová udělit místní farnosti mimořádný finanční dar ve výši 20000 Kč. Vzhledem k tomu, že na jednání předmětné komise 23. 2. 2018 byli přítomni dva členové ze tří a dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 4 se komise usnáší většinou hlasů všech svých členů, tj. 2 z tehdejších 3, pro platnost usnesení jsem se dle mého přesvědčení, že obec by měla podpořit takto významnou akci, vyslovil kladně i já, neboť jinak by usnesení komise ani nebylo platné. Byť jsem jedním ze stovek farníků místní farnosti a bratrancem zmiňovaného jáhna – ten však v podnětu nefiguroval jako účastník, neboť se jednalo o podnět farnosti podaný panem farářem P. Mgr. Adrianem Wykrętem. O příbuzenském poměru k jáhnovi ale bylo vedení obce informováno a o střet zájmů se dle zákona nejednalo, neboť členové komise ustanovením zákona o obcích 128/2000 Sb. § 83 odstavec 2 nepodléhají; o přidělení veřejných financí nerozhodují. Nadto podnět byl na komisi projednán řádně, důkladně a byl mu věnován dostatek času. Mj. další přítomný člen komise vyjádřil se zápisem zřejmý souhlas, nadto byli odpovědní lidé o písemném dokladu včetně kontrolního výboru ZMOb Hrabová informováni, bylo zachyceno vše přesně tak, jak bylo projednáno a usneseno na komisi. Komise doporučila ocenit tuto významnou událost v životě místní farnosti i obce a má na to právo, orgány obce se mohou rozhodnout, jak budou chtít.

„Ing. R. Orkáč na těchto případech chce dokládat nekompetentnost předsedy letopisecké komise. Ptá se, jak funguje připomínkování zápisů z komisí jejich členy.“

Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová, zřízená dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 102 odstavec 2h a zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 je ze své činnosti dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 122 odstavec 5 odpovědna Radě městského obvodu Hrabová, nikoli členu Mediální komise RMOb Hrabová a Komise kulturní RMOb Hrabová Ing. Radomíru Orkáčovi, nekompetentní je tedy on. Připomínkování zápisů z komisí jejich členy funguje standardně tak, jak jsem se před časem inspiroval konáním pana Mgr. Jana Šumbery, předsedy Mediální komise RMOb Hrabová. Každý z členů letopisecké komise a hosté, kteří byli přítomni na jednání komise, mají dle mého názoru mít možnost a dostatek času ověřit zápis z proběhlého jednání komise, ač to není nikde stanoveno ani předepsáno. Nicméně k zápisu z proběhlého jednání se členové komise, kteří nebyli jednání přítomni, nevyjadřují. Netuší, co a jak se projednávalo, co a jak se zdůvodňovalo a jedná se o zápis z proběhlého jednání, nikoli o politické vyjádření, nepřítomní členové jako slečna Markéta Orkáčová nehlasují na hrabova.info či korespondenčně po několika týdnech zpětně. Stejně tak zastupitelé, kteří nejsou na ZMOb Hrabová přítomni, nejsou ověřovateli zápisu z proběhlého jednání a rovněž nehlasují po několika týdnech dodatečně či dokonce korespondenčně.

Mgr. Martin Slepička

předseda Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová

Komentář HN:  Uvedený článek  Martina Slepičky je určen pro ty občany Hrabové, kteří se „profesionálně“ zabývají aktuálními událostmi naší samosprávy. Není jich mnoho, ale existují. Bohužel, nedávají o sobě příliš vědět, což je veliká škoda z hlediska utváření  budoucnosti  naší obce.

30.6.2018      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma