Navigace: Vladimír Slavík > Mé zkušenosti se "stošestkou" v Hrabové

Mé zkušenosti se "stošestkou" v Hrabové

 

Snad každý občan  si  občas  neví rady s  místními problémy a někteří pak hledají  odpovědi s využitím zákona č. 106/1999 Sb. Umožňuje zaslat příslušným představitelům veřejné správy dotaz, a oni mají povinnost na něj odpovědět. Občas ho  také využívám.

V dřívějších letech jsem často  chodíval na procházku k Mitrovické kapličce, a to po cestě kolem Pilíků k cíli mé cesty, a nazpět domů  po cestě kolem Ščučí. Velmi neschůdný byl (a stále je) úsek lesní cesty od Pilíků k mostku přes Ščučí. Správcem tohoto „tankodromu“ je  MOb Hrabová. Marně jsem na tento stav upozorňoval zdejší odpovědné osoby  běžnými komunikačními způsoby.

Poslal jsem proto v prosinci roku 2017 s využitím „stošestky“ na MOb Hrabová následující žádost: 

„Žádám tímto o informaci, zda v rozpočtu Hrabové je pro rok 2018 počítáno s náklady na opravu lesní cesty, vedoucí od Pilíků k Mitrovicím. Na konci této komunikace je mostek přes Ščučí, který je již několik let, stejně jako uvedená komunikace, v havarijním stavu“.

Odpověď jsem obdržel od pana tejemníka, který napsal: 

„V rozpočtu na rok 2018 není počítáno s opravou této lesní cesty. Co se týká mostku přes Ščučí, tak ten není v majetku MOB Hrabová“.

Mé vnitřní  pocity po přečtení této odpovědi byly následující: Hrabová se nechová k obecnímu majetku zodpovědně! Pan tajemník nepokládal na nutné seznámit s mou stížnosti příslušný orgán samosprávy! Vždyť má stížnost směřovala na pana starostu, který jako představitel obce  zodpovídá i za stav této cesty včetně mostku!   Pana tajemníka neznepokojují nedostatky v úřední  evidenci propustků, za kterou jednoznačně  zodpovídají jemu podřízené úřednice!   Mostek je veřejně přístupný a jezdí po něm  i motorová vozidla!  Vždyť mostní deska doslova "visí ve vzduchu"! Nikdo u tohoto propustku  neprovádí revize! Co když zde někdo přijde z úrazu?

Je říjen 2020 a nic se nezměnilo. Vlasně ano, lesní cesta byla částečně opravena zásluhou brigádnické činnosti pana Veselého a pana Orkáče. Mostek stále čeká na opravu.

Pak jsem ještě použil uvedený zákon při různých příležitostech  několikrát, a to s podobnými výsledky.

Můj poslední dotaz byl ze 17. srpna 2020. Žádal jsem vysvětlení, proč se musela opakovaně opravovat  komunikace „K Pilíkům“ v úseku Poplužní-Bělská. Poprvé  v roce  2017 za 92 tisíce Kč, a podruhé v roce  2020 za 216 tisíc Kč.

Odpověď, podepsaná Ing. Sochou,  byla následující:

„Oprava komunikace „K Pilíkům“  byla na žádost občanů provedena z obyčejného recyklátu. Opravy povrchů z recyklátu však nenahrazují asfaltové povrchy, jsou to krátkodobé opravy a jsou hlavně závislé na dopravní zátěži“.

Po přečtení této odpovědi jsem se upřímně rozesmál.  Nebydlím v Hrabové, ale  v Kocourkově!  Jenom tam se mohou „ na žádost občanů opravovat silnice z obyčejného recyklátu, který nenahradí kvalitní asfalt“.  V solidních  obcích se MK opravují  odborným způsobem tak, aby bylo dosaženo maximální životnosti, a ne pouhé 3 roky. 

Nebudu zde citovat mé další pokusy získat vysvětlující odpovědi na mé další dotazy na téma obecní kronika, zveřejňování usnesení z jednání Kontrolního výboru a na špatně zabezpečený sedimentační kanál,  kde se topí zvěř.  Odpovědi měly podobný charakter.

Suma sumárum: Při uplatňování „stošestky“ v Hrabové nemohu  nevidět v odpovědích povrchnost a formálnost. Také se mi jeví nepatřičné, že  odpovědí podle "stošestky" podpisuje v Hrabové  pan tajemník, a ne pan starosta. Ten je podle § 103  zákona o obcích  zodpovědný za  informace, poskytované občanům. Neznalost těchto kompetenčních pravidel je u vedoucích představitelů MOb Hrabové zarážející.

Mé zkušeností s uplatňováním "stošestky" v podmínkách Hrabové dokazují, že mimo kvalitní legislativu je důležitá i odborná úroveň osob, zodpovídajících za úroveň zdejší veřejné správy. 

1.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma