Navigace: Vladimír Slavík > Informace o činnosti komise pro "Strategický rozvoj Hrabové".

Informace o činnosti komise pro "Strategický rozvoj Hrabové".

 

Ve svém článku v HN ze dne 4.6.2018 ve věci budoucího centra Hrabové jsem na závěr poznamenal, že k těmto účelům byla zřízena  v listopadu 2017 komise, o jejíž činnosti se toho doposud  mnoho neví.

Na toto sdělení reagoval Ing. Jan Dvořák a zaslal pro potřeby HN článek, který byl v dubnu 2018 zveřejněn na webu Hrabova.info.  Jelikož obsahuje některé dosud neznámé   informace,  bude určitě zajímat i čtenáře Hrabovských novin.

Honza Dvořák napsal toto:

 „V poslední době jsem registroval od vícero lidí postesk, že nemají informace ohledně přípravy Strategického plánu Hrabové, tak se pokusím o tom něco napsat.

Na úvod zmíním, jak návrh vznikl. Myšlenka byla poprvé vyřčena paní zastupitelkou Hrabovskou na zastupitelstvu 1. 3. 2017 v reakci na poněkud chaotickou přípravu velkých investičních záměrů v Hrabové a z tohoto důvodu jsem i já tento návrh od počátku pomáhal prosadit. I když bylo na 26. 4. 2017 svoláno pracovní zastupitelstvo, kde se měla strategie projednávat, nakonec k tomu vůbec nedošlo a pan starosta nesvolal ani jím slíbené další pracovní zastupitelstvo k této věci. Až po opakovaných urgencích na červnovém a zářijovém zastupitelstvu se na konci září 2017 pan starosta rozhodl ustanovit pracovní skupinu pro strategii, do níž mohly politické subjekty nominovat své zastupitele či členy komisí. Ta byla radou jmenována 22. 11. 2017 ve složení Ing. Rundt, Ing. Chlupatý, pí. Kopitzová, Mgr. Strnišťová, Ing. Dvořák, p. Žižka Pavel, Mgr. Žižka Petr, Ing. Hrabovská, p. Pilch, Mgr. Šumbera, p. Novák a p. Trávníček. V této souvislosti je potřeba zmínit, že původně bylo nominováno jen 9 členů, ale když jsem zjistil, že mezi nimi není Petr Žižka, který je tak trochu vizionář, tak jsem ho dodatečně navrhl a budiž ku cti panu starostovi, že tento dodatečný návrh akceptoval, ač byl po termínu.

První schůzka byla panem starostou svolána až na 23. 1. 2018 a starosta na ni pozval Ing. Vavrečku, Csc. z Vysoké školy podnikání a práva jako odborného garanta. Na této úvodní schůzce správně vyzval Ing. Vavrečka k brainstormingu, kdy každý člen pracovní skupiny řekl jednak, co očekává od strategického plánu, ale především jak by si přál, aby Hrabová v budoucnu vypadala. Z těchto závěrů pan Vavrečka následně sestavil jako podklad pro další jednání návrh vize Hrabové a soupis podnětů jako podklad pro stanovení strategických cílů. Na jednání 20. 2. byla tato vize Hrabové projednána a dohodnuto členění strategického plánu. Jako domácí úkol obdrželi členové zpracování SWOT analýzy - tzn. definování silných a slabých stránek Hrabové a jejích možných příležitostí a hrozeb. Na dalších schůzkách 22. 3. a 9. 4. se tyto body projednávaly do jednotné formulace jako společný názor všech. V současné době ještě chybí zpracovat dvě kapitoly SWOT analýzy. Nicméně v roce 2017 se promeškalo hodně času a ten teď chybí, neboť se blíží komunální volby a proto jsem upozornil, že je nutno zkrátit intervaly mezi schůzkami a pan starosta tento apel akceptoval. Po dokončení SWOT analýzy nás totiž ještě čeká definitivní formulace cílů a opatření k jejich dosažení, nemluvě o tom, že cílem strategie má být také vyjasnění podoby tzv. centra Hrabové a ujasnění možných zdrojů financování jednotlivých aktivit.

Zdánlivě tedy není o čem psát, ale to nejdůležitější, k čemu je strategie, je jinde: Konečně zastupitelé z koalice diskutují s opozicí u jednoho stolu (dokonce fakt kulatého) se společným zájmem o budoucnost Hrabové, a to s úctou všech k jinému názoru. Nezbývá než věřit, že právě toto je první krůček k tomu, že v dalším volebním období potáhneme opět všichni za jeden provaz. V pracovní skupině pro strategii totiž tomu tak je."

Komentář HN:  Bohužel, soudě podle různých ohlasů, nynější  občany  Hrabové  příliš nezajímá  budoucnost naší obce.  Konkrétně budoucí infrastruktura a  vybavenost Hrabové  různými potřebnými objekty. Snad se to časem zlepší, míním tím  především větší  zájem  zastupitelů, kteří  budou   zvoleni  na podzim letošního roku. Možná, že tato problematika bude obsažena i ve volebních programech místních politických stran a hnutí.

 Mezi současnými zastupiteli se uvedenou problematikou výjimečným způsobem zajímá pouze  Honza Dvořák (ČSSD), který si je vědom významu svého slibu zastupitele, že „svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů“. Určitě mu dám nejenom za tuto iniciativu ve věci budoucnosti Hrabové při letošních volbách jeden z patnácti mých hlasů.

7.6.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma