Navigace: Vladimír Slavík > Komise - poradní a iniciativní orgány rady

Komise - poradní a iniciativní orgány rady

 

Komise jsou poradními a iniciativními orgány rady. Jejich doporučení mohou přispět k tomu, aby usnesení rady měla odpovídající kvalitu. V Hrabové byly rřízeny poprvé  ve volebním období 1998 – 2000.

Zprávu o tom přinesly Hrabovské listy v lednu 1999. Tehdy vznikla komise výstavby a ekologie (předseda Ing. P. Toř), komise bytová a sociální (předseda Ing. J. Dvořák), komise pro občanské záležitosti (předseda P. Balušek), komise dopravy a veřejně prospěšných prací (předsedkyně Ing. V. Chlupatá), komise letopisecká (předseda Ing. B. Rundt) a komise povodňová (předseda Ing. B. Rundt).

Komise fungovaly i v dalších volebních obdobích, občas se měnily jejich počty a názvy. Jmenování  vedoucích komisí  si vždy vyhradila rada, způsob jmenování členů byl v různých dobách různý. Zpočátku delegovali do komisí své zástupce místní volební strany, později výběr členů určovala rada ve spolupráci s předsedy komisí.

 V tomto volebním období ustavila rada tyto své poradní a iniciativní orgány: komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii, komisi bytovou, komisi mediální, komisi kulturní, komisi pro občanské záležitosti, komisi povodňovou a komisi pro děti a mládež.

Informace o těchto komisích a o jejich činnosti jsou dostupné na webových stránkách městského obvodu. Velkým přínosem v tomto volebním období  je především činnost komise bytové, pro děti a mládež, kulturní a také  mediální.

Za velký problém považuji nynější složení komise pro výstavbu, dopravu a ekologii. Nepodařilo se, bohužel, pro členství získat profesní odborníky v oboru stavebnictví a dopravy. Přitom v této době je „na pořadu dne“ několik závažných úkolů především v těchto oborech. Ve stavebnictví konkrétně revitalizace bytových domů, budování „Srdce Hrabové“, stavba „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí, stavba nové hasičské zbrojnice, příprava stavby multifunkční sportovní haly, rekonstrukce bývalé školky na Příborské ulici, využití prostoru po bývalé školce na ulici V. Huga, dostavba hřbitova.  Na úseku dopravy především problematika ulic K Pilíkům, Na Farském, a kvalita cyklostezek na území obce. Velice prospěšná by byla nová cyklostezka od Paskovské ulice, vedoucí kolem Pilíků, až k ulici Místecké.

 Sobota, 27. dubna 2024      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma