Navigace: Vladimír Slavík > Mostek - sirotek

Mostek - sirotek

Obvyklým cílem mých občasných vycházek do okolí je Mitrovická  kaplička. Pokud je sucho, jdu po tankodromu  (název pochází od Petra Žižky) podél  betonového kanálu  (ten jsem před časem nazval „vřed Hrabové“) a  sleduji, jestli v něm nebojuje o život některý živočich (před lety jsem tam zachránil život srně), vyjdu na hráz nádrží Pilík 4,5, dám řeč s kamarády rybáři (pokud tam jsou) a  dostanu se na lesní cestu, vedoucí směrem k Mitrovicím. Nejhorší je první kaluž v úrovni čerpačky č.5. Pak již zde jsou pouze hluboké koleje, zaplněné bahnem, ale lze kráčet po jejich okrajích. 

Tato lesní cesta o délce cca 150 je pozůstatkem středověké hráze původního rybníka. Pokud ji kdysi vlastnil hrabě Stolberg z Paskova, byla určitě v pořádku. Nyní je vlastníkem město Ostrava a správcem MOb Hrabová a již mnoho let v pořádku není. V katastru nemovitostí  je vedena pod parcelním číslem 2544/1.  Na tuto cestu navazuje můstek, o kterém bude dále řeč.

Byl vybudován před  mnoha lety,  původně měl po obou stranách  podpěrné betonové  pilíře a nahoře betonovou  mostní desku a určitě i zábradlí.  Nyní zůstala jen ta deska (bez zábradlí), spodní část pilířů chybí a je jen pouze otázka času, kdy se tento mostek zřítí do koryta Ščučí. Jen aby se tak nestalo pod tíhou projíždějících aut rybářů nebo pod tíhou koně s jezdcem (častěji s jezdkyní) z okolních  jezdeckých klubů!

Pochopitelně mi tato situace nebyla lhostejná  a v minulých letech jsem na tento stav opakovaně upozorňoval  zodpovědné osoby našeho městského obvodu, a to i tehdejšího starostu pana Rostislava Nadě. Když jsem nepochodil, koresponoval jsem opakovaně s místní správou.  Bohužel,  také bezvýsledně. Můj dopis z nedávné doby na adresu příslušné úřednice zněl takto:

Proč se chováte k uvedenému mostku přes Ščučí nedaleko Mitrovické kapličky tak nepřátelsky? Vždyť tento mostek je zjevně součástí lesní cesty, vedoucí od Pilíků k Mitrovicím. Nebylo by na místě řešit tento problém společně s MOb Nová Bělá? Nebo čekáte, až se ten mostek proboří? Doufejme, že bez újmy na zdraví a majetku některého z občanů.

Vzápětí přišla následující odpověď: Nevím, o kterém mostku mluvíte...

I když jsem považoval můj popis o umístění mostku za dostatečně přesný, odpověděl jsem že se tato stavba vztahuje k  parcele č. 2544/2, ležící v katastru Hrabové.

V prosinci 2017 jsem se dozvěděl (s využitím zákona č.106)  toto: Co se týká mostku přes Ščučí, není v majetku městského obvodu Hrabová.

Nakonec jsem  zaslal dotaz i na Povodí Odry a obdržel následující odpověď:  Zmiňovaný propustek není veden v evidenci majetku Povodí Odry. Podle zákona o komunikacích je součástí příslušné komunikace, vedoucí k tomuto propustku.

Tedy uvedený propustek je mostek -  sirotek,  ke kterému se nikdo nehlásí. Ani jeho pravoplatný a zákonný rodič, kterým je  bezpochyby MOb Hrabová.

Závěrem:  Doufejme, že  náš mostek-sirotek se  propadne do Ščučí v době, kdy na něm nikdo nebude a žádné neštěstí se nestane a nebude o tom zpráva ani v televizi ani v novinách. A i když mostek nespadne, lze z  toho případu vyvodit dvě následující poučení:

1.  Když se městský obvod nedovede postarat ani o nepatrný mostek, „je něco shnilého ve státě dánském“.

2. A to někteří místní občané navrhují, aby Hrabová byla samostatnou obcí. To by to dopadlo!

23. 1. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma