Navigace: Vladimír Slavík > Kvalita vody v Pilících

Kvalita vody v Pilících

 

Vodní režim v těchto nádržích se zásadně změnil v roce 2017.  Byl ukončen přítok poměrně čisté technologické vody  z uhelného prádla  Dolu Paskov  a zůstala pouze  odpadová voda z paskovského sídliště Residomo a z některých dalších firem z Paskova.  Výrazně se zmenšilo i množství poměrně čisté vody, čerpané z průsakového kanálu.

Díky ochotě předsedy komise VDE  Ing. Skalského  jsem obdržel  technické dokumenty  z roku 2019 s hodnotami  vody, která odtéká   z nádrže č. 5 do Ščučí.  Tyto dokumenty (protokoly o zkouškách) je povinen pořizovat  vlastník  nádrží (s.p. Diamo) a předávat je příslušným vodohospodářským orgánům. Lze předpokládat, že parametry  za rok 2020, 2021 a 2022 budou podobné těm z roku  2019.

Sleduje se množství rozpustných a nerozpustných látek, organické znečistění, dusičnany, sírany, chloridy, ropné látky, rtuť,  a další parametry uvedené v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 Všechny sledované hodnoty z roku 2019  jsou v  povolených limitech.  Voda, tekoucí z vodních  nádrží  Pilík 4,5 do Ščučí, je nezávadná.

Pokud jde o Pilíky, pak situace je zde následující:  Přítokové potrubí s odpadní vodou je umístěno na jižním konci nádrže č. 4.  Pak tato  voda  „putuje“  cca 500 m po celé délce nádrže č. 4, a dráhou o délce 125 m v nádrži č. 5 k výtoku do Ščučí. Na tomto místě se  provádí  odběr vzorků. Ve vlastních nádržích se vzorky neodebírají, není k tomu žádný důvod. Čistá voda bude v převážné části nádrže č. 5,  nepříliš kvalitní bude v nádrži č. 4.  

Na dně obou  nádrží zůstala z minulosti vrstva bahna. Je tvořeno jemnými podíly uhelné hlušiny, a toto prostředí není příliš optimální pro zdejší rybí populaci, V žádném případě však toto bahno  neobsahuje těžké kovy a jiné škodliviny.

Vodní bilance se u Pilíků  výrazně změní v roce 2025, kdy se má ukončit přítok „paskovské“  odpadní vody. Pokud se do té doby  nezajistí jiný zdroj vody, Pilíky s velkou pravděpodobností  vyschnou. Až na několik výjimek, převázné části občanů Hrabové to bude "šumafuk". O své rybářské zážitky přijde několik občanů z Paskova a z Hrabůvky, ale to není náš problém.

20. 6. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma