Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v roce 1924

Hrabová v roce 1924

 

Nebude na škodu přiblížit  současné generaci život našich předků na počátku minulého století, na příklad v roce 1924. Zajímavé jsou i údaje  o tehdejších  příjmech a výdajích  z obecní pokladny.

Pokud jde o   podíl na řízení  obce, měla v Hrabové silnou pozici strana sociálně demokratická. V třicetičlenném zastupitelstvu bylo 19 sociálních demokratů včetně starosty Ludvíka Duhana, jeřábníka ve Vítkovických železárnách, 4 lidovci, 3 představitelé strany živnostníků, 2 komunisté a 2  agrárníci.

Toto složení bylo  pochopitelné, většinu  obyvatel Hrabové tvořili dělníci z okolních fabrik, především z Vítkovických železáren. A  sociální demokratická strana za první republiky byla především stranou dělníků. 

 Veřejný život tehdejších občanů byl zcela jiný ve srovnání s tím dnešním. Téměř každý týden se konalo divadlo, přednáška, sportovní vystoupení, výlet, zájezd nebo taneční zábava. Místní spolky a politické organizace se předháněly v pořádání těchto akcí.  Návštěvy byly obdivuhodně vysoké.

Z dalších významných událostí stojí  za zmínku rozsáhlá parcelace paskovského velkostatku, pokračování v regulaci řeky  Ostravice, odvodňování  bývalých rybníků a vybudování nové hasičské zbrojnice.

 Příjmy obce  v roce 1924 činily 114 555 Kč, výdaje 114 115 Kč.

U příjmů byly nejdůležitější  položkou pravidelné příspěvky z Moravské zemské pokladny v Brně v celkové  výši cca 37 tis. Kč, na druhém místě  pak platby od  Berního úřadu z Mor.Ostravy  cca 23 tis. Kč. Významné byly i místní poplatky  ze vstupenek a daň  z lihových nápojů.  V případě potřeby  se peníze půjčily,  konkrétně v tomto roce 50 000 Kč na opravu školy.

Největší výdajovou položkou byly příspěvky na provoz školy (asi 20 tisíc), dotace chudinskému  fondu (500 Kč měsíčně),  příspěvky obecní knihovně ( (2 000 Kč),  daně, poplatky za telefon, splátky hypoték.

Odměna starostovi činila 200 Kč měsíčně, na  úřednické práce pro paní Raškovou 300 Kč a pro pana Hynka 200 Kč měsíčně, celkem  náklady na samosprávu  činily v tomto roce 8 400  Kč.  K tomu ještě nutno připočíst celoroční odměnu pokladníkovi (500 Kč) a kronikáři (200 Kč).

Mimořádným výdajem   v tomto roce byl příspěvek na stavbu hasičského skladiště (5 000 Kč), příspěvek místnímu  Vodnímu družstvu na odvodnění  pozemků (10 000 Kč) náklady na opravu chudobince, kanceláře a fary ( 4 600 Kč).

Funkce zastupitele  byla  tehdy prestižní záležitostí. Zájemců bylo mnoho, a ne každému dali voliči svou důvěru.. Většina zastupitelů věnovali svým funkcím mnoho  volného času, mnozí  byli funkcionáři  v místních spolcích. Mezi nejpopulárnější osobnosti patřil  Duhan Ludvík,  Černík Inocenc,  Oliva, Zdeněk,   Žáček Čeněk, Budín Antonín,  Adámek František, Řezáč Josef, Dvorský Felix, Lička František a Piskoř Antonín.

30.7.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma