Navigace: Vladimír Slavík > Informace, poskytované podle "stošestky"

Informace, poskytované podle "stošestky"

Zákon č. 106/1999 Sb., tzv. stošestka, umožňuje občanům klást i orgánům veřejné správy různé dotazy s tím, že jejich představitelé jsou povinni  v zákonné lhůtě žadateli odpovědět. Je zde však jeden problém: Kdo zodpovídá za to,  že poskytnutá odpověď je úplná a správná?  

U nás podepisuje  všechny tyto odpovědi  tajemník Ing. Socha  nebo jeho zástupkyně Ing. Faicová, a to i žádosti, které jsou záležitostmi samosprávy, což se mi jeví jako nelogické. Třeba žádosti o informace,  týkající se Hrabovských listů nebo Jednacího řádu zastupitelstva a jeho výborů. Co s tím má společného tajemník?

Zeptal jsem se na to odborníků – legislativců.

  Mgr. Václav Těžký z Krajského úřadu MS kraje mi odpověděl, že „podepisování  písemných vyhotovení úřadem či obcí (městským obvodem) současná  právní úprava výslovně  neřeší.   „Jediné“  správné řešení podepisování písemností (ve vztahu k Vašemu dotazu) nenaleznete ani v odborných článcích či metodice. Je tomu tak proto, že každý úřad je specifický, má rozdílné vnitřní uspořádání, zaměstnance, a náplň činnosti. Při „pátrání“  po skutečném stavu Vám může pomoci organizační řád úřadu, který schvaluje rada městského obvodu a ve kterém lze nalézt rozdělení kompetencí na úřadě.“

Obdobný dotaz jsem zaslal i na právní poradnu „Svazu měst a obcí v České republice.“

Odpověděl mi  JUDr. Václav  Chmelík  takto: „Odpověď na žádost by měla být bez ohledu na to, zda jde o samostatnou či přenesenou působnost obce,  vyřídit a podepsat ta osoba, která je k tomu v rámci obce či obecního úřadu určena.  Není totiž vyloučeno, aby i  žádost  o informaci spadající do samostatné působnosti obce vyřídil obecní úřad, tedy v rámci něj určená osoba. Není -li taková  osoba určena, pak je žádoucí, aby žádost byla podepsána starostou obce.“

Zajímalo mě, jaký názor na tento problém malí legislativci z  našeho magistrátu.  Právník odboru vnitřních věcí, Mgr. Petr Otípka mi napsal: „Podepisování odpovědí dle zákona o svobodném přístupu k informacím provádí zaměstnanec, kterého k tomu opravňuje jeho pracovní zařazení a stanovený obsah jeho pracovní náplně.“

Z těchto stanovisek odborníků jsem usoudil, že všechny  odpovědí na žádosti o informace může podepisovat tajemník nebo jeho zástupkyně, pokud k tomu byli zmocněni  příslušným orgánem samosprávy.   Nejsem si jist, zdali  u nás, v Hrabové,  je tato podmínka splněna.

23. 7. 2021

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma