Navigace: Vladimír Slavík > Kronikářské zápisy

Kronikářské zápisy

Podle zákona  č. 132/2006 Sb. jsou  povinny všechny obce  vést obecní kroniku, do které „ se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím“.  

Zápis musí být proveden alespoň jednou v každém kalendářním roce.

Výběr  „důležitých a pamětihodných událostí “  provádí  obecní kronikář. Tím je v Hrabové od května 2020 pan  Mgr. Radomír Seďa.  Vystřídal dřívějšího kronikáře pana  Mgr. Ivo Šupčíka, který si v této funkci nevedl příliš úspěšně. Bohužel, jeho dlouhodobá nečinnost  byla našimi radními tolerována.

Jako přednostní  úkol  si  nový  kronikář   po svém nástupu do funkce  uložil doplnit chybějící zápisy za období 2017 – 2019.

Správnost a úplnost popisu událostí  před jejich  zápisem do kroniky  kontroluje v naší obci  RMOb.   Návrh zápisu   za rok 2017 byl projednán v Radě městského obvodu  dne 19. 8. 2020 s následujícím  závěrem: 

Rada městského obvodu  bere na vědomí  zápis do obecní kroniky za rok  2017 s tím, že bylo konstatováno, že zápis do kroniky je neúplný, paní Kopitzová panu kronikáři doplní informace o kulturních a společenských akcích, tajemník s úředníky doplní další scházející informace.

 Návrh zápisu  za rok 2017 po doplnění  chybějících informací byl opětně projednán  a s chválen RMOb dne 14. 4. 2021 (viz usnesení č. 63/1372).

Stále však chybí zápisy za rok 2018, 2019, 2020! A nikdo neví,  kdy bude obecní kronika o tyto zápisy doplněna.  

V dřívějších letech spolupracovala s kronikářem v záležitostech zápisů do kroniky  letopisecká komise.  Pro  volební období  2018-2022 nepovažovala RMOb její  existenci za potřebnou a  převzala povinnost kontroly  těchto zápisů do své kompetence.  Ale tento úkol  plní  s velkým zpožděním.

Tyto skutečnosti neušly pozornosti novému  Kontrolnímu  výboru zastupitelstva. Navrhl proto na svém zasedání dne 13. 5. 2021 obnovení činnosti letopisecké komise s tím že by se měla zabývat přípravou stálé historické expozice v domku č.p. 91, kronikou a doplnění jejich zápisů, spolupráci s radou a zastupitelstvem  při výběru názvů nových ulic a obnovou a textem venkovních nástěnek u naučných a historických cest a památek.

 Rada městského obvodu tento návrh projednala, avšak bez konkrétního usnesení.

Komentář HN:  Mám veliký problém s přístupem současných radních k obecní kronice.  Dlouhodobě je porušován příslušný zákon.  Stále neexistují zápisy za rok 2018, 2019, 2020. I když za nedodržování  zákona  č. 132/2006 Sb.  nehrozí Hrabové  žádné  finanční i jiné sankce, je jeho porušování  nevhodné.  Veřejnosti se tím sděluje, že  některé zákony není nutno dodržovat, a to je špatně.

24. 9. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma