Navigace: Vladimír Slavík > Komentář k dopisu M. Orkáče ve věci bytů MOb Hrabová (2)

Komentář k dopisu M. Orkáče ve věci bytů MOb Hrabová (2)

 

Pan Orkáč ve svém dopise  pro HN ze dne 24.6. dále píše:

Byty ve vchodech, ve kterých byl již byl alespoň jeden byt dříve zprivatizován a zbyli nájemníci ve vchodu nepožádali o odkup ostatních bytů současně do doby ukončení privatizace, byly byty po uvolnění nájemníkem následně prodány v dražbě. Podle výše zmíněného Postupu měly být z příjmů získaných za privatizaci bytů nebo z příjmů z dražeb bytů financovány opravy zbylých bytů, které zůstaly svěřeny do správy našeho městského obvodu. I přes snahu celé bytové komise, aby částky z celé provedené privatizace a z proběhlých dražeb byly zveřejněny,  včetně následných nákladů na rekonstrukci zbylých bytů, nám částky nebyly sděleny.  Z bývalého účetnictví „údajně“ částky nešlo samostatně vytáhnout.

Komentář HN:  Po přečtení tohoto odstavce prohlašuji, že je to snůška naprosto nekompetentních tvrzení. Pan Orkáč argumentuje „výše zmíněným Postupem“, který jsem v jeho dopise nikde nenašel. Pisatel  dopisu by měl vědět, že postup při privatizaci bytů v Hrabové  se řídil Obecně závaznou vyhláškou č. 1/1995, která vycházela ze zákona č. 72/1994 Sb.  V uvedené vyhlášce není žádná zmínka o údajných dražbách, ale dobře promyšlený postup pro privatizaci bytů v tehdejších podmínkách Hrabové.  Pokud bytová komise (po tolika letech!) má potřebu zveřejnit některé detaily a nebylo jí vyhověno, měla by se obrátit s touto stížností  na kontrolní výbor zastupitelstva , který je k tomu kompetentní. Zdá se, že náš předseda bytové komise se příliš nevyzná v legislativních normách.

V dalším odstavci uvedeného dopisu pan M. Orkáč uvádí:

Doporučuji Vám vrátit se k Vašemu článku ze dne 21.3.2015 „Má korespodence  se zastupitelem panem Milanem Orkáčem  a podívat se na přílohy. Také je potřeba se smířit s tím, že byty máme pouze ve správě.

Komentář HN: Respektoval jsem uvedené doporučení  pana  Orkáče a podíval se na přílohy, které mi tehdy v roce 2015 zaslal. V té první je seznam tehdejších dlužníků nájemného, což pro rok 2018 je nepoužitelná informace. Navíc podléhá zákonu o ochraně  osobních údajů.  V druhé příloze jsou počty obecních bytů v jednotlivých městských obvodech Ostravy v roce 2013. Třeba namátkově v Hošťálkovicích jich bylo  24, v Martinově 1,  v Michálkovicích 100, v Polance 17, v Třebovicích  27 a v Hrabové 224.  Tedy statistika z roku 2013. Nemám tušení, proč pan Orkáč mi doporučuje k prostudování tuto statistiku.  Vždyť v roce 2018 to může být již zcela jiné. Také jsem nepochopil, že se mám smířit s tím, „že byty máme pouze ve správě“.  

Poslední odstavec  dopisu je také velmi zajímavý. Tvrdí se v něm toto:

Informace z jednání bytové komise slouží pro potřebu Rady městského obvodu Hrabová. Dne 26.1.2017 byl radě předložen Návrh pořadníku na byty svěřené do péče ÚMOb  Hrabová z žadatelů, jejichž žádosti byly na úřad předloženy v letech 2011 až 2014 a Radou byl po malé úpravě následně schválen. Mimo pořadník pak bude přidělen  z provozních potřeb městského obvodu jeden byt o požadované velikosti přednostně k výměně. Při dalším jednání se bytová komise vyjádřila a potvrdila své dřívější rozhodnutí  a nedoporučila k realizaci návrh finanční komise na povinné složení kauce v případě sjednávání nové nájemní smlouvy. Od tohoto návrhu po vyjádření finanční komise následně upustila.

Komentář HN: Radou  městského obvodu v nynějším volebním období bylo vytvořeno celkem 8 komisí, z nichž všechny, s výjimkou komise bytové, zveřejnily své pracovní náplně. Většina komisí dokonce uvádí na webových stránkách  obce i zápisy ze svých jednání.   Aby  občané věděli, „co za jejich peníze“  jimi zvoleni zástupci konají nebo nekonají.  Pouze bytová komise nemá potřebu informovat veřejnost o své činnosti a "slouží pouze pro potřeby Rady".

Dále mi na bytové komisi vadí, že se zaměřuje pouze na bytový pořadník. Zcela ignoruje širší problematiku bytového fondu, jako na příklad: efektivnost bytového fondu,  možnosti další privatizace, vytváření  a potřeba  startovacích  a sociálních bytů atd.

Také mi vadí, že pan zastupitel Orkáč nechápe rozdíl mezi výbory a komisemi. Pojem „finanční komise“  (viz text dopisu) je mi neznámý. Komise jsou pouhé poradní orgány rady, zatímco výbory zastupitelstva mají mnohem větší pravomoci. Takže správně je "finanční výbor" a ne "finanční komise".  Pane zastupiteli  Orkáči, prostudujte si pozorně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Vždyť to je základní předpoklad  pro kvalifikovaný výkon funkce zastupitele.

27.6.2018    V.S.

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma