Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse na jednáních zastupitelstva

Diskuse na jednáních zastupitelstva

 Někteří občané i zastupitelé kritizují, že jednání zastupitelstva jsou neúměrně dlouhá. Příčina je v tom, že  někteří zastupitelé vystupují opakovaně a  zdlouhavě  polemizují ne vždy o  podstatných záležitostech.  Následkem toho ostatní zastupitelé nemají dostatečný časový prostor  na svá vystoupení.

Zákon o obcích řeší tento problém v § 96, který pojednává o Jednacím řádu zastupitelstva. Ten má zajistit, aby jednání zastupitelstev  probíhala v souladu s tímto zákonem.

 Tento Jednací řád má i MOb Hrabová. Výše uvedená  problematika je řešena v článku  6 odst. 4 takto:

„Na zasedání zastupitelstva může být jednáno výhradně o věcech, které byly dány do programu zasedáni.“

Ale článek 10 tohoto Jednacího řádu  umožňuje dotazy zastupitelů na starostu a členy rady bez omezení jejich obsahu! Tedy i na záležitosti a témata  mimo schválený program zasedání.

Jak tento problém vyřešit?

 Třeba častějším  využíváním odstavce 2 článku 10. Není  nezbytné  odpovídat  na  dotazy zastupitelů vždy okamžitě. Často se tak vyvolá dlouhotrvající  neplodná  diskuse mezi starostou a zastupitelem, která nic nevyřeší. Na  některé dotazy je vhodnější  odpovědět   písemně. A Jednací řád to umožňuje. Proč je této možnosti tak málo využíváno ?

Ale zásadní je odstavec 17 v článku 7, podle kterého se zastupitelstvo může usnést na omezujících opatřeních,  např. stanovit, že nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než dvakrát, nebo časově omezit dobu vystoupení.

Málo se využívá i článek 1 odst. 14, který umožňuje pro posouzení složitějších záležitostí zřizovat dočasné pracovní komise.

 Poslední jednání  zastupitelstva  trvalo 4 hodiny.  Bylo na něm vzneseno 33 kritických připomínek opozičních zastupitelů.  Některé  mohly být před jednáním zastupitelstva zaslány Finančnímu výboru ( připomínky k financování stavby školky a pokuta firmě  TEFCO), aby se k těmto na jednání zastupitelstva vyjádřil,  některé mohly  být před jednáním zastupitelstva zaslány RMOb, aby prostřednictvím  komisí  byly připraveny  kvalifikované odpovědi (parkování na Šídlovci, přístřešek na zastávce MHD Mostní, přechody pro chodce na Paskovské ulici  v blízkosti hřiště TJ Sokol, oprava kolotoče na hřišti, kompenzace nájemného manž. Hamáčkovým).

Tradičním tématem na jednáních zastupitelstva je parkování na Šídlovci, parkování dodávek a rezidenční parkování.  I na tom posledním  byla opakovaně i o tom  diskuse. Možná, že to je téma, jehož řešením by měla  být pověřena dočasná pracovní komise, když  RMOb  neumí tento problém vyřešit. Jednací řád to umožňuje.

 Stejně jako jinde  tak i v Hrabové na zdejší politické scéně probíhá střet  mezi  koalicí a opozici.  Opoziční zastupitelé bedlivě sledují činnost těch koaličních a poukazují na jejich eventuální chyby. Pokud  opozice prokáže opodstatněnost své kritiky,  budeme mít  po příštích volbách nového starostu a nové vedení obce. To se musí následující 4 roky snažit, aby nedopadlo stejně,  jako  jejich neúspěšní předchůdci.Takový je princip zastupitelské demokracie.

23. 11. 2021     V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma