Navigace: Vladimír Slavík > Komunální legislativa

Komunální legislativa

 

 Základem  komunální  legislativy je zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do místních samospráv, zákon č. 128/2000  Sb. o obcích, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  a zákon  č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

 Pak ještě existuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Tento zákon  ukládá obcím  povinnost vést kroniku, povinnost  provádět každoroční zápisy  a povinnost  kontrolovat jejich obsah. Všech  pět  uvedených zákonů by si měl prostudovat každý zastupitel, a to včetně zákona o obecních kronikách. 

Do obecní kroniky se zaznamenávají zprávy „o důležitých  a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím“.

 Občané mají  právo do kroniky nahlížet a navrhovat změny, doplňky nebo opravy zápisů.

Je to zvláštní. Proč existuje speciální zákon o kronikách, a ne zákon o radničních periodikách, o obecním rozhlase nebo  o webových stránkách obcí?  Čím jsou kroniky tak výjimečné?  Zákonodárci  usoudili, že  kroniky jsou velmi důležité.

Od  samospráv se očekávalo, že tento zákon, stejně jako jiné, bude jimi  respektován. V Hrabové respektován není. 

A to navzdory tomu, že u nás má kronikářství velkou tradici a záznamy v nich  mohou  opravdu sloužit i pro poučení  současným generacím.

Zápisy do zdejší  kroniky jsou  nyní prováděny  v rozporu s tímto zákonem.  V srpnu 2020 schválila rada  MOb zápis za rok 2017, tedy s tříletým zpožděním.   Za tak dlouhou dobu jsou zcela zapomenuty mnohé události, které by byly hodny záznamu! Evidentně zde není dodržován § 3 zákona č. 132/2006 Sb., podle kterého se mají zápisy provádět nejméně jednou za kalendářní rok. 

Je pro mne nepochopitelné, že současným zastupitelům toto  flagrantní porušování  zákona  nevadí.  Především ve vztahu ke kronice  neplní své povinnosti kontrolní výbor ve složení  Ing. Ospalíková, MUDr. Gromnica, Ing. Orkáč, Ing. Šupčíková a p. Kelnarová. Ti měli již dávno upozornit zastupitelstvo na tento problém. Ale  neupozornili. Lze to považovat i za porušení  slibu zastupitele, „že budu svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občan,  a řídit se budu Ústavou a zákony České republiky“.

16.10. 2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma