Navigace: Vladimír Slavík > Diplomová práce Martina Slepičky o sv. Jeronýmovi

Diplomová práce Martina Slepičky o sv. Jeronýmovi

 

 Jménem členů Klubu přátel Hrabové pokládám za vhodné  i tímto způsobem  vyslovit uznání a obdiv našemu spoluobčanovi Martinu Slepičkovi  nejenom za jeho magisterskou diplomovou práci  s názvem

Ikonografie sv. Jeronýma v českém středověkém umění.

Proč jsem zvýraznil slovo nejenom?   Protože mimo této pozoruhodné diplomové  práce  má Martin za sebou i  bohatou publikační činnost a  také úspěšnou činnost v oblasti samosprávy.  Míním tím jeho funkci předsedy letopisecké komise a všestranný zájem o problematiku  Hrabové.

 O těchto aktivitách se  nyní nebudu podrobně zmiňovat, soustředím se pouze na  vysokoškolskou diplomovou práci, kterou v těchto dnech Martin úspěšně obhájil.   

I když jsem odjakživa ateista, velice si vážím významných přínosů křesťanských náboženských církví pro evropskou  kulturu a civilizaci vůbec. Svatý Jeroným ( žil v letech cca 347 – 420) je zařazován mezi nejvýznamnější církevní otce západního křesťanstva. Proslul jako církrevní  spisovatel, církevní učitel a také  jako překladatel bible do latiny.

Martinova práce je velmi  obsáhlá, má neuvěřitelných 247 stránek textu a také množství reprodukcí maleb a jiných vyobrazení  a podob svatého Jeronýma. Je to proto, že tato diplomová práce  je zaměřena  na  uměleckohistorické  památky  po tomto světci, zachované v českém středověkém prostředí.

Touto úspěšnou obhajobou ukončil Martin svá studia  na katedře Dějiny umění a kulturního dědictví   Ostravské  univerzity a získal titul Mgr.

Dva významní oponenti se při obhajobě  k této práci vyjádřili takto:

PhDr. Daniela Rywiková, Ph.Dr.:  Svou úrovní tato diplomová práce vysoce převyšuje obvyklou kvalitu běžně předkládaných diplomových prací. Vyniká jazykovou kultivovaností, precizními formulacemi i faktografickou  úrovni.

Doc. PhD. Ing. Pavol Černý: Je nutno zdůraznit nesporně přínosný charakter této magisterské práce. Po příslušných víceméně formálních úpravách by tento text bylo možné doporučit k samostatnému publikování.

Z protokolu o obhajobě vysokoškolské kvalifikační práce:

Dr. Jung čte posudky dr. Rywikové a doc. Černého. Přes určité  výtky (absence některých  titulů zahraniční literatury) oba oponenti předloženou práci  hodnotí  velmi kladně, a to kvalifikační známkou  „A“.

O vyjádření jsem  také požádal člena zkušební komise prof. PhDr. Lumíra Dokoupila, který mi sdělil následující :

Student byl na obhajobu výborně připraven, dokázal věcně argumentovat a reagoval na připomínky. Prokázal výbornou znalost odborné literatury (dějiny umění, historiografie), takže diplomová práce, její obhajoba i všechny tři části ústní závěrečné zkoušky byly klasifikovány známkou výborně.

Takže, Martine,  přijmi i mou gratulaci a současně i všech členů Klubu přátel  Hrabové.

Poznámka na závěr: pokud by měl někdo zájem se blíže  seznámit s životem a dílem sv. Jeronýma, pište na adresu vladslavik@ seznam.cz. Požádám Martina o zaslání textu jeho diplomky a určitě všem vyhoví tak,  jako vyhověl mému přání.  

6.6.2018    V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma