Navigace: Vladimír Slavík > Kvalita ovzduší v Ostravě a v Hrabové

Kvalita ovzduší v Ostravě a v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V našem městě je věnována velká pozornost sledování kvality ovzduší. Příčina je jasná: jsou zde  stále průmyslové podniky  produkující škodliviny (koksovna v Přívoze, hutní podnik v Kunčicích), po ulicích Ostravy denně jezdí tisíce  automobilů, vlivem  severozápadního proudění vzduchu je zdejší ovzduší významně zatíženo škodlivinami z nedalekého Polska.

V minulých letech bylo ve městě zřízeno 10 měřících stanic, které průběžně a nepřetržitě měří množství hlavních škodlivin ( SO2, NO2, CO2, O3, PM 10, PM 2,5). Jsou umístěny v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz (tři stanice), Poruba (dvě stanice), Radvanice a Bartovice (dvě stanice), po jedné stanici mají v městských obvodech Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava Jih, Slezská Ostrava. Ostatní obvody včetně Hrabové stabilní měřící stanice nemají.  

Mimo uvedená měřící místa je ještě na území města 10 míst s orientačním měřením, a to Přívoz Sever, Nová Ves Vodárna, ÚMOb Ostrava Jih, FN Ostrava Poruba, Třebovice OC, Martinov, Slezská, Přívoz Mexiko, Vítkovice kostel, Aréna Ostrava.

Podle výsledků včerejších  měření byly překročeny pouze limity polétavého prachu PM 10, a to na certifikovaných stanicích Fifejdy, Přívoz, Radvanice, Radvanice OZO, Zábřeh a Hrušov.  Naměřené hodnoty ostatních škodlivin jsou podlimitní.

Proč nejsou vybaveny měřícími stanicemi i městské obvody v jihovýchodní části  města včetně Hrabové?

Důvody mohou být dva: buď se zde nepředpokládá nadlimitní výskyt škodlivin nebo tyto obvody neprojevily zájem o tato měření.

V Hrabové se naposled měřila kvalita ovzduší v 2018.  Monitoring probíhal po dobu celého roku, měřící stanice byla umístěna u sportovního areálu  ZŠ. Byly naměřeny následující hodnoty:

Prašnost:  roční aritmetický průměr PM 10 byl 29 mikrogramů/m/3, roční limit je 40. Denní limit byl překročen ve 28 případech, zákonný limit je 35 případů.

Oxid dusičitý: roční aritmetický průměr NO2 byl 23 mikrogramů/m/3, roční limit je 40 těchto váhových jednotek.

Oxid siřičitý:  denní limit  125 mikrogramů/m/3 nebyl v průběhu roku překročen.

Oxid uhelnatý CO: roční aritmetický průměr 590 mikrogramů/m/3, limit není stanoven.

Benzo(a)pyren: Roční limit je 1 ng/m/3.  Naměřeno v ročním průměru 3,7 ng/m/3, roční limit byl překročen.

Od uvedeného měření již uběhly čtyři roky. Když se podařilo uskutečnit měření v roce 2018, tak proč ne v roce 2023? V komisi dopravy, výstavby a ekologie je pověřen problematikou životního prostředí Ing. Jiří Kubečka. Kdo jiný než on by se měl touto problematikou zabývat?

24. 1. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma