Navigace: Vladimír Slavík > Dnešní jednání zastupitelstva

Dnešní jednání zastupitelstva

 

Program je bohatý, některé body jsou  velmi významné. Třeba jednání o přístavbě  kulturního sálu, úprava Jednacího řádu ZMOb, aktualizace Strategie rozvoje MOb Hrabová a Akčního plánu, jednání o šéfredaktorovi HL atd.

Po prostudování zápisů z posledních zasedání zastupitelstva  zjišťuji, že se na některé záležitosti zapomnělo.

Na jednání  zastupitelstva 20.5.2020 si pan Dolejška vzal za úkol zpracovat problematiku koncepce  bytového fondu, aby  tato mohla být v 9-10 měsíci zveřejněna a schválena.  V programu  dnešního jednání není o bytovém fondu žádná zmínka. Přitom je tato problematika  stále velmi aktuální.  

Na zastupitelstvu 22.6.2020 se opakovaně a opět bezúspěšně jednalo o parkování na Šídlovci. Byl podán návrh na zavedení rezidenčních karet, ale bez konkrétního závěru. Zastupitel pan Balušek se nabídl, že si problematiku parkování vezme na starost. Možná, že dnes podá informaci, jak se mu daří tento úkol plnit.

 Na str. 11 zápisu z uvedeného zastupitelstva  se řeší možnost změny územního plánu. Místostarostka  paní Kopitzová sděluje, že ing. Faicová má za úkol vyhotovit v této záležitosti,  se zřetelem na eventuální žaloby vlastníků pozemků, znalecký posudek. Neexistuje žádná informace o splnění tohoto úkolu.

S velkou pozorností občanů  je  sledováno úsilí pana starosty o  přiznání dotace  na stavbu školky. Na tomto zasedání zastupitelstva informoval pan starosta, že jednal s náměstkyní primátora paní Bajgarovou o částce 28 mil. Kč. Jak tato jednání dopadla?

Na program dnešního jednání nebyl zařazen bod o činnosti finančního a kontrolního výboru. Přitom to jsou velmi důležité orgány, jejichž předsedové by měli na každém jednání zastupitelstva informovat o plnění úkolů, vyplývající pro tyto výbory ze zákona o obcích.

Nepochybně jednotliví zastupitelé budou mít i své náměty a připomínky. Osobně  bych v pozici zastupitele  měl dotaz na pana tajemníka ve věci veřejného rozhlasu, na předsedkyni kontrolního výboru ve věci porušování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí a panu starostovi bych položil otázku, proč v Hrabové neexistuje obecní Facebbok. Mají ho již v mnoha městských obvodech a dobře  slouží k operativnímu  informování občanů a k výměně názorů na různé záležitosti..

23.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma