Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová porevoluční

Hrabová porevoluční

Od roku 1990, kdy se Hrabová  po dlouhých letech opět osamostatnila, uplynulo 28 let, vyplněnými sedmi volebními obdobími. V zastupitelstvu  se vystřídalo několik desítek občanů a tři starostové.

V těchto  letech se v naší obci leccos přihodilo a leccos změnilo.  Možná bude užitečné si to před blížícími se volbami připomenout.  

Období 1990 – 1994: Starosta B. Rundt, místostarostové  B. Stárek a R. Gavlas.  Na  místním úřadě pracovalo  8 osob.  Pozornost zastupitelstva  v těchto  letech byla soustředěna na Šídlovec  (přípojky plynu, stavba kanalizace, opravy fasád bytových domů, opravy komunikací).   Vysoké náklady si vyžádala  oprava  střechy  ZŠ. V roce 1992 byla zahájena plynofikace „vesnické“ části obce a  v některých ulicích  bylo započato se stavbou  kanalizace.

Období 1994 – 1998: Starosta B. Rundt, místostarosta T. Zych. Velkým problémem bylo snížení příjmové části rozpočtu.  Zahájena privatizace bytů na Šídlovci, pokračovala plynofikace a  stavba kanalizace ve střední části obce s následnými  opravami místních komunikací. Započato s likvidací struskové haldy.

Období 1998 – 2002: Starosta B. Rundt, místostarosta T. Zych.  Problémy s nedostatkem rozpočtových příjmů pokračují. Dokončuje se  proces privatizace bytů. Nadále probíhá stavba kanalizace v  bočních ulicích. Provedena  generální oprava budovy radnice. Rada schválila dokumentaci pro stavbu průmyslové zóny v západní části Hrabové. Zahájena stavba Domu s pečovatelskou službou u ulice  Bělská, vybudován park před radnicí a postaveno  nové oplocení hřbitova. V dubnu roku  2002 zničil požár hrabovský kostelík, vedení obce vyvinulo velké úsilí na obnovení této památky.

Období 2002 – 2006: Starosta B. Rundt, místostarosta T. Zych. Dokončena stavba  Domu s pečovatelskou službou  a vybudována kanalizace na ul. Šlejharova, Bělská a Poplužní.  Velká pozornost byla věnováno  úpravám v  okolí obnoveného kostelíka.  Rostou  problémy s dopravním zatížením Hrabové. V průmyslové zóně uvedeny do provozu nové objekty. Dokončena likvidace struskového odvalu.

Období 2006 – 2010: Starosta R. Naď, místostarosta B. Rundt. Stavební úsilí bylo zaměřeno na předláždění některých chodníků na Šídlovci a byla provedena rozsáhlá rekonstrukce ZŠ. Opakovaně bylo urgováno zrušení zpoplatnění  silnice R56 (Místecká), avšak bezvýsledně.  Žádné další významnější události nebyly zaznamenány.

Období 2010 – 2014: Starosta R. Naď, místostarosta J. Dvořák. Od roku 1990 se výrazně zvýšil počet úředníků, kteří v Hrabové vykonávají státní správu. Mnoho úsilí bylo věnováno zahájení stavby  Prodloužená Mostní, ale bez konkrétních výsledků. Uskutečněna stavba cyklostezky u ulice Mostní. Pokračovala oprava chodníků a místních komunikací v různých částech Hrabové. Provedena výměna povrchové asfaltové vrstvy na Paskovské ulici.  Dosavadní poklidný politický život narušen letáky „Nezávislého hnutí“ ve kterých se poukazovalo na různé nedostatky, způsobené údajně  neschopným zastupitelstvem.  Žádné další významné události nebyly zaznamenány.

Období 2014 – 2018: Starosta R. Naď byl v lednu 2016 nahrazen dosavadním místostarostou  I. Trávníčkem a jeho funkci zástupce starosty  převzal  B. Rundt. Dloholetý  tajemník J. Strniště byl listopadu 2015 nahrazen  J. Sochou. Velké změny se udály ve složení zastupitelstva.  Vedle koalice (ODS + KDU-ČSL) vznikla i funkční opozice a na jednáních zastupitelstva se vedly diskuse, do kterých se účinně zapojovali i přítomní občané. Kritice byl podroben  dosavadní způsob investování obecních peněz do různých projektů, prosadila se myšlenka jejich dlouhodobého plánování. Pro tyto účely byla zřízena speciální komise s úkolem vypracovat Strategický plán rozvoje Hrabové. S konečnou platností  bylo rozhodnuto o stavbě nové školky a kulturního zařízení v sousedství radnice. Velkých změn doznaly Hrabovské listy a  obecní webové stránky.   Z  iniciativy některých aktivních občanů vznikly dokonce i nezávislé blogy, na kterých lze svobodně diskutovat  o veřejných záležitostech.

 Porevoluční vývoj  Hrabové bych rozdělil do tří  etap:

První etapa, období  od roku 1990 do roku 2002: Období velkých změn, uskutečněna plynofikace, velká část obce vybavena kanalizací, opravena  převážná část místních komunikací, provedena úspěšná privatizace cca 400 obecních bytů, likvidován struskový odval Vítkovických železáren atd.

Druhá etapa, období od roku 2002 do roku 2014: Období stagnace, a to jak v oblasti výstavby obce tak v oblasti aktivity zastupitelů a občanů. Neexistuje „zpětná vazba“  mezi veřejností a radnicí  a o veřejné záležitosti se téměř nikdo nezajímá. Projevilo se to i v nízké účasti občanů ve volbách v roce 2014.

Třetí etapa,  období  od roku 2014 do roku  2018: Nastává veliká změna v aktivitě zastupitelů a roste i zájem občanů o veřejné záležitosti.  Podle všech příznaků nejde o dočasnou změnu, ale o trvalý jev.  Jakoby se něco změnilo v myšlení starší, střední i té nejmladší generace. Mám z toho velikou radost.

6. 8. 2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma